Søg

Bortskaffelse af affald fra virksomheder

I skal selv sørge for at bortskaffe affaldet fra jeres virksomhed. Der findes forskellige muligheder at vælge imellem.

Ordninger for afhentning og bortskaffelse af affald

Genbrugsstationer

Når I benytter genbrugsstationen, skal I huske at betale for det. I kan betale for at benytte genbrugsstationen ved enten at købe et årskort eller ved at købe en engangsbillet.

Benytter I en af genbrugsstationerne i Københavns Kommune, kan I finde reglerne på ARC’s hjemmeside.

Læs om erhvervsaffald på ARC's hjemmeside

Benytter I en af genbrugsstationerne i omegnskommunerne, kan I læse mere på Vestforbrændingens hjemmeside.

Læs vejledning for erhvervskunder på Vestforbrændings hjemmeside

Vær opmærksom på, at I i nogle tilfælde skal have udfyldt en erhvervskvittering, inden I må aflevere jeres affald. Dette kan I også læse mere om på ovenstående hjemmesider.

Ejendommens ordninger

Ligger jeres virksomhed i en blandet erhvervs- og boligejendom, kan I lave en aftale med ejendommens repræsentant om at bruge de kommunale affaldsbeholdere i ejendommen til genanvendeligt affald og restaffald. Mængden for hver enkelt af de genanvendelige fraktioner (affaldstyper) må dog ikke være større, end hvad der svarer til en almindelig husholdning.

Klinisk risikoaffald

I skal altid sortere jeres kliniske risikoaffald - uanset om I har meget eller lidt.

Klinisk risikoaffald omfatter

  • vævsaffald
  • forsøgsdyr
  • smitteførende affald
  • spidse og skarpe genstande
  • kemikalieaffald

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er afskaffet pr. 1. januar 2019. I behøver heller ikke at anmelde virksomhedens kliniske risikoaffaldsmængder på virk.dk.

Producerer jeres virksomhed klinisk risikoaffald, skal I selv indgå aftale med en godkendt affaldsindsamler.

Privat indsamler og transportør

Skal jeres virksomhed have sine egne affaldsordninger, skal I kontakte en privat affaldsindsamler og indgå en aftale med dem.

Som virksomhed skal I have jeres egen affaldsordning, hvis:

  • I holder til i en ejendom, hvor der kun er erhverv. Københavns Kommune stiller kun beholdere til rådighed i ejendomme, hvor der er almindelig beboelse.
  • I ikke har indgået en aftale med grundejer om, at I må benytte den kommunale ordning,
  • I har større mængder genanvendeligt affald end, hvad der svarer til en almindelig husstand i både form og mængde.

Der findes mange forskellige affaldsindsamlere i København, og derfor kan det være en god ide at ringe til nogle stykker og høre, hvad de forskellige kan tilbyde.

Affaldsindsamleren kan hjælpe jer med at finde ud af, hvilke beholdere jeres virksomhed skal have, hvor mange beholdere I skal have, og hvor ofte de skal tømmes. Affaldsindsamleren eller transportøren skal være registreret i affaldsregisteret.

I kan finde Affaldsregisteret på Energistyrelsens hjemmeside

Indsamler

En indsamler er godkendt og registreret hos Energistyrelsen. De sørger for, at affaldet bliver afhentet, indberettet og leveret til et godkendt behandlingsanlæg.

I kan finde godkendte indsamlere på Energistyrelsens hjemmeside

Transportør

En transportør er registreret hos Energistyrelsen, og sørger for at hente og transportere dit affald. I har selv ansvar for, at affaldet bliver indberettet til affaldsdatasystemet.

I kan finde registrerede transportører i Energistyrelsens affaldsregister

Ønsker I ikke at have en privat indsamler til virksomhedens affald, kan I også vælge at aflevere det på genbrugsstationen.

Regler på affaldsområdet

Reglerne om erhvervsaffald fremgår af affaldsbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. 

Kontakt

Affald og ressourcer - Erhverv

Har du brug for generel vejledning i reglerne for erhvervsaffald? 
Så kontakt Københavns Erhvervshus på tlf. 33 66 33 33