Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret blev afskaffet fra 1. januar 2019

Tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2017 og 2018

En dom fra Højesteret har medført, at vi har ændret praksis for fritagelse for det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr.

Det betyder, at din virksomhed muligvis havde ret til at blive fritaget for at betale gebyr i årene 2017 og 2018, og du derfor har ret til at få tilbagebetalt gebyret.

Disse virksomheder kan få tilbagebetalt gebyret

Vi vurderer, at ca. 9.000 virksomheder har ret til at få gebyret betalt tilbage. Vi forventer, at størstedelen af tilbagebetalingerne vil være gennemført inden udgangen af 2021 - og afsluttet helt 1. april 2022.

Vi har lagt vægt på virksomhedens størrelse (0-1 ansatte), og om det produkt eller den ydelse, der leveres, genererer en egentlig fysisk affaldsproduktion.

Hvis du er omfattet af de 9.000 af virksomheder, som vi tilbagebetaler til af egen drift, skal du ikke foretage dig yderligere, da du automatisk vil modtage besked fra os.

Der kan godt gå op til fire uger fra modtagelsen af en kreditnota, der viser, hvad du har til gode, før beløbet indsættes på virksomhedens NemKonto.

Er du i tvivl, om du er en af de virksomheder, der skal have tilbagebetalt gebyr, så skriv til os på e-mail affaldsgebyr@tmf.kk.dk.

Søg om tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr

Hvis du har undladt at søge om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr eller tidligere har fået afslag på fritagelse, så kan du søge om fritagelse for allerede indbetalte erhvervsaffaldsgebyrer for 2017 og 2018 senest 31. december 2021.

NB: Der er lukket for ansøgning

Hvis virksomheden har gæld til det offentlige

Hvis virksomheden har gæld til det offentlige, vil gælden blive trukket fra det beløb, som virksomheden har til gode i tilbagebetalt gebyr.

Du kan derfor godt opleve, at beløbet, som bliver overført til virksomhedens NemKonto, er mindre end det beløb, som står på den kreditnota, vi sender til dig.

Gebyrer, som er indbetalt tidligere end tre år fra datoen fra Højesterets dom, er forældede og vil derfor ikke blive betalt tilbage.

Ligeledes vil lukkede virksomheder, der ikke er under konkurs, heller ikke få tilbagebetalt gebyret.

Den konkrete administrationspraksis for tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyret blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 24. juni 2021.

Læs indstillingen om tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr

Mere om Højesterets dom

Højesteret afsagde den 7. december 2020 dom i en sag om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i Københavns Kommune.

Retten fandt, at kommunen som udgangspunkt havde hjemmel til at opkræve gebyret generelt, men at man i den konkrete sag burde have imødekommet en virksomheds ansøgning om fritagelse for gebyret.

Højesteret mente, at gebyrfritagelsen burde være sket i sagen, da den konkrete enkeltmandsvirksomhed, som blev drevet fra ejers private lejlighed, havde en så marginal produktion af erhvervsaffald, at den reelt ikke belastede de kommunale affaldsordninger, udover hvad der allerede var betalt af husholdningen.

Hvis du er uenig i vores afgørelse om tilbagebetaling

Hvis du er uenig i vores afgørelse om tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr, så kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Find mere information på Ankestyrelsens hjemmeside ast.dk

Du kan også kontakte Folketingets Ombudsmand på telefon 33 13 25 12.

Find mere information på hjemmesiden ombudsmanden.dk

Ombudsmanden eller Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om der skal rejses en sag i forlængelse af vores afgørelse.

Det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr

Regeringen afskaffede det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019. Virksomheder, der har modtaget faktura for gebyret i 2018, skal stadig betale denne, hvis det ikke allerede er sket. Erhvervsaffaldsgebyret blev opkrævet for at dække kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

Nedenfor kan du se de betingelser, der skulle være opfyldt for at blive fritaget for at betale gebyret, og hvordan det blev opkrævet.

Betingelser for fritagelse

  • Virksomheder der har en af de branchekoder, som står i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som har 0-1 ansatte.
  • Virksomheder, der har en virksomhedsform, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og som har 0 ansatte, eller af bilag 9, punkt 2 uanset antal ansatte.

Bestemmelserne om fritagelse fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60.

Opkrævning af gebyret

Virksomheder skal betale et gebyr for hvert enkelt P-nummer (produktionsenhedsnummer er anført på fakturaen som "Vores ref."), der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR- registeret. Der kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR- nummer.

Reglerne bag administrationsgebyret

Både Affaldsbekendtgørelsen og Regulativet er forældede, men var gældende i perioden, hvor gebyret blev opkrævet.

Kontakt

Affaldsgebyr – Erhverv

Njalsgade 13

Postbox 380

2300 København S

Telefontider

Mandag - fredag: 08:00 - 17:00