Hvad tæller med ved til at opfylde arbejdskravet på 225 timer?

Almindeligt lønnet arbejde tæller med til at opfylde arbejdskravet på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Dvs. arbejde, der er baseret på opgjorte løntimer i et sædvanligt ansættelsesforhold. Løntilskudsjob og virksomhedspraktik tæller ikke med.

Selvstændig virksomhed kan også regnes med i opgørelsen af timetallet, hvis du kan dokumentere, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der svarer til lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge. For at tælle med i opgørelsen må der ikke have været udbetalt kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, mens den selvstændige virksomhed er drevet.

Hvor meget bliver min hjælp nedsat - hvis jeg er gift?

Hvis du er gift kan din hjælp falde bort

Hvis du eller din ægtefælle ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer, har det betydning for den hjælp, I modtager som ægtepar. Betydningen afhænger af, hvor stor hjælpen er.

Hjælpens størrelse bliver beregnet i forhold til voksensatsen. Voksensatsen er størrelsen af det beløb, der udbetales i kontanthjælp til en voksen, som er fyldt 30 år. Voksensatsen afhænger af, om man har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Voksensatsen for forsørgere er på 14.575 kr. pr. måned (2016). Voksensatsen for ikke-forsørgere er på 10.968 kr. pr. måned (2016).

Uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen falder helt bort for en af jer

Hvis I begge får beregnet uddannelseshjælp eller kontanthjælp – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – på grundlag af en voksensats, falder hjælpen bort for den af jer, der ikke opfylder arbejdskravet.

Hvis ingen af jer opfylder arbejdskravet, udbetales der fortsat hjælp til den af jer, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Integrationsydelsen, uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen nedsættes for en af jer

Hvis I får beregnet uddannelseshjælp eller kontanthjælp på grundlag af andre satser end voksensatserne – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – og jeres samlede hjælp udgør mere end voksensatserne, nedsættes hjælpen hos den af jer, der ikke opfylder arbejdskravet. Hvis ingen af jer opfylder arbejdskravet, reduceres hjælpen hos den ægtefælle, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. I vil tilsammen fremover modtage et beløb, der svarer til én voksensats.

Hvis I som ægtepar får beregnet uddannelseshjælp eller kontanthjælp – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – på grundlag af én voksensats og én lavere sats, og hvis det er den af jer, der modtager den lavere sats, der ikke opfylder arbejdskravet, bortfalder denne hjælp. Er det den af jer, der modtager hjælp på voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres denne hjælp, så I tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats.

Hvis en af jer eller I begge modtager integrationsydelse, og I modtager en samlet hjælp, der udgør mere end voksensatserne, nedsættes hjælpen for den af jer, der ikke opfylder arbejdskravet. Hvis ingen af jer opfylder arbejdskravet, nedsættes hjælpen for den ægtefælle, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. I vil tilsammen fremover modtage et beløb, der svarer til én voksensats.

Den sats, som den samlede hjælp til jer beregnes på grundlag af, kan dog aldrig komme længere ned, end hvad der svarer til én voksensats.

Hvis hjælpen til dig helt er bortfaldet, bliver du betragtet som hjemmegående og har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis din hjælp derimod er blevet nedsat, skal du opfylde de almindelige rådighedsregler. Desuden gælder de almindelige regler om at være afhængig af egen og ægtfællens formue samt fradrag for egne og ægtefællens indtægter.

Hvis hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat på grund af 225-timers reglen, vil I ikke længere kunne få særlig støtte.

Hvor meget bliver min hjælp nedsat - hvis jeg ikke er gift?

Hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer, har det betydning for den hjælp, du modtager. Betydningen afhænger af, hvor stor hjælpen er, nemlig om du modtager det, der svarer til voksensatsen. Voksensatsen er størrelsen af det beløb, der udbetales i kontanthjælp til en voksen, som er fyldt 30 år. Voksensatsen afhænger af, om man har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Voksensatsen for forsørgere er på 14.575 kr. pr. måned (2016). Voksensatsen for ikke-forsørgere er på 10.968 kr. pr. måned (2016).

Hjælpen nedsættes med 1.000 kr. om måneden

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af voksensatsen for forsørgere eller ikke-forsørgere – inklusive evt. barsels- eller aktivitetstillæg – får du nedsat din hjælp med 1.000 kr. om måneden (2016).

Hjælpen nedsættes med 500 kr. om måneden

Hvis din uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes på grundlag af en sats, der er lavere end 14.575 kr. for forsørgere eller 10.968 kr. for ikke-forsørgere pr. måned (2016), får du nedsat hjælpen med 500 kr. om måneden (2016).

Hvis du modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller modtager integrationsydelse, får du ikke nedsat hjælpen.

Min ægtefælle arbejder fuld tid. Skal jeg stadig arbejde 225 timer?

Du og din ægtefælle skal hver især arbejde 225 timer i et ordinært og ustøttet arbejde, hvis I begge fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Det betyder, at hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat, hvis I som ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og I ikke hver især har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder.

Vær opmærksom på, at hvis hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat på grund af 225-timers reglen, vil I ikke længere kunne få særlig støtte til høje boligudgifter og/eller høje forsørgelsesudgifter. 

Hvordan får jeg fuld hjælp igen - tæller tidligere arbejdstimer med?

