Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler central portalløsning til bygherrer

Københavns Kommune laver smartere proces for arbejdet med lokalplaner

København oplever i disse år en stigende befolkningsvækst og et dertilhørende behov for flere boliger og institutioner. Det har betydet en voldsom aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Den øgede byggeaktivitet medfører også et større pres på kommunens forvaltninger og et øget behov for at frigive ressourcer i kommunens sagsgange, så der også i fremtiden er råd til kernevelfærden. 

Derfor blev politikerne enige om at levere et offensivt svar på disse udfordringer ved at afsætte 500 mio. kr. til langsigtede investeringer i kernevelfærden på Budget ’16. Midlerne skal hjælpe kommunens forvaltninger med at imødekomme effektiviseringsbehovet i de kommende år.

I Center for Byplanlægning har det givet mulighed for at gentænke måden, centeret arbejder med lokalplaner, og se om processen kunne laves smartere til gavn for både Teknik- og Miljøforvaltningen og bygherre. Dette arbejde vil frem mod 2019 materialisere sig i en storstilet portalløsning, som går på tværs af flere centre i forvaltningen.

Portalløsningen er stadig under opbygning, og de specifikke detaljer og funktioner skal stadig fastlægges. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at sikre en central indgang til og håndtering af valide data, som kan genbruges igennem hele planprocessen. Bygherre kan via portalløsningen i den tidlige projektfase få afprøvet og konkretiseret sine udviklingsidéer og har direkte adgang til kommunens krav og politikker vedrørende de specifikke byområder.

Bygherre bliver derfor tidligt gjort opmærksom på, om projektet ligger inden for de gældende planrammer, eller om disse udfordres. Når bygherre vurderer, at projektet er klar til videre behandling, udfyldes lokalplananmodning og faktaark automatisk (ud fra de bygherregodkendte data), hvorefter den egentlige afklaringsfase internt i Teknik- og Miljøforvaltningen kan påbegyndes. Således reduceres og skærpes aktiviteter i den samlede lokalplansproces ved at:

  • Data genbruges gennem hele planprocessen
  • De tidlige projektskitser, beskrivelser og talværdier indgår direkte i f.eks. startredegørelsen, i udarbejdelsen af lokalplansforslaget og den offentlige høring af planen.
  • Gennem central indlevering og fastholdelse af data og materiale reduceres tidsforbruget i forhold til tilbageløb, fejl i udarbejdelsen af og kommunikationen omkring en plansag.
  • Portalløsningen sikrer gennemsigtighed i samarbejdet mellem bygherre og forvaltningen.
  • Mulighed for gennemsigtighed for offentligheden, eksempelvis i forhold til borgerinddragelse, kontakten til lokaludvalg og andre interessenter.
  • Tydeliggøre hvor lokalplanen befinder sig i processen og herunder bl.a. om det eksempelvis er sagsbehandleren eller bygherren, der har bolden.

Portalløsningen vil efter planen gå i luften ultimo 2018.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.