4. Høring - Indledende høring vedr. ny lokalplan for "Ved Amagerbanen Nord" (2019-0099779)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte svar på den indledende høring.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget anmodning om at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for området ved Amagerbanen Nord.

Ny planlægning skal indebære at området udlægges til boliger og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 150 og en boligandel på 80 pct. Området er aktuelt planlagt til industrianvendelse hvorfor ny planlægning vil være nødvendig.

Forvaltningen ønsker at modtage bemærkninger til den foreslåede ændring af planlægningen for området. Der er endnu ikke vedtaget en startredegørelse for igangsætning af ny planlægning.

Workshop om ny lokalplan

Teknik- og Miljøforvaltningen og Amager Øst Lokaludvalg afholdte den 4. april en åben workshop om udviklingen af området. Der var knap 40 deltagere på workshoppen, herunder borgere, ejendomsejere fra området, lokaludvalgsmedlemmer og embedsfolk fra forvaltningen. Opsamling fra workshoppen er bilagt sagen.  

Løsning

At lokaludvalget drøfter og vedtager svar på den indledende høring.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis der vedtages et svar på høringen fremsendes dette til Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt efter lokaludvalgsmødet. Lokaludvalget har fået fristforlængelse til den 26. april 2019 til at besvare høringen.

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvaret om, at linje 19-26 udgår. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rene Steinvig, Jens William Grav, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller og Randi Sørensen.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Martin Hein, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Ingen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvaret om på linje 25 efter formuleringen "vejen frem" at tilføje formuleringen: "Dele af lokaludvalget ser derfor gerne at sådanne projekter bliver mulige i området, mens andre dele af lokaludvalget mener, at så længe lovgivningen ikke åbner mulighed for at begrænse bilejerskab i udvalgte boligområder vil helt eller delvist bilfrie boligområder kun flytte parkeringsbehovet til nærliggende områder, som derfor belastes yderligere af parkering." Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rene Steinvig, Jens William Grav, Nanna Tofte og Randi Sørensen.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe,  Bo Jensen, Frank Lambert, Anders Lundsager og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Nicki Wassmann Brøchner og Susanne Møller.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvaret om på linje 25 efter formuleringen "vejen frem" at tilføje formuleringen: "fx som planlagt i bofællesskabet "Grønne Eng" i Ørestad Syd". Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rasmus Steenberger, Hans Jørgen Møller, Bente Lildballe og Frank Lambert.

Imod stemte: Rene Steinvig, Tom Christensen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Käte Hommelgaard og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Rikke Lauritsen,  Ane Jette Thomsen, Martin Hein, Jens William Grav, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller, Bo Jensen, Nanna Tofte og Anders Lundsager, Randi Sørensen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvaret på linje 27 at tilføje formuleringen "Lokaludvalget foreslår en parkeringszone i området for at undgå problemet med langtidsparkering.". Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen og Bente Lildballe.

Imod stemte: Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Martin Hein, Jens William Grav, Hans Jørgen Møller, Nicki Wassmann Brøchner og Susanne Møller.

Undlod at stemme: Rene Steinvig, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Käte Hommelgaard,  Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager, Randi Sørensen og Ole Meldgaard.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Herefter blev der begæret afstemning om udkastet til høringssvar i sin helhed.

For stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Martin Hein, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager og Ole Meldgaard.

Imod stemte: Rene Steinvig, Susanne Møller, Nicki Wassmann Brøchner og Randi Sørensen.

Undlod at stemme: Jens William Grav.

Der var således flertal for høringssvaret og det blev derfor vedtaget.

Randi Sørensen afgav følgende protokolbemærkning: "Så længe lovgivningen ikke åbner mulighed for at begrænse bilejerskabet i udvalgte boligområder vil helt eller delvist bilfrie boligområder kun flytte parkeringsbehovet til nærliggende områder, som derfor belastes yderligere af parkering."