Ydelse under revalidering

Når du har fået en plan for dit revalideringsforløb, vil din økonomiske ydelse være revalideringsydelse eller løntilskud.

Som regel vil du få revalideringsydelse under dit revalideringsforløb. I særlige tilfælde vil du dog få løn fra en arbejdsgiver, som vil modtage løntilskud fra kommunen.

Revalideringsydelse

  • Er du over 30 år, svarer revalideringsydelsen til højeste dagpengebeløb.
  • Er du under 30 år, svarer revalideringsydelsen til kontanthjælpssatserne, med mindre du forsørger egne børn i hjemmet, eller i de sidste 6 måneder før revalideringen har haft indtægter, der overstiger revalideringsydelsen for personer over 30 år. I de tilfælde får du udbetalt revalideringsydelse som for personer, der er over 30 år.

Find de aktuelle satser for Revalideringsydelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der skal betales skat af revalideringsydelsen. Du kan normalt højst få revalideringsydelse i fem år.

Du kan også få hjælp til udgifter, der er forbundet med uddannelsen, fx bøger og materialer.

Formue og indtægters betydning for revalideringsydelsen

  • Revalideringsydelsen er uafhængig af ægtefælles indtægter og af din/jeres formue
  • Har du andre indtægter, mens du er i revalidering, bliver de fratrukket. Du må dog have arbejdsindtægter på 12.000 kr. om året før skat, uden at der sker fradrag i revalideringsydelsen. Dette forudsætter godkendelse fra jobcentret.
  • Løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger trækkes fra i revalideringsydelsen, når de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger dine hidtidige indtægter.

Løntilskud

Der kan i særlige tilfælde oprettes en løntilskudsstilling med henblik på erhvervsmæssig oplæring eller genoptræning på en arbejdsplads.

Lønnen, som arbejdsgiveren udbetaler til dig, skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på området. Hvis det er en elev- eller lærlingeuddannelse skal lønnen svare til elev- eller lærlingelønnen på området, med mindre særlige forhold gør, at lønnen skal fastsættes højere.

Størrelsen af løntilskuddet afhænger af en vurdering af din arbejdsevne. Tal evt. nærmere med Ydelsesservice om dette.

Kontakt