Voksenområdet

Voksenområdet i Handicapcenter København er organiseret i specialiserede enheder, der servicerer voksne borgere med funktionsnedsættelse

Voksenområdet i Borgercenter Handicap behandler ansøgninger efter den sociale lovgivning og giver råd og vejledning om nogle af de særlige problemstillinger og behov, der kan opstå, når man har en varig funktionsnedsættelse. Fx i forbindelse med bolig, beskæftigelse, økonomi og personlige hjælperordninger. Målgruppen er byens borgere i alderen 18-65 år med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller som er kronisk eller langvarigt syge. Voksenområdet består af to afdelinger: Hjemmevejlederenheden og Voksenheden samt en række teams 

Hjemmevejlederenheden: 

Hjemmevejlederenheden yder hjælp, omsorg og vejledning til udvikling af færdigheder hos borgere, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den socialpædagogiske bistand gives i borgerens eget hjem. Formålet er at gøre målgruppen i stand til at mestre dagligdagen og øge livskvalitet og selvhjulpenhed.  

Voksenenheden:

Voksenenheden er opdelt i to specialiserede teams, der administrerer handicaphjælperordninger, visiterer til døgn- og dagtilbud og behandler ansøgninger om særlige økonomisk støtte :

Gruppen for handicapkompenserende ydelser, personlige tillæg og enkeltydelser (HPE)

Behandler ansøgninger og følger op på bevillinger om merudgiftsydelser, handicapledsagerordningen og brugerstyret personlig assistance (BPA). Gruppen beehandler endvidere ansøgninger efter Aktivloven og Lov om Social Pension om enkeltydelser og personlige tillæg. Gruppen behandler endvidere ansøgninger om post til døren for alle borgere i København som ikke er folkepensionister.

Visitationsgruppen

Visiterer borgere til botilbud, beskæftigelsestilbud og aflastning  -  og udreder den enkelte borgers behov for hjælp og støtte. 

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.