Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap tilbyder hjælp og støtte til borgere med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Borgercenter Handicap (det tidligere Handicapcenter København) er Socialforvaltningens center for københavnere med varig funktionsnedsættelse. Centret rummer både en myndighedsdel og otte centerfællesskaber med bo- og dagtilbud.

Målgruppe

Målgruppen er borgere mellem 0 og 65 år med betydelig varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller som er kronisk eller langvarigt syge.
Borgercenter Handicaps hjemmeside er den samlede indgang til alle informationer for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse.

Organisation

Borgercenter Handicap består af et myndighedsområde med ca. 250 medarbejdere og otte centerfællesskaber, der rummer en række specialiserede botilbud, bofællesskaber, aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap. Her er der ca. 2.200 ansatte.
Se organisationsdiagram 
 

Myndighedsområdet: 

Myndighedsområdet tilbyder råd og vejledning til borgere med nedsat funktionsevne og deres pårørende om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning  - og behandler ansøgninger om bl.a. hjælpemidler, økonomisk støtte, forebyggende tiltag og personlige hjælperordninger. Sagsbehandlerne visiterer endvidere til bo- og dagtilbud. Myndighedsområdet er organiseret i en modtagelse, tre aldersopdelte områder, en taskforce samt en afdeling, der yder afløsning i hjemmet, ledsagelse og bostøtte. Hertil kommer et familiehus og to stabsfunktioner. 

Modtagelsen
Modtagelsen er borgernes indgang til Borgercentret. Her kan københavnere med nedsat funktionsevne og deres pårørende få råd og vejledning om muligheder for hjælp og støtte efter den sociale lovgivning.  Modtagelsen straksbehandler også enkle ansøgninger og behandler desuden ansøgninger om hjælpemidler for borgere under 65 samt en række handicapkompenserende ydelser, ledsageordningen mv. og visiterer til tilbud i Familiehuset og de handicapfaglige teams på børne-, unge- eller voksenområdet.

Aldersopdelte områder
De handicapfaglige teams i de aldersopdelte områder henvender sig til borgere med et mere omfattende behov for støtte og vejledning. Herunder visitation bo- og dagtilbud i Borgercenter Handicap, sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler, økonomisk støtte, forebyggende tiltag og personlige hjælperordninger. De aldersopdelte områder henvender sig til:

  • Børneområdet for familier med børn og unge op til 15 år.
  • Ungeområdet for unge mellem 15 og 25 år og deres familier.
  • Voksenområdet for borgere mellem 25 og 65 år.

Familiehuset
Henvender sig til familier til børn og unge med handicap og tilbyder bl.a. familierådgivning, vejledningsforløb og kurser.
Læs om tilbud i Familiehuset

Aflastningsinstitutionen Skovhusene 
Skovhusene er en aflastningsinstitution for familier med børn og unge i alderen 0-25 år med varig og betydelig nedsat funktionsevne. 
Læs mere om Skovhusene

Stabsfunktioner
Stabsfunktionerne understøtter borgercentret på tværs af  myndighedsområdet og de otte centerfællesskaber med faglig sparring, strategisk udvikling, jura, HR, økonomistyring, controlling, fakturering mv.

Centre på handicapområdet:

Private aktivitetstilbud: Idrætsskolen for Udviklingshæmmede, KIFU - Københavns Idrætsklub for UdviklingshæmmedeKilden i Incita og Voksenklubben LAVUK

Brugerindflydelse i Borgercenter Handicap:

Til Borgercenter Handicap er der tilknyttet et Centerråd, der består af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer såvel som medarbejdere. Formålet med Rådet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til centrets daglige virke og styrke den løbende dialog.

Kontakt