4. Intern høring: Tillæg til Lokalplan 550 for Lindgreens Allé (2018-0245984)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller:

1. At Lokaludvalget drøfter og godkender det bilagte udkast til høringssvar.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget intern høring vedr. udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 550 "Lindgreens Alle". Høringsfristen var fastsat til 31. august, men lokaludvalget fik fristforlængelse til den 14. september 2018. Høringssvaret er således fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen som betinget af godkendelse af Lokaludvalget på møde den 27. september.

Tillægget til lokalplanen skal afhjælpe en række udfordringer som forvaltningen har konstateret i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det drejer sig primært om:

1. Uklar bestemmelse om bygninger der "forudsættes bevaret"

2. Uklar bestemmelse om bebyggelsesprocent for bevaringsværdig bebyggelse

3. Bestemmelse med regnefejl vedr. krav om almene boliger

Tillægget er endnu ikke udarbejdet, men forvaltningen har den 5. september gennemført en besigtigelse af bevaringsværdige bygninger i lokalområdet. En repræsentant fra Københavns Museum og repræsentanter fra Amager Øst Lokaludvalg deltog på besigtigelsen. Derudover har forvaltningen præsenteret de udfordringer ønskes løst med tillægget for lokaludvalgets arbejdsgruppe Miljø og Plan på møde den 10. september 2018.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et udkast til svar på den interne høring.

Løsning

Miljø og Plan arbejdsgruppen har drøftet sagen og anbefaler, at det bilagte høringssvar godkendes.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

På baggrund af uklarhederne i Lokalplan 550 for Lindgreens Alle var der enighed om, at lokaludvalget skal kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen for at udtrykke betænkelighed ved planarbejdet og ønske om, at der sikres klarhed i lokalplanbestemmelserne fremover.

Ændringsforslag 1

Der blev stillet forslag om, at formuleringen "Vi havde såmænd gerne set at denne procentdel blev højere." i udkastet til høringssvar udgik.

For stemte: Hanne Kusiak, Nanna Tofte, Nicki Wassmann Brøchner og Susanne Møller.

Imod stemte: Karl Vogt-Nielsen, Tom Christensen,  Lasse Rossen, Erik Reimers, Bo Jensen, Oksana Gjermstad, Susanne Verngreen Larsen, Keith Gray, Trine Hertz, Randi Sørensen, Rasmus Munch Søndergaard, Rasmus Steenberger, Ole Meldgaard og Rune Solvang

Undlod at stemme: Frank Lambert, Iben Lindemark og Ole Pedersen.

Formuleringen udgik ikke af høringssvaret.

 

Herefter blev der begæret afstemning om det samlede høringssvar.

For stemte: Hanne Kusiak, Nanna Tofte, Karl Vogt-Nielsen, Tom Christensen,  Lasse Rossen, Erik Reimers, Bo Jensen, Oksana Gjermstad, Susanne Verngreen Larsen, Keith Gray, Trine Hertz, Randi Sørensen, Rasmus Munch Søndergaard, Rasmus Steenberger, Ole Meldgaard, Rune Solvang, Frank Lambert, Iben Lindemark og Ole Pedersen

Imod stemte: Nicki Wassmann Brøchner

Undlod at stemme: Susanne Møller.

Høringssvaret blev vedtaget.  

Susanne Møller ønskede følgende bemærkning ført til protokol:

"Konservative kan ikke støtte krav om 25 pct. almene boliger i området."