Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2020 for København som helhed og i de enkelte bydele.

Tryghedsundersøgelsen 2020

Et repræsentativt udsnit på 14.400 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 4.880 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 34. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 14. februar 2020 til d. 20. marts 2020, og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2020 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Dette er på niveau med 2019 og udgør et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres nabolag. I 2020 er utrygheden lavere end ved første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Udviklingen fra 2009-2020 er statistisk signifikant, mens udvikling fra 2019-2020 ikke er signifikant. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2020 oplever 15 % af københavnere utryghed i aften- og nattetimerne. Det er et fald ift. 2019, hvor 18 % af var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet i år er det lavest målte i perioden 2009-2020. Disse udviklinger er statistisk signifikante.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og særmålinger (partnerskabsområder).

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Kontakt