6. Naboorientering Amagerstrandvej 122 (2017-0335043)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller

1. At Amager Øst Lokaludvalg på baggrund af indstilling fra Miljø og Plan arbejdsgruppen godkender det omdelte høringssvar

Problemstilling

Amager Øst Lokaludvalg har den 29. september modtaget " Naboorientering – ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122". Svar fristen var den 20. oktober 2017. Lokaludvalgets svar er fremsendt med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse.

Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte den 9. juni 2016 byggetilladelse til ændring af en eksisterende bevaringsværdig erhvervsbebyggelse til beboelse med en påbygning i to etager på Amager Strandvej 122. Det har efterfølgende vist sig, at forvaltningen har lavet en procedurefejl ved godkendelsen af ændringen af ejendommen og ved en fejl har givet tilladelse til overskridelse af byggefeltet. Denne orientering handler om disse to fejl.

Ændring af bevaringsværdig bygning:

Planklagenævnet ophævede den 16. august 2017 forvaltningens delafgørelse i byggetilladelsen af 9. juni 2016 om, at ombygning af ejendommen er umiddelbart tilladt efter lokalplanen, og hjemviste denne del af sagen til fornyet behandling i kommunen. Baggrunden for hjemvisningen er, at forvaltningen har lavet en procedurefejl i forbindelse med behandlingen af byggetilladelsen, idet det ikke fremgår udtrykkeligt af byggetilladelsen, om forvaltningen har givet dispensation efter lokalplanens § 5, stk. 3, jf. § 6, stk. 15 og/eller § 6, stk. 3 om ændring af eksisterende og bevaringsværdig bebyggelse, herunder om forvaltningen har foretaget en forudgående naboorientering eller har vurderet, at naboorientering er af underordnet betydning.

Overskridelse af byggefelt:

Teknik- og Miljøforvaltningen har ved en fejl givet tilladelse til, at byggeriet overskrider byggefeltet mod Amager Strandvej uden, at der er meddelt dispensation. Kommunen har pligt til at lovliggøre ulovlige forhold. Da den meddelte byggetilladelse er en begunstigende forvaltningsakt, som grundejer berettiget har indrettet sig i tillid til, søges overskridelsen af byggefeltet lovliggjort ved en lovliggørende dispensation. 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Side 2 af 6 Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som den 19. juni 2017 godkendte, at overskridelsen af byggefeltet søges retligt lovliggjort ved en dispensation.

 

Løsning

Miljø- og Plan arbejdsgruppen har på dets møde den 11. oktober drøftet sagen. I forbindelse med drøftelsen deltog repræsentanter for nabobebyggelsen "Strandgården", som har kontaktet lokaludvalget i forbindelse med sagen.

Miljø- og Plan arbejdsgruppen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet omdelte høringssvar, som er fremsendt til forvaltningen med forbehold for lokaludvalgets godkendelse. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt uden afstemning