3. Intern høring: Forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0094459)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget drøfter forslag til Kommuneplan 2019 og vedtager høringssvar.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. marts 2019 at sende forslag til Kommuneplan 2019, "Verdensby med ansvar", i intern høring. Kommuneplanen indeholder Borgerrepræsentationens prioriteringer vedr. planlægning af arealanvendelse for en periode på 12 år frem i tiden.

Kommuneplanen skal indeholde en række elementer, herunder retningslinjer for arealanvendelse, rammer for lokalplanlægning m.v.

Forslag til Kommuneplan 2019 er endvidere en udmøntning af Kommuneplanstrategi 2018 som blev vedtaget tidligere i år og bærer samme titel. Fokusområderne, En social og mangfoldig by, En grøn, sund og bæredygtig by, En kulturel storby med kant, En by i vækst med talenter og arbejdspladser samt En international byregion er videreført i forslag til Kommuneplan 2019

Forslaget til ny kommuneplan består overordnet af tre dele,

 1. En politisk hovedstruktur,
 2. Retningslinjer
 3. Rammer for lokalplanlægning. 

Det til sagen bilagte dokument, Forslag til Københavns Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar, indeholder først og fremmest en beskrivelse af de overordnede visioner for byudviklingen i København og skal ses i sammenhæng med Kommuneplanstrategi 2018. I tillæg hertil er det digitale forslag til ny kommuneplan, www.kp19.kk.dk , som udgør kommuneplanen i sin helhed.

 

Ændringer i Amager Øst

For Amager Øst bydel er der udpeget 8 væsentlige rammeændringer i planen. Det gælder:

 1. Nordøstamager Vermlandsgade
 2. Nordøstamager - Siljangade
 3. Nordøstamager - Ved Amagerbanen Nord
 4. Strandlodsvej 48
 5. Krimsvej
 6. Kastrupvej m.fl.
 7. Engvej
 8. Sundparken

Derudover ses det af rækkefølgeplanen, at tidligere erhvervs- og industriarealer ved Sundby Gasbeholder samt arealerne mellem Uplandsgade, Prags Boulevard og Vermlandsgade fremrykkes som områder, der kan udvikles i første del af planperioden (2019-2024).

Industriområdet mellem Vermlandsgade og Prags Boulevard på Amager, Kløverparken og Forlandet fastholdes som perspektivområde og kan tidligst udvikles efter år 2027.

Løsning

Lokaludvalgets arbejdsgrupper har drøftet forslag til Kommuneplan 2019 og arbejdsgruppen for Planlægning, Erhverv og Trafik har samlet op til brug for det samlede høringssvar. Høringssvaret består af udfyldt skema og uddybet høringssvar vedr. Nordøstamager.

Det bemærkes, udkast til høringssvar indeholder alle indkomne bemærkninger fra arbejdsgrupperne, og skal betragtes som et bruttoudkast, som ikke er indstillet af Planlægning, Erhverv og Trafik i sin helhed.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den interne høring afsluttes den 14. maj 2019. Den offentlige høring forventes igangsat i august eller september 2019 og forventes at løbe i 8 uger. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019 forventes ultimo 2019.

Beslutning

Der blev stillet ændringsforsalg til det udfyldte høringsskema om, at Nr. 4 Kap. 1 ”60.000 nye boliger(…)” udgår. Der blev begæret afstemning om forslaget.

For stemte: Martin Hein og Nicki Wassmann Brøchner.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen,  Jens William Grav, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Susanne Møller, Bo Jensen og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Rene Steinvig, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager og Randi Sørensen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforsalg til det udfyldte høringsskema om, at Nr. 4 Kap. 1 ”En sammenhængende by…” ordet sikrer erstattes med muliggør. Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Der blev stillet ændringsforsalg til det udfyldte høringsskema om, at Kap. 3 ”Liste over væsentlige rammeændringer(…)” udgår. Der blev begæret afstemning om forslaget.

For stemte:  Nicki Wassmann Brøchner.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Rene Steinvig, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen,  Jens William Grav, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Susanne Møller, Bo Jensen, Frank Lambert, Anders Lundsager, Randi Sørensen og Ole Meldgaard

Undlod at stemme: Martin Hein og Nanna Tofte.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager, linje 133 om, at ordene: ”bidrager til” erstattes af ordet ”påvirker”. Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager om, at linje 34-38 udgår. Der blev begæret afstemning om forslaget.

For stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager, Randi Sørensen og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Rene Steinvig, Martin Hein og Susanne Møller.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager om, at der efter linje 38 tilføjes formuleringen: "At bygninger bevares når det medvirker til at bibeholde områdets samlede kulturhistoriske værdi." Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager, linje 42 om, at ordet "voldsomme" udgår. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rene Steinvig, Jens William Grav, Nicki Wassmann Brøchner og Anders Lundsager.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen,  Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Susanne Møller, Nanna Tofte, Frank Lambert, Randi Sørensen og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Martin Hein og Bo Jensen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager, linje 59-60 om, at formuleringen " Vi mener, at det er en(…)" udgår. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Rene Steinvig, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Martin Hein, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Susanne Møller, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager, Randi Sørensen og Ole Meldgaard.

Undlod at stemme: Ingen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager om, at linje 103-104 udgår. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rene Steinvig, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller og Anders Lundsager.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen,  Ane Jette Thomsen, Tom Christensen,  Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, , Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Randi Sørensen og Ole Meldgaard

Undlod at stemme: Martin Hein og Jens William Grav.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager om, at formuleringen "og arealer som en kreativ zone." på linje 104 udgår. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Jens William Grav og Susanne Møller.

Imod stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Rene Steinvig, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager og Ole Meldgaard

Undlod at stemme: Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner og Randi Sørensen.

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvar vedr. Nordøstamager om at tilføje formuleringen: "Lokaludvalget foreslår, at området mellem Jorisvej og Engvej udlægges som et perspektivområde, da det er en stationsnær placering, det vil være i harmoni med planlagt ændring på den anden side af Engvej. Dette skal ske i stedet for boligudvikling ved Siljangade, som ikke er en stationsnær placering" på linje 162. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.

For stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Hanne Kusiak, Hans Jørgen Møller, Bente Lildballe og Bo Jensen

Imod stemte: Rene Steinvig, Martin Hein, Tom Christensen, Jens William Grav, Lasse Rossen, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller, Frank Lambert og Anders Lundsager. 

Undlod at stemme: Ane Jette Thomsen, Käte Hommelgaard, Nanna Tofte, Randi Sørensen og Ole Meldgaard

Der var således ikke flertal for ændringsforslaget og det blev derfor ikke vedtaget.

 

Herefter blev der begæret afstemning om udkastet til høringssvar i sin helhed med ovenstående ændringer.

For stemte: Rasmus Steenberger, Rikke Lauritsen, Rene Steinvig, Ane Jette Thomsen, Tom Christensen, Martin Hein, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Hans Jørgen Møller, Käte Hommelgaard, Bente Lildballe, Nicki Wassmann Brøchner, Bo Jensen, Nanna Tofte, Frank Lambert, Anders Lundsager, Randi Sørensen og Ole Meldgaard

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Susanne Møller.

Der var således flertal for høringssvaret med ovenstående ændringer og det blev derfor vedtaget.