Regler og muligheder for foreninger under corona

Med forbehold for justeringer

Opdateret 11. maj 2021

Ansvar og retningslinjer

Husk at det altid er foreningens eget ansvar at corona-retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

Corona-retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside – klik på 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Udendørsfaciliteter

 • Det er tilladt at gennemføre alle slags udendørsaktiviteter.
 • Forsamlingsloftet er på 75 personer.
 • Alle tilstedeværende tæller med – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.

Toiletter, omklædningsrum mv.

 • Tilgængelige toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure og lignende er åbne med henblik på kortvarigt ophold.
 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.).
 • Vi opfordrer til at der klædes om og bades hjemme.

Udendørs muligheder for indendørshold

 • Indendørshold kan – på lige fod med udendørshold – søge ledige tider på byens fodboldbaner.

Byens rum

 • Foreninger og aftenskoler får i den kommende tid fortrinsret til at benytte en del af byens skolegårde mv. og enkelte af Kultur- og Fritidsforvaltningens parkeringsarealer.
 • Det gælder hverdage kl. 16-20. På skoler og institutioner dog først fra kl. 17.
 • Der vil løbende blive opsat skilte ved de pågældende faciliteter. Ved behov for yderligere skiltning kan man skrive til book@kff.kk.dk.
 • Hvis en facilitet er optaget af en anden forening eller aftenskole, så må man respektere dette og evt. finde en anden skole eller institution i nærheden.
 • Ved brug af byens rum skal der tages hensyn til naboer og nærliggende bebyggelse.

Indendørsfaciliteter

Indendørsfaciliteter er delvist åbne.
Deltagere over 18 år skal have coronapas.
Forsamlingsloftet er på 25 personer.
- Børn og unge under 18 år: alle aktiviteter i organiseret regi – bortset fra sangaktiviteter
- Personer mellem 18 og 70 år: idrætsaktiviteter uden fysisk kontakt
- Personer over 70 år: alle idrætsaktiviteter

Børn og unge under 18 år

 • For børn og unge under 18 år er indendørsfaciliteter åbne for aktiviteter i organiseret regi – dog undtagen sangaktiviteter.
 • En aktivitet er kun i organiseret regi hvis den er arrangeret af en forening, en organisation, en kulturinstitution, en offentlig myndighed, en musik/kunst/kultur-skole eller en virksomhed.
 • Indendørsfaciliteter er også åbne for de voksne hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Det gælder fx forældre til voksen/baby-aktiviteter, trænere og dommere.
 • Indendørsfaciliteter er lukkede for tilskuere og øvrige ledsagende forældre.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. træner, dommer, mv.
 • Der er ikke krav om coronapas.

Personer mellem 18 og 70 år

 • For personer mellem 18 og 70 år er indendørsfaciliteter åbne for idrætsaktiviteter uden fysisk kontakt, men lukkede for idrætsaktiviteter med fysisk kontakt.
 • Indendørsfaciliteter er lukkede for tilskuere og lignende.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. træner, dommer, mv.
 • Alle deltagere skal have coronapas. Læs mere om coronapas nedenfor.

Personer over 70 år

 • For personer over 70 år er indendørsfaciliteter åbne for alle idrætsaktiviteter.
 • Indendørsfaciliteter er lukkede for tilskuere og lignende.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. træner, dommer, mv.
 • Alle deltagere skal have coronapas. Læs mere om coronapas nedenfor.

Generalforsamlinger

 • Indendørsfaciliteter er åbne for generalforsamlinger hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.
 • Alle deltagere skal have coronapas. Læs mere om coronapas nedenfor.

Areal- og afstandskrav

 • Ved idrætsaktiviteter må der højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Ved generalforsamlinger hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der højst være én person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Ved generalforsamlinger skal afstanden mellem hver siddende deltager være mindst 1 meter.
 • Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person.
 • Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Før og efter aktiviteter

 • Kom ikke før jeres tid starter.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader før brug.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader efter brug, og forlad stedet senest 5 minutter før jeres tid udløber.

