Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2021 for København som helhed og i de enkelte bydele. I 2021 ledsages Tryghedsundersøgelsen for anden gang af en dybdegående analyserapport.

Tryghedsundersøgelsen 2021

Et repræsentativt udsnit på 14.340 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 4.922 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 34. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 1. december 2020 til d. 6. februar 2021, og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2021 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Dette er på niveau med 2019 og 2020. I 2021 er utrygheden lavere end ved første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Udviklingen fra 2009-2021 er statistisk signifikant, mens udviklingen fra 2020-2021 ikke er signifikant. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2021 oplever 16 % af københavnere utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2020, hvor 15 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Udviklingen fra 2009-2021 er statistisk signifikant, mens udviklingen fra 2020-2021 ikke er signifikant.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og partnerskabsområder.

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Den dybdegående analyserapport

Med budget 2020 blev besluttet, at tryghedsundersøgelsen årligt skal suppleres af en dybdegående analyse, der belyser hvilke forhold, som har betydning for københavnernes utryghed. Analysen, som er udarbejdet af Epinion, understreger, at forskelle i tryghed ikke skyldes et enkelt forhold eller individuelle karakteristika, men formes i et samspil mellem forskellige, komplekse faktorer på flere forskellige niveauer.

I rapporten fokuseres på tre analytiske niveauer:

  • Borgernes individuelle situationer
  • Karakteristika ved de nære nabolag, som borgerne bor i
  • Karakteristika ved de bydele, som borgerne bor i.

Analysen bygger på to datakilder:

For det første anvendes avancerede statistiske analyser af de over 65.000 besvarelser af tryghedsundersøgelsens spørgeskema, der er indsamlet fra 2009 til 2021, til at identificere og visualisere mulige forklaringer på forskelle i københavnernes oplevelse af utryghed. For det andet anvendes kvalitative beretninger fra et etnografisk studie, der bidrager med dybe og nuancerede perspektiver på Københavnernes oplevede tryghed.

Den dybdegående analyse kan downloades herunder.

Kontakt