Vejændring på privat fællesvej

En privat fællesvej kan bruges af alle, men det er grundejerne ud til vejen, som har ansvaret for vejen. Dvs. at grundejerne betaler alle udgifter til vejens udstyr og vedligeholdelse.

Sådan søger du om tilladelse til vejændringer

Den enkelte grundejer eller grundejerne i fællesskab kan sætte vejprojekter i gang. Så er du grundejer på vejen, kan du selv komme med forslag. Det er altid grundejernes ansvar at få udarbejdet konkrete tegninger og ansøge kommunen. Først når I har fået godkendt projektet hos kommunen, kan arbejdet gå i gang.

Da de fleste vejprojekter involverer flere grundejere, anbefaler vi at finde sammen i vejlav eller grundejerforeninger, så der er fælles tilslutning til projektet, inden I går videre med det.

Find ansøgningsvejledningerne her og følg dem, når I søger.

Håndbog til grundejere på private fællesveje

Du kan downloade en håndbog til grundejere på private fællesveje. I den kan du læse alt om, hvad man som grundejer skal forholde sig til, når man bor ud til en privat fællesvej. Håndbogen er i pdf-format og fylder 126 sider.

Hent ”Vejledning om private fællesveje”

Mini-guide, der giver svar på det hele

Hvad skal I som grundejere være opmærksomme på, når I sætter gang i et vejprojekt på en privat fællesvej? Og hvad skal der ske, fra ideen dukker op, til sidste sten er lagt?

Hent mini-guide til vejprojekter på private fællesveje.

Er du lejer på en privat fællesvej?

Bor du til leje på en privat fællesvej og har forslag til et vejprojekt, skal du kontakte din udlejer om det.  Du kan også først høre, hvad de andre lejere synes om ideen, og så sammen kontakte udlejeren/boligselskabet.

Vejændring på offentlig vej

Offentlige veje drives af kommunen, som betaler for vejenes vedligeholdelse og sørger for, at de er i forsvarlig stand. Det er derfor også kommunen, som træffer den endelige beslutning om eventuelle ændringer på de offentlige veje. Men du kan som borger selv komme med forslag til forbedringer. Du kan også søge om tilladelse til selv at betale for nyt udstyr på fortovet eller vejen, fx cykelstativer eller plantekummer. Det vil fremgå af tilladelsen, hvem der har ansvaret for det nye udstyr.

Find ansøgningsvejledningerne her og følg dem, når I søger.

Større trafikale ændringer

Har du forslag til større, trafikale ændringer på den kommunale vej, skal du derimod kontakte Center for Trafik og Byliv på vejaendring@tmf.kk.dk. Vi kan lave en trafikal vurdering af forslaget og se på, om kommunen kan hjælpe med at finansiere projektet, f.eks. hvis det drejer sig om skoleveje og stilleveje.

Vejændring på privat vej

En privat vej tilhører én og samme grund (matrikel). De private veje i København ligger typisk ved større boligafdelinger, virksomheder og institutioner. 
Du skal kontakte ejeren af den private vej, hvis du har en ide om at forbedre vejen. Bor du til leje i en privat ejendom, er det derfor ejeren af ejendommen, du skal henvende dig til.

Bor du til leje i et boligselskab, kan du i første omgang kontakte afdelingsbestyrelsen eller selskabets hovedkontor. Du kan også vælge at bringe dit forslag op på et beboermøde.

Klimaprojekt på privat fællesvej

Ønsker I at klimasikre jeres vej, behøver I to tilladelser fra kommunen – én til at få lov til at ombygge vejen og én til at håndtere regnvandet efter gældende miljøkrav. 

Som grundejere på en privat fællesvej har I mulighed for at gå sammen om at klimatilpasse vejen, så I er bedre beskyttet mod fremtidige regnhændelser. For at sikre, at vejen stadig lever op til de trafikmæssige og miljømæssige krav efter en ombygning, skal I have tilladelse til at ombygge vejen og til lokal afledning af regnvand (LAR). I kan søge begge tilladelser samlet ved at følge ansøgningsvejledningen. 

Hent ansøgningsvejledning til klimasikring af privat fællesvej. (pdf, åbner i nyt vindue)

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Lokal afledning af regnvand (LAR) er et  udtryk for, at man leder regnvandet hen, hvor det ikke overbelaster kloaksystemet eller oversvømmer gader og kældre. Der findes flere LAR-metoder, som omfatter forsinkelse, fordampning, nedsivning og udledning. Nedsivning gennem jorden til grundvandet kan ske via faskiner eller regnbede, og udledning kan ske til bassiner og eksisterende  vandområder, som søer, havne og vandløb. Det skal gives tilladelse til nedsivning og udledning, og der kræves oftest rensning inden udledning og nedsivning.    

Ombygning af vejen

Da klimatilpasningen foregår på vejareal, er det vigtigt, at vejen bliver indrettet ifølge vejreglerne. Det betyder blandt andet, at den skal være tryg og sikker at færdes på – også for handicappede. 

Hvem betaler?

Når I skybrudssikrer en privat fællesvej, har I mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med  HOFOR. I kan også vælge at udvikle og betale for projektet selv

Høring af naboerne

Skal du spørge andre end kommunen, for at dit projekt kan blive til noget? Fx de andre grundejere på din private fællesvej, eller naboerne på din offentlige vej? 

Se, hvordan du gør ved høringer om vejændringer

Standardoverkørsler i København

Skal du lave eller ændre en overkørsel ind til din ejendom (adgang over fortov)?  Så kan du bruge en af Københavns Kommunes standarder for overkørsler eller vælge en individuel løsning. 

Trafiktællinger på privat fællesveje

Viser en trafiktælling, at over 50 % af den samlede trafik på jeres private fællesvej er gennemkørende, kan I få kommunen til at dæmpe trafikken. I nogle tilfælde overtager vi samtidig vejen, så den ændrer status til offentlig vej.

Sådan kan I få målt trafikken på jeres private fællesvej.