Du er her

Udledning til sø, å eller hav

Vil der ske påvirkning af nogle vandområder ved dit anlægsarbejde? Hvornår kræves tilladelse?

Her beskrives de lovgivningsmæssige forhold ved bygge- og anlægsprojekter, hvor ferske eller marine vandområder berøres midlertidigt eller permanent. Det kan dreje sig om:
 

1. Udledning til vandområder. Det gælder: 

  • Udledning af overfladevand fra ubefæstede arealer og tagarealer
  • Alle former for udløb af spildevand fra separat- og fælleskloakerede områder
  • Udledning af oppumpet grundvand
  • Udledning af kølevand
  • Udledning af indsivende havvand til byggegruber

2. Fysisk regulering af vandområder

  • Alle ændringer af vandløb og søers skikkelse eller anden påvirkning,der ændrer vandets frie løb

3. Oprettelse af nye vandelementer

  • Det gælder vandelementer med status som søer eller vandløb (excl. spildevandstekniske anlæg).

Udledning fra "listevirksomheder" (dvs. de største og typisk mest forurenende) reguleres i Virksomhedsgodkendelsen efter særskilte regler i Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, og omtales ikke nærmere her.

Søg om tilladelse til udledning af spildevand til recipient

Læs mere om Håndtering af vand ved byggeri og anlæg

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.