Foranstaltninger

Når Borgercenter Børn og Unge får kontakt med en familie, er der flere handlemuligheder.

Hvis Borgercenter Børn og Unge vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, er der en række muligheder. for at iværksætte foranstaltninger, der kan sikre barnets udvikling og trivsel.

Hvis Borgercenter Børn og Unge vurderer, at barnet/den unge eller familien har brug for særlig støtte, laves der en børnefaglig undersøgelse

På baggrund af undersøgelsen kan Borgercenter Børn og Unge i samarbejde med familien iværksætte forskellige forebyggende foranstaltninger, der har til formål at støtte familien i at håndtere problemerne. 

Familien kan også blive henvist til et af de åbne rådgivningstilbud.

Borgercenter Børn og Unge kan også vurdere, at det er nødvendigt at anbringe barnet/den unge uden for hjemmet i en plejefamilie, på en institution eller i barnets netværk. En sådan beslutning træffer Borgercenter Børn og Unge som udgangspunkt sammen med familien. Under barnets anbringelse er det forsat Borgercenter Børn og Unge, der har myndighedsansvaret og Borgercenter Børn og Unge følger løbende op på barnets trivsel og udvikling.  

Forebyggende foranstaltninger i Borgercenter Børn og Unge  

Familiebehandling

Familiebehandlingen og den socialpædagogiske støtte henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling.

Man inddrager hele familien i behandlingen, så forældrene får støtte til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.

Borgercenter Børn og Unges 8 familiehuse og Suhmsgade er ambulante dagbehandlingstilbud til børnefamilier, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på frivilligt grundlag.

Når en familie skal visiteres til familiebehandling i den lokale enheds familiehus sker visitation ud fra den visitationsprocedure, der er i netop denne enhed. 

Kontakten med familien foregår i familiens eget hjem eller i Familiehuset. Det kan også foregå andre steder, hvis det er mere hensigtsmæssigt, f.eks. møder på skoler, daginstitutioner m.v.

Kontaktpersoner

Der er mulighed for at få tilknyttet en fast kontaktperson til udsatte børn, unge og familier. Kontaktpersonen skal etablere og styrke en positiv relation til barnet/den unge eller familien og give støtte, råd og vejledning.

Socialforvaltningen ønsker fremover at styrke skolefokus i kontaktpersons-arbejdet, så kontaktpersoner også  understøtter barnets eller den unges skolegang og sammenhængen mellem hjem-skole-fritid.

Kontaktpersoner kan fx støtte, rådgive og vejlede børn og unge, 

  • der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter 
  • der har sociale problemer og føler sig ensomme
  • der ikke passer deres skolegang
  • der har det svært med overgangen til voksenlivet.

Sikkerhedsplaner

Målgruppe:
Målgruppen for indsatsen er børnefamilier, hvor der er stor bekymring for barnets sikkerhed, udvikling og trivsel. Familien skal være motiveret for en intensiv indsats, der også involvere deres private netværk.

Hvad er en sikkerhedsplan:
En sikkerhedsplan er en intensiv familiebehandlings­indsats (SEL § 52,3,3). Kommunen kan vælge at benytte sig af en sikkerheds­plan i de sager, hvor det vurderes, at en anbringelse kan blive nødvendig, men kan forebygges med en intensiv indsats. En sikkerhedsplan er en helhedsorienteret indsats, der kombinerer myn­dighedsarbejde, familiebehandling og opfølgning med familien og netværket.

Planen omfatter aftaler om barnet eller den unges hverdag kombine­ret med intensivt terapeutisk arbejde med forældre og ind­dragelse og opbygning af familiens netværk. Ved denne indsats arbejdes der i barnets vante og kendte miljø. Barnet fastholdes således i egen børnehave/skole og venskaber kan bevares. Indsatsen benyttes også i forbindelse med hjemgivelse af børn fra en anbringelse.

Organisering i Borgercenter Børn og Unge:
I Borgercenter Børn og Unge er indsatsen organiseret med en sikkerhedsplansgruppe i alle 6 myndighedscentret, hvilket involverer ca. 35 medarbejdere. Alle sikkerhedsplansgrupper er tværfagligt sammensat af myndighedssagsbehandlere og familiebehandlere med en afdelingsleder tilknyttet, der har det overordnede juridiske og faglige ansvar.