Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2020 for København som helhed og i de enkelte bydele. I 2020 ledsages Tryghedsundersøgelsen for første gang af en dybdegående analyserapport.

Tryghedsundersøgelsen 2020

Et repræsentativt udsnit på 14.400 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 4.880 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 34. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 14. februar 2020 til d. 20. marts 2020, og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2020 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Dette er på niveau med 2019 og udgør et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres nabolag. I 2020 er utrygheden lavere end ved første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Udviklingen fra 2009-2020 er statistisk signifikant, mens udvikling fra 2019-2020 ikke er signifikant. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2020 oplever 15 % af københavnere utryghed i aften- og nattetimerne. Det er et fald ift. 2019, hvor 18 % af var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet i år er det lavest målte i perioden 2009-2020. Disse udviklinger er statistisk signifikante.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og særmålinger (partnerskabsområder).

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Den dybdegående analyserapport

Med budget 2020 blev besluttet, at undersøgelsen årligt skal suppleres af en enten kvalitativ eller kvantitativ dybdegående analyse. I 2020 er analysen kvantitativ og bygger på data fra tryghedsundersøgelserne fra 2009-2020, dvs. over i alt 60.000 besvarelser, samt registerinformationer om borgernes socioøkonomiske status og kriminalitetsdata for København.

Analyserapporten er udarbejdet af Epinion og belyser hvilke forhold, der har betydning for københavnernes utryghed, både fra et individuelt og bydelsperspektiv. Rapporten understreger, at forskelle i tryghed ikke skyldes et enkelt forhold eller individuelle karakteristika, men formes i et samspil mellem forskellige, komplekse faktorer på flere forskellige niveauer.

I rapporten fokuseres på tre analytiske niveauer:

  • Borgernes individuelle situationer
  • Karakteristika ved de nære nabolag, som borgerne bor i
  • Karakteristika ved de bydele, som borgerne bor i.

De tre analytiske niveauer er udvalgt ved at sammenholde den eksisterende litteratur om, hvilke faktorer, der kan forventes at påvirke borgernes tryghed, med tryghedsundersøgelsens datagrundlag og de muligheder, grundlaget giver. I rapporten ses både på årsagssammenhænge for perioden 2009-2020 og specifikt for 2020. Den dybdegående analyse kan downloades herunder.

Kontakt