1. Høring: Omstilling af bemandede legepladser (2016-0295243)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1. At Amager Øst Lokaludvalg drøfter sagen

2. At lokaludvalget bemyndiger BIFUK-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar.

Problemstilling

Amager Øst Lokaludvalg har modtaget "Forslag til omstilling af de bemandede legepladser 2016-17" i høring. Høringsfristen er den 26. september 2016 kl. 12.00.

Teknik – og Miljøforvaltningen er i løbet af 2014 – 2018 i gang med en større omstillingsstrategi, som skal håndtere udfordringerne med flere indbyggere og ændringer i befolkningens sammensætning, hvilket stiller øgede krav til drift og vedligehold af byen og nye krav til den service Teknik- og Miljøforvaltningen skal levere for at opfylde byens behov. Omstillingen af de bemandede legepladser sker med øremærkede midler. Det vil sige, at der er tale om en omstilling, hvor ressourcerne omstilles internt mellem byens bemandede legepladser.

For at sikre den bedst mulige omstilling af de bemandede legepladser, er der foretaget en omfattende undersøgelse og analyse af brugen af de bemandede legepladser og byens behov i forhold til disse (bilag side 2-7).

Omstillingen fokuserer på tre spor; 1) ændrede åbningstider, 2) aktiviteter og brug af legepladsernes fysiske faciliteter og 3) Partnerskaber og samarbejdsformer med eksterne parter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne høre lokaludvalget om:

  • forvaltningens forslag til nye åbningstider på legepladserne i jeres bydel
  • gode idéer til aktiviteter og brug af legepladsens fysiske faciliteter
  • idéer til nye partnerskaber og samarbejdsformer i lokalområdet

Løsning

At Amager Øst Lokaludvalg drøfter sagen, og at lokaludvalget bemyndiger BIFUK-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på BIFUK møde i september orientere om høringen. 

 

Beslutning

Amager Øst Lokaludvalg bemyndigede BIFUK-arbejdsgruppen til at udarbejde og fremsende et høringssvar i sagen.