Hvis du har fået stoppet eller nedsat din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, fordi du ikke opfylder det skærpede arbejdskrav, kan du godt få ret til (fuld) hjælp igen. Det kræver dog, at du ’starter forfra’ med at arbejde 225 timer. Alle 225 arbejdstimer skal ligge efter det tidspunkt, hvor din hjælp blev stoppet eller nedsat. Du kan altså ikke overføre timer fra før, din hjælp blev stoppet eller nedsat. Det gælder også, hvis din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse er stoppet eller nedsat i overgangsperioden fra den 1. oktober 2016 til 31. marts 2017.

Hvad hvis jeg bliver syg?

Hvis du har perioder med sygdom, skal du huske at meldte dette til jobcentret. Jobcentret vil så vurdere, om der er tale om sygdom, der kan udskyde det tidspunkt, hvor du skal opfylde arbejdskravet.

Du kan også tale med din beskæftigelseskonsulent ved næste jobsamtale, hvis du mener, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde, herunder i et deltidsarbejde af få timers varighed.  

Kan jeg få mere end 12 måneder til at opfylde arbejdskravet?

Perioden på 12 måneder, hvor du skal opfylde arbejdskravet, kan forlænges med perioder, hvor:

  • du ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom
  • du har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption
  • du har fået støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn
  • du har aftjent værnepligt
  • kommunen har vurderet, at din arbejdsevne har været så begrænset, at du ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
  • du har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor du ikke skulle udnytte dine arbejdsmuligheder. Det drejer sig fx om, at du deltager i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), eller hvis du har modtaget SU eller anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at du udnytter dine arbejdsmuligheder.

Kan jeg blive fritaget fra 225-timers reglen?

Det er dit jobcenter, der vurderer, om du har en så begrænset arbejdsevne, at du ikke kan arbejde 225 timer om året. 225 timer om året svarer ca. til 5-6 timer ordinært arbejde om ugen.

Kan du varetage et ustøttet deltidsarbejde i minimum 5 timer om ugen, vil du som oftest være omfattet af 225-timers reglen.

Tal med din beskæftigelseskonsulent ved næste samtale, hvis du mener, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde, heller ikke deltidsarbejde af få timers varighed.

Hvis du har været gift og senere bliver skilt?

Hvis du har været gift og senere bliver skilt, vil perioden, hvor du og/eller din tidligere ægtefælle har modtaget hjælp som gift, tælle med i opgørelsen af hjælp i sammenlagt et år inden for tre år.

Hvis du er ugift og senere bliver gift?

I forhold til 225-timers reglen bliver du betragtet som ugift, indtil I som ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for de seneste tre år.

Hvornår får jeg oplyst, om jeg vil få hjælpen nedsat efter 225 timer kravet?

Kommunen skal løbende beregne din bortfaldsdato. Bortfaldsdatoen er det tidspunkt, hvor din hjælp kan blive nedsat på grund af 225 timers kravet.

Kommunen sender dig et varslingsbrev senest seks måneder før bortfaldsdatoen.

I perioden fra den 1. oktober 2016 til og med den 31. marts 2017 er der en overgangsordning, hvor arbejdskravet er på 113 timer inden for de seneste seks kalendermåneder. I denne overgangsperiode, sender kommunen dig et varslingsbrev senest tre måneder før bortfaldsdatoen.

Hvis din situation ikke har ændret sig, siden varslingsbrevet blev sendt, vil kommunen senest en måned før bortfaldsdatoen meddele dig, at kommunen vil træffe afgørelse om, at hjælpen bliver nedsat. Kommunen vil samtidig opfordre dig til at oplyse, om der er grunde til at udskyde bortfaldsdatoen – grunde, som ikke allerede fremgår af kommunens sag. 

Jeg har modtaget brev om 225-timers reglen

Partshøringsbrev
Har du modtaget et partshøringsbrev om det skærpede rådighedskrav og har du kommentarer til opgørelsen af timer eller yderligere oplysninger som kan udskyde datoen for, hvornår din ydelse bliver nedsat/bortfalder, kan du ringe til Ydelsesservice København på 82 56 40 00 alle hverdage kl. 10-12. 

Du kan også skrive til os med digital post – Hav din nemid klar. Skriv i emnefeltet: 225 timer

Afgørelsesbrev
Har du modtaget et afgørelsesbrev om det skærpede rådighedskrav og er du uenig i afgørelsen, kan du klage her. Hav din nemid klar. Skriv i emnefeltet: Klage over 225

Du kan også klage skriftligt til Ydelsesservice København, Postboks 210, 1502 København V eller mundtligt på tlf. 82 56 4000. 

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. Oplys hvorfor du ikke er tilfreds med afgørelsen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har nye oplysninger, som kan udskyde det tidspunkt, hvor du skal have arbejdet 225 timer - eller du har brug for hjælp til jobsøgning, skal du kontakte Jobcenter København på: 82 56 56 82 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30–16. Onsdag og fredag kl. 8.30-15.00.

Du kan også skrive til jobcentret med digital post eller sende et brev med posten. Læs mere her.

Hvis du spørgsmål til dine optjente timer, dine lønsedler eller anden dokumentation for dit arbejde - eller spørgsmål til afgørelsen om, at din hjælp bliver nedsat eller helt stopper, skal du kontakte Ydelsesservice på: 82 56 40 00 alle hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan skrive til os med digital post – Hav din nemid klar. Skriv i emnefeltet: 225 timer

Du kan også sende et brev med posten til:

Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V