Regnskabsaflæggelse

Folkeoplysende foreninger skal aflægge regnskab for modtagelse af medlems- og lokaletilskud i 2020.

På denne side finder du alle relevante oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I menuerne sidst på siden, kan du læse mere om hvad de enkelte afsnit i årsregskabet skal indeholde. Samt hvilke dokumenter udover årsregnskabet, der skal underskrives og uploades og hvilke tal, der skal indberettes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det er politisk besluttet, at foreningerne kan beholde hele det bevilgede tilskud for 2020, og at de faktiske medlemstal og lokaleudgifter fra 2019 ligger til grund for tilskuddet i 2022. Der skal dog stadig aflægges regnskab for 2020 som normalt. 

Bliver det ikke muligt at afholde generalforsamling i foråret opfordres til, at den afholdes online. Er afholdelse ikke muligt inden den 1. juni 2021, skal årsregnskabet indsendes med underskrifter fra den samlede siddende bestyrelse og revisor. Referat fra generalforsamling skal så indsendes senere, når det har været muligt at afholde den. 

Frist for indsendelse (ændring 27.5.2021)

Fristen for aflæggelse af regnskab for 2020, er udskudt til søndag den 6. juni 2021 kl 23.59.

I stedet for at indberette og uploade i indberetningsformular skal materialet indsendes til mail foreninger@kff.kk.dk 

Kravene til regnskabsaflæggelse er dog stadig de samme og kan ses på denne side. 

Skema til opgørelse af medlemstal og lokaleudgifter kan hentes her.

Afleveres regnskabet for sent, vil kommende års bevilling i udgangspunktet blive reduceret. Læs mere i Retningslinjer for støtte til Folkeoplysning i København pkt. 4.9.3.

 

Årsregnskab

Årsregnskabet skal i udgangspunktet følge kalenderåret og give et retvisende billede af foreningens samlede virksomhed (alle indtægter og udgifter).

Uanset størrelsen på tilskuddet skal jeres årsregnskab indeholde følgende afsnit:

 1. Ledelseserklæring/bestyrelsespåtegning om overholdelse af tilskudsvilkårene
 2. Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 3. Årsberetning
 4. Resultatopgørelse
 5. Balance
 6. Noter

Årsregnskabet skal opstilles i overensstemmelse med modelregnskabet, jf. s. 4-9 i Regnskabs- og revisionsinstruksen (findes sidst på siden). Er du i tvivl om jeres årsregnskab lever op til kravene, kan du med fordel benytte Regnskabsskabelonen 2020 (findes sidst på siden) til udarbejdelse af jeres årsregnskab. Udfyldes skabelonen korrekt, er I sikre på at jeres regnskab lever op til kravene.

Læs mere om de enkelte afsnit i menuen "Påkrævede afsnit i årsregnskabet" sidst på siden.

Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse, der søgte tilskuddet for 2020 og efterfølgende har aflagt regnskab på generalforsamlingen.

Øvrige dokumenter til upload

 1. Tjekskema
 2. Tilskudsansøgning (tidl. Underskriftsblad)
 3. Regnskab til offentliggørelse
 4. Protokollat (kun foreninger der modtager over 500.000 kr. i samlet tilskud)

Læs mere om de enkelte dokumenter i menuen "Påkrævede øvrige dokumenter til upload" sidst på siden. 

Indberetning af jeres faktiske tal for 2020

Ved regnskabsaflæggelsen skal I indberette hvor mange medlemmer I rent faktisk havde i hele 2020, og har I modtaget lokaletilskud skal I indhente de faktiske udgifter i året. 

Læs mere i menuen "Indberetning af jeres faktiske tal" sidst på siden.

Betingelser for modtagelse af tilskud

I forbindelse med modtagelse af bevilling 2020, accepterede I blandt andet at foreningen forpligtiger sig ved modtagelse af tilskud til at aflægge regnskab, jf. folkeoplysningslovens kap. 8, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København afsnit 4.9 og 6, Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ samt Københavns Kommunes Forretningscirkulære: Ydelse af tilskud.

Regnskabet skal føres i overensstemmelse med København Kommunes Forretningscirkulære: Ydelse af tilskud.

Hvis foreningens samlede tilskud (medlems-, lokale- og hyttetilskud) fra Københavns Kommune overstiger 500.000 kr., skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. I kan læse mere i bevillingsmailen for 2020.

Regnskabsskabelon 2020

Vi har udarbejdet en regnskabsskabelon, der stilles frit til rådighed for de folkeoplysende foreninger i København, som har modtaget medlems- og/ eller lokaletilskud. Skabelonen er et frivilligt værktøj, der kan hjælpe med at overholde kravene i Regnskabs- og revisionsinstruksen.

Udfyldes skabelonen korrekt, er I sikre på at overholde kravene til regnskabet.

Vær dog opmærksom på, at der er øvrige krav til aflæggelse af det samlede regnskabsmateriale, hvis I modtager over 500.000 kr. (Læs mere i Regnskabs- og revisionsinstruksen sidst på siden).

Samtlige sider i materialet skal indsendes på mail foreninger@kff.kk.dk

Du kan finde og downloade Regnskabsskabelonen sidst på siden.

Underskrifter

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal der underskrives på minimum tre forskellige dokumenter:

 1. Selve årsregnskabet - skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor
 2. Tjekskema fra revisor - skal underskrives af revisor
 3. Tilskudsansøgning for 2022  - skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor
 4. Protokollat (kun foreninger der modtager over 500.000 kr. i tilskud) - skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor

Kontakt