Socialudvalgets grundlagspapir - LINK

Grundlagspapiret udstikker retningen for Socialudvalgets og Socialforvaltningens arbejde 2014-2017.

Socialstrategien udfolder og konkretiserer de socialpolitiske mål og visioner i udvalgets grundlagspapir.

Grundlagspapiret indeholder ni pejlemærker og fire principper for arbejdet med målene.

Pejlemærkerne skal tilsammen sikre, at der bliver færre socialt udsatte københavnere, og at den sociale mobilitet og livskvaliteten øges blandt udsatte københavnere og københavnere med særlige behov. For nogle udsatte borgere betyder det, at borgerne kan udvikle sig så meget, at de ikke længere kan karakteriseres som socialt udsatte.

For andre handler det om, at de i højere grad kan mestre deres eget liv og på den måde opnå højere livskvalitet. Endelig er der borgere, for hvem livskvalitet handler om at have stabile rammer for deres liv og få den nødvendige omsorg.

De ni pejlemærker lyder:

 1. Flere udsatte københavnere har en bolig.
 2. Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre.
 3. Færre københavnske unge begår kriminalitet.
 4. Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
 5. Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv.
 6. Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug.
 7. Færre københavnere lever i fattigdom.
 8. Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet.
 9. Flere borgere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen.

Se samlet status på pejlmærkerne

Fire principper for arbejdet med målene

Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå målene basere sig på fire principper:

 1. Fokus på forebyggelse og tidlig indsats
 2. Aktivering af københavnernes ressourcer og netværk
 3. Mere samskabelse
 4. Høj kvalitet i indsatsen og god dialog med københavnerne

Opfyldelsen af pejlemærkerne og de underliggende mål er ikke kun afhængig af de beslutninger og prioriteringer, som Socialudvalget og Socialforvaltningen træffer, men også af den generelle samfundsmæssige udvikling, f.eks. hvad angår demografi, økonomi og lovgivning. Men med pejlemærkerne og principperne har udvalget ønsket at sikre sig, at alle arbejder i samme retning og på samme grundlag.

Læs mere om pejlemærkerne og de fire principper i Socialudvalgets grundlagspapir

Konkrete mål bag pejlemærkerne

Under hvert pejlemærke findes en række konkrete mål, som afspejler udvalgets ønsker til fokusområder og målinger. Inden 1. maj 2015 vil der være sat tal på alle målene.

Se, hvilke mål der ligger under de ni pejlemærker

Socialforvaltningen vil en gang om året måle udviklingen inden for hvert pejlemærke. Resultaterne af målingerne bliver offentliggjort her hjemmesiden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.