Søg
Billede
Humlebi i blomst
Fotograf
Kelter Photography

Læs om puljen til biodiversitet og søg her

Du kan som borger, forening eller lokaludvalg søge penge fra Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.

Mere og bedre natur i København

Søg Københavns Kommunes pulje til biodiversitet, hvis du vil være med til at skabe mere og bedre natur i København. Ofte bygger gode naturprojekter på et samarbejde mellem naturinteresserede, grundejere, organisationer og myndigheder. Du skal derfor i din ansøgning redegøre for dine samarbejdspartnere og for, hvordan dit projekt kommer godt i gang og er levedygtigt. 

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen og vedhæfte bilag, eksempelvis i form af projektbeskrivelse, budget, plan for fremtidig drift og tilladelse fra grundejer. Bilagene skal vedhæftes i én samlet pdf-fil.

Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2022. Puljen åbner for ansøgninger 1. februar 2022

Puljens formål

Puljen skal gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen.

Puljens størrelse

Der er afsat: 
1,5 mio. kr. i 2021
2,2 mio. kr. i 2022
2,1 mio. kr. i 2023

Der er lukket for ansøgning i år

Vi åbner for ansøgninger til puljen til biodiversitet igen 1. februar 2022

Få hjælp til at udvikle din ide

Vi samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om at rådgive i forhold til konkrete projekter.

Skriv til Danmarks Naturfredningsforening i København, hvis du er usikker på, om dit projekt fremmer biodiversiteten

kbhbio@dn.dk

Tilladelse fra grundejer

Hvis dit projekt har anlægskarakter skal du altid vedlægge din ansøgning en tilladelse fra grundejer – uanset om grundejer er privatperson, en forening, et firma, Staten eller Københavns Kommune.

Projekter på vejareal kræver altid forudgående tilladelse fra Københavns Kommune.

Hvis din ansøgning alene vedrører en driftomlægning af et eksisterende bed, behøver du ikke indhente tilladelse forud for indsendelsen af din ansøgning. I sådanne tilfælde tager bedømmelsesudvalget stilling til, om der kan udstedes tilladelse til projektet.

Spørgsmål og svar til puljen

Hvem kan søge puljen?

Det kan borgere, foreninger og lokaludvalg.

Du kan søge puljen, selv om du ikke bor i København, men dit projekt skal være i København.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Puljen støtter projekter i København, der engagerer københavnerne i at skabe mere og bedre bynatur og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte, er: 

 • områder, der omdannes fra græsplæne til blomstereng (både private og offentlige)
 • planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer
 • befæstede arealer (fortove og asfaltarealer m.v.), der begrønnes med fokus på biodiversitet
 • formidlingsaktiviteter som fx foredrag i boligforeninger og skoler om, hvordan man i det konkrete område kan arbejde med at øge kvaliteten af natur. 
Hvilke krav er der til mit projekt?

Puljemidlerne tildeles efter en konkret helhedsvurdering af den enkelte ansøgning. Vi vægter, at de grønne aktiviteter spredes så meget som muligt ud i de enkelte bydele.

Det er et krav at:

 • Du har en plan for fremtidig drift og vedligeholdelse, hvis dit projekt har karakter af et anlægsprojekt
 • Dit projekt henvender sig til og er tilrettelagt for københavnerne
 • Dit projekt fremmer udviklingen af en grøn bydel med øget biodiversitet
 • Dit projekt understøtter et eller flere af målene i Københavns biodiversitetsstrategi, når den er klar i 2022
 • Der ved større projekter indgår lokale samarbejdspartnere, og at aktiviteten kommer mange til gavn

Desuden gælder følgende formalia:

 • Dit projekt må ikke være begyndt, før ansøgningen er behandlet færdig
 • Dit projekt skal starte og slutte samme år, som der tildeles midler
 • Ved anlægslignende projekter skal du have tilladelse fra grundejer
 • Hvis du søger midler til et projekt i et af kommunens grønne områder skal du i din ansøgning vise, at projektet er i overensstemmelse med den gældende udviklingsplan for området
Er der noget jeg ikke kan søge støtte til?

Vi giver ikke støtte til:

 • aktiviteter og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til dig eller din organisations/forenings medlemmer
 • anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, offentlig institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde
 • aktiviteter med et kommercielt formål.
Hvordan udbetales midlerne, hvis jeg opnår støtte?

Midlerne udbetales som refusion for udgifter efter dit projekt er gennemført. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine bilag.

I særlige tilfælde kan midlerne udbetales efter en nærmere aftalt betalingsplan, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet. I sådanne tilfælde skal ansøgningen indeholde et forslag til betalingsplan.

Kontakt

Biopuljen