Regnskabsaflæggelse

Folkeoplysende foreninger skal aflægge regnskab for modtagelse af medlems- og lokaletilskud i 2020.

På denne side finder du alle relevante oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I menuerne sidst på siden, kan du læse mere om hvad de enkelte afsnit i årsregskabet skal indeholde. Samt hvilke dokumenter der, udover årsregnskabet, skal underskrives og uploades og hvilke tal der skal indberettes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Frist og upload

Fristen for aflæggelse af regnskab for 2020, er den 1. juni 2021 kl 23.59.

Afleveres regnskabet for sent, vil kommende års bevilling i udgangspunktet blive reduceret. Læs mere i Retningslinjer for støtte til Folkeoplysning i København pkt. 4.9.3.

I løbet af foråret 2021, vil I modtage en mail med et unikt link til indberetningsformular. I indberetningsformularen skal I indberette regnskabstal og uploade regnskabsmateriale. Det er muligt at gemme de indberettede tal og uploadede filer som kladde og efterfølgende ændre i dem igen - på den måde kan I indsamle og ændre / tilføje materiale i takt med at det færdiggøres.

Når I har indsamlet alle nødvendige dokumenter, underskrifter m.m. afslutter I indberetningen. Derefter er materialet indsendt og låst for redigering.

Årsregnskab

Årsregnskabet skal i udgangspunktet følge kalenderåret og give et retvisende billede af tilskudsmodtagers samlede virksomhed.

Uanset størrelsen på tilskuddet skal jeres årsregnskab indeholde følgende afsnit:

 1. Ledelseserklæring/bestyrelsespåtegning om overholdelse af tilskudsvilkårene
 2. Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 3. Årsberetning
 4. Resultatopgørelse
 5. Balance
 6. Noter

Årsregnskabet skal opstilles i overensstemmelse med modelregnskabet, jf. s. 4-9 i Regnskabs- og revisionsinstruksen (findes sidst på siden). Er du i tvivl om jeres årsregnskab lever op til kravene, kan du med fordel benytte Regnskabsskabelonen 2020 (findes sidst på siden) til udarbejdelse af jeres årsregnskab. Udfyldes skabelonen korrekt, er I sikre på at jeres regnskab lever op til kravene.

Læs mere om de enkelte afsnit i menuen Påkrævede afsnit i årsregnskabet.

Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse, der søgte tilskuddet for 2020 og efterfølgende aflægger regnskab på generalforsamling.

Øvrige dokumenter til upload

 1. Tjekskema
 2. Tilskudsansøgning (tidl. Underskriftsblad)
 3. Regnskab til offentliggørelse
 4. Protokollat (kun foreninger der modtager over 500.000 kr. i samlet tilskud)

Læs mere om de enkelte dokumenter i menuen Påkrævede øvrige dokumenter til upload.

Indberetning af jeres faktiske tal for 2020

Ved regnskabsaflæggelsen skal I indberette de faktiske tal for året.

Læs mere i menuen Indberetning af jeres faktiske tal.

Betingelser for modtagelse af tilskud

I forbindelse med modtagelse af bevilling 2020, accepterede I blandt andet at foreningen forpligtiger sig ved modtagelse af tilskud til at aflægge regnskab, jf. folkeoplysningslovens kap. 8, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København afsnit 4.9 og 6, Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ samt Københavns Kommunes Forretningscirkulære: Ydelse af tilskud.

Regnskabet skal føres i overensstemmelse med Forretningscirkulære: Ydelse af tilskud.

Hvis foreningens samlede tilskud (medlems-, lokale- og hyttetilskud) fra Københavns Kommune overstiger 500.000 kr., skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. I kan læse mere i bevillingsmailen for 2020.

Regnskabsskabelon 2020

Vi har udarbejdet en regnskabsskabelon, der stilles frit til rådighed for de folkeoplysende foreninger i København, som har modtaget medlems- og/ eller lokaletilskud. Skabelonen er et frivilligt værktøj, der kan hjælpe med at overholde kravene i Regnskabs- og revisionsinstruksen.

Udfyldes skabelonen korrekt, er I sikre på at overholde kravene til regnskabet.

Vær dog opmærksom på, at modtager I over 500.000 kr. er der øvrige krav til aflæggelse af det samlede regnskabsmateriale (læs mere i Regnskabs- og revisionsinstruksen sidst på siden).

Samtlige sider i materialet skal uploades via indberetningsformularen. Linket til indberetningsformularen vil I modtage i en informationsmail i løbet af foråret.

Du kan finde og downloade Regnskabsskabelonen sidst på siden.

Underskrifter

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal der underskrives på minimum tre forskellige dokumenter:

 1. Selve årsregnskabet - skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor
 2. Tjekskema fra revisor - skal underskrives af revisor
 3. Tilskudsansøgning for 2022  - skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor
 4. Protokollat (kun foreninger der modtager over 500.000 kr. i tilskud) - skal underskrives af hele bestyrelsen og revsior

Kontakt