Wipes, håndsprit og mundbind

 • Der vil være Wipes til rådighed ved faciliteterne.
 • Håndsprit skal foreningen og/eller deltagerne selv medbringe.
 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind eller visir. Men før og efter aktiviteten skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.
 • Ved generalforsamlinger mv. skal personer på 12 år og derover altid bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.

Omklædningsrum

 • Vi opfordrer til at der klædes om og bades hjemme.

Enkelte faciliteter er ikke klar til at åbne fuldt ud

 • Kulturhuse: Enkelte lokaler kan være lukkede.
 • Skoler: Enkelte lokaler bruges til testfaciliteter og kan derfor være helt eller delvist lukkede for foreninger.

Generelt forbehold

 • Da en del indendørsfaciliteter har været lukkede for foreningsudlån i en længere periode, er det ikke sikkert at alle forhold er på plads fra første dag.

Opdeling af faciliteter

 • Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • Opdeling kan ske med kegler, kridt eller lignende.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hvert af områderne.

Coronapas

 • Et coronapas er dokumentation for én af følgende:
  - Færdigvaccineret
  - Tidligere smittet
  - Testet negativ inden for de seneste 72 timer
 • Husk også ID: Offentlig udstedt identitetskort (så navnet på coronapasset kan kontrolleres)
 • Kontrol: På både bemandede og ubemandede anlæg gælder det at det er foreningens ansvar – typisk via den holdansvarlige – at sikre at der kun tillades adgang for personer med gyldigt coronapas.

Læs mere om coronapas på de danske myndigheders fælles corona-hjemmeside.

Næste fase af genåbningen

Håndtering af coronasmitte i foreningen

 • Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.

Yderligere information

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Kontaktpersoner i Kultur- og fritidsforvaltningen

Undtagelser for den professionelle idræt

Forsamlingslofterne gælder ikke for den professionelle idræt.

Professionel idræt inkluderer i denne forbindelse følgende:

 • DIF-forbunds seniorlandshold
 • Deltagere ved senior VM, EM, OL eller World Cup
 • Atleter der er tilknyttet Team Danmark
 • Atleter som figurerer på en OL/PL-bruttoliste
 • Fodbold: de tre øverste seniorrækker for mænd og de to øverste for kvinder
 • Håndbold: de to øverste seniorrækker for både mænd og kvinder
 • Øvrige DIF-anerkendte idrætsgrene: den øverste seniorrække eller det øverste senior-konkurrenceniveau

Kultur - og fritidsforvaltningen koordinerer eliteaktiviteterne og giver foreningerne besked om hvilke faciliteter, der kan benyttes. Er der tvivl om hvorvidt ens aktivitet er omfattet af ovenstående definition, kan man kontakte specialkonsulent hos Team Copenhagen Jeppe Haugaard på jh@teamcopenhagen.dk.

Sogne-nedlukning

 • Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet. Det betyder blandt andet at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes. Det omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter.
 • Derudover opfordres foreninger til også at aflyse udendørsaktiviteter i sognet.
 • De berørte foreninger får direkte besked.
 • Københavns Kommune orienterer løbende om op- og nedlukninger på hjemmesiden Sogne-nedlukning.

Gebyr aflyst så længe der er corona-restriktioner

Så længe der er restriktioner for brugen af faciliteter, skal der ikke betales gebyr for brugen af dem.

Tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besluttet at aftenskoler og foreninger ikke mister tilskud (til og med juni 2021) som følge af manglende aktivitet forårsaget af efterfølgelse af myndighedernes anbefalinger om håndtering af smitterisiko ved Corona-virus. Det betyder at aftenskoler og foreninger vil kunne beholde det oprindeligt afsatte tilskudsniveau uanset nedgang i aktiviteter.
Det er en forudsætning at hvis der opnås kompensation for tab fra statslige hjælpepakker til enkelte budgetposter, så kan der ikke anvendes tilskud til det der allerede er kompenseret for.

Hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område

Find information på Kulturministeriets hjemmeside om hjælpepakker.

Kontakt