Du er her

Private puljer og fonde

Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde

A:

Albanifonden
Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område, primært Fyn. Der gives støtte til ungdomsarbejde som spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Arbejdsmarkedets feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution som støtter feriemuligheder for lønmodtagere.

Augustinus Fonden
Fonden yder støtte til sociale- og kulturelle formål samt til studierejser.

B:

Berlingske Fond
Fonden yder støtte til almenvelgørende formål af national, religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter samt undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Bestyrelsen vælger hvordan udmøntningen sker og fonden kan ikke søges.

Booomerang
Booomerang.dk er crowdfunding til kreative projekter. På sitet kan du promovere dit projekt og på den måde anmode om, at private og professionelle støtter projektet med et selvvalgt beløb.

Bikubenfonden
Fonden støtter socialt arbejdekulturliv og foreningsliv i Danmark. Fonden kan søges til både små og større sociale opgaver, til store folkelige kulturelle projekter projekter, smalle tiltag med et højt kunstnerisk niveau samt kulturelle aktiviteter med udspring i foreningslivet.

Brødrene Hartmanns Fond
Fonden yder bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

C:

Carl Julius Petersens Hjælpefond 
Fonden støtter blandt andet foreninger/institutioner, der virker i nationalt øjemed eller til fredning af nationalt eller historisk betydningsfulde steder eller mindesmærker, foreninger/institutioner, der virker til bekæmpelse af kønssygdomme, foreninger/institutioner, der virker til fremme af folkeoplysning, herunder aktiviteter inden for kunst, musik og sang, skoleelevers udvikling samt til støtte af husflid, havebrug og biavl, samt foreninger/institutioner, der virker til forbedring af mindrebemidledes kår.

Carlsberg Sportsfond 
Fonden lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign. Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Der kan højest søges om 15.000 kr. Ansøgningerne behandles løbende året rundt. Der må påregnes en behandlingstid på ca. 2 måneder.

Center for frivilligt socialt arbejde
Oversigt over diverse puljer og fonde.

D:

Danielsens fond
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

DATS
Medlemmer af DATS har  mulighed for at få støtte til teater og ikke-professionelle projekter.

Det Danske Filminstitut
Administrerer forskellige støtteordninger målrettet produktion og udvikling af film.

DGI
Oversigt over forskellige fonde og støttemuligheder.

DUF
Oversigt over tilskud og fonde, som frivillige foreninger kan søge.

E:

Egmont Fonden 
Egmont Fonden yder støtte til projekter for børn og unge på to indsatsområder: Omsorg og Læring. På omsorgsområdet er det initiativer, der styrker børn og unges egen evne til at håndtere livskriser. På læringsområdet er det initiativer, der kan stimulere børn og unges lyst til læring. Målgruppen er børn og unge med en prioritering af sårbare børn og unge.

Erik Thunes legat
Erik Thunes Legat af 1954 støtter hjælpe- og velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og unge. Legatet yder både støtte til projekter i Danmark og til projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. Der uddeles tre millioner kroner årligt.

F:

Fredsfonden/Plums fond for Fred, Økologi og bæredygtighed (muligvis nedlagt)
Fredsfonden yder primært støtte til græsrodsprojekter, dog ikke til projektomkostninger som drift, løn o.l. Typisk støttes mindre projekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. høringer, konferencer og publikationer. Fonden støtter kun i ganske særlige tilfælde omkostninger i forbindelse med udgivelse af bøger, filmproduktioner og lignende.
Menneskerettigheder og spørgsmål omkring etniske mindretal prioriteres højt herunder researchrejser, rejser til NGO-møder i udlandet osv.

Friluftsrådet
Puljen støtter projekter, som fremmer befolkningens friluftsliv og naturforståelse.

G:

Gangstedsfonden
Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder anskaffelse af apparatur, indretning af klinikker og revalideringscentre m.v. Børn og unge: Videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden. Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur. Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser samt universitetsophold. Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund

Græsrodsfonden
Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for: Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse, den demokratiske og folkelige debat, økologisk ligevægt, fælleseje af jord og produktionsmidler samt mellemfolkelig forståelse på græsrodsplan.

H:

Helsefonden
Har til formål at i gangsætte, støtte og fremme nyskabende, anvendelig og væsentlig forskning, udvikling og oplysning indenfor det sociale og det sundhedsmæssige område til gavn for borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde har problemer med at opretholde livskvaliteten.

I:

Ideer for Livet
Skandias fond der yder støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark.
Der er særlig fokus på kriminalpræventivt arbejde.

Interreg IIA programmet
Interreg IIA yder støtte til offentlige myndigheder, organisationer og non-profit foreninger som samarbejder over sundet.

J:

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Fogs Fond yder støtte til almennyttige og velgørende formål, samt til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen.

Jubilæumsfonden 
Fonden yder støtte til kirkerkirkelige organisationer og initiativersociale organisationer og initiativer samt almