5. Intern Høring vedr. byggeri af ungdsomsboliger og kulturcenter Øresundsvej 51 (2016-0300628)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller at:

1. Amager Øst Lokaludvalg drøfter sagen

2. Amager Øst Lokaludvalg tager stilling til videre proces mht. udarbejdelse af høringssvar.

 

Problemstilling

Amager Øst Lokaudvalg har modtaget en interen høring vedrørende byggeri af ungdomsboliger samt et kulturcenter på Øresudnsvej 51.

TMF har sagen i høring fram til 6. september og efterspørger lokaludvalgets eventuelle bemærkninger til plansagen inden denne dato.

 

Baggrund

Rendbæk Consulting ApS har på vegne af boligorganisationen 3B og

grundejer Minhaj Youth Center anmodet om udarbejdelse af et nyt

plangrundlag, da de ønsker at udnytte rammen i Kommuneplan 2015

til at bygge nyt kulturcenter samt almene ungdomsboliger som en del

af karréen ved Rødegård på adressen Øresundsvej 51, matr. nr. 73a

Sundbyøster København

Grundejer ønsker at fjerne de eksisterende lave bygninger, der i dag

huser islamisk kulturcenter, og opføre en ny bygning til islamisk

kulturcenter samt etablere 36 almene ungdomsboliger ovenpå i en

bygning på i alt ca. 1.900 m2. Bygningen opføres i 5½ etager og

indpasses i den eksisterende karré.

Forvaltningen har udarbejdet en egenartsanalyse for området, som

viser, at det er væsentligt, at en ny bygning markerer og færdiggør

karréen i sammenhæng med den tilgrænsende bebyggelse og

kvarterets materialer og farver.

Den eksisterende lokalplan nr. 196 anviser et bebyggelsesprincip med

randbebyggelse, men da projektet ikke er i overensstemmelse med

lokalplanens friarealkrav og bebyggelsesprocent, forudsætter

byggeriet en ny lokalplan. Det er en forudsætning for en lokalplan, at

der tilvejebringes tilfredsstillende friarealer ved, at nybyggeriet skal

indgå i karréens gård med en indretning, der er tilpasset det

eksisterende gårdanlæg. Bygherre er i dialog med gårdlauget

”Rødegård” omkring optagelse i gårdlauget.

 

Kommuneplanen

Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, der

muliggør, at for bebyggelse, der opføres som huludfyldning i eller

afrunding af randbebyggelse, herunder i stedet for utidssvarende

byggeri, i eksisterende karreer eller i gadeforløb med randbebyggelse,

kan den maksimale bebyggelsesprocent overskrides og

friarealprocenten fraviges, såfremt kvarterets helhedspræg, inkl. de

ubebyggede arealer, vurderes at blive tilfredsstillende.

 

Løsning

At Amager Øst Lokaludvalg drøfter høringen og vedtager proces for høringssvar.

 

 

Beslutning

Amager Øst Lokaludvalg nedsatte en redaktionsgruppe bestående af Randi Sørensen og Lasse Rossen som på baggrund af drøftelsen på mødet bemyndiges til at udarbejde og fremsende et høringssvar i sagen.