Du er her

Sikker By Programmet

Københavns Kommunes borgmestre har besluttet et samlet program med fælles mål for en tryg og sikker by.

København er generelt en sikker by med høj grad af tryghed blandt borgerne og med en faldende ungdomskriminalitet. Nogle områder i byen har dog problemer med kriminalitet og mange socialt udsatte beboere. Og perioder med banderelaterede skyderier skaber utryghed for de københav­nere, som pludselig får volden tæt ind på livet, når en skudepisode sker i deres nærområde.

Der er samtidig et tydeligt behov for en ekstra indsats over for de udsatte 18-25-årige. Derfor har kommunens borgmestre besluttet et samlet program med fælles mål for en tryg og sikker by. Sikker By programmet har følgende målgrupper:

- Kriminalitetstruede og kriminelle unge under 18 år
- Kriminalitetstruede og kriminelle unge over 18 år
- Lokalområder med behov for en ekstraordinær tryghedsskabende indsats
- Borgere, medarbejdere og besøgende i København

Vi arbejder målrettet for at indgå partnerskaber med politi, andre myndigheder, forskningsinstitutioner og private aktører

Vores mål:

ØGET TRYGHED

I København skal beboere, besøgende og medarbejdere føle sig trygge. Sikker By programmet har følgende mål for tryghed:

1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten.
I 2014 følte 18 % af københavnerne sig utrygge, når de færdedes i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Frem mod 2017 skal denne andel falde kontinuerligt og med mindst 1 procent­point om året, så den i 2017 ikke overstiger 15 %.

2. Færre utrygge lokalområder i København
I 2014 følte 7,1 % af københavnere sig utrygge i deres nabolag. I 3 ud af de 12 bydele følte mere end 10 % af beboerne sig utrygge. I 2017 skal andelen af utrygge borgere være faldet i alle byde­le, og i ingen bydele må den overstige 10 %.

3. Færre kommunale institutioner eller serviceydelser holder lukket som følge af uro i et område

Hvis institutioner eller serviceydelser er nødsaget til at lukke som følge af uro i et område, er det en indikation på et konfliktni­veau, der ikke er acceptabelt, og som påvir­ker både borgere og medarbejdere. Dette gælder også, i tilfælde hvor lukningen anven­des som pædagogisk redskab over for bru­gerne. I 2013 var der i Københavns Kommu­ne 283 ikke-planlagte lukkedage fordelt på 9 kommunale institutioner/services. Frem mod 2017 skal der årligt ske et fald i både antal­let af ikke-planlagte lukkedage og antallet af institutioner/services, der har holdt lukket som følge af uro i et område. I 2017 skal begge dele være reduceret med 33 % sammenlignet med 2013. Når institutioner/services lukker ned, skal der inden for 3 arbejdsdage været udarbejdet en handleplan for genåbning eller etablering af et alternativt tilbud til målgruppen.

MINDRE KRIMINALITET

Vi skal forsat mindske ungdomskriminaliteten i København og forebygge rekruttering til kriminelle grupperinger. Sikker By programmet har følgende mål for faldende kriminalitet:

4. Mindre ungdomskriminalitet

Vores mål er, at ungdomskriminaliteten i kom­munen skal reduceres, særligt den alvorlige og personfarlige kriminalitet. I 2013 var andelen af unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, der blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet 1,1 %.

5. Færre rocker- og bandemedlemmer i København

Vi arbejder for at hindre tilgangen til rocker- og bandegrupperinger og hjælpe de medlem­mer, der ønsker det, ud af miljøet. Københavns Politi registrer som led i Pinpoint-indsatsen på Indre Nørrebro antallet af personer med relation til bandemiljøet på Indre Nørrebro i en bandelog. I 2017 skal antallet af personer i bandeloggen for Indre Nørrebro være faldet i forhold til 2014.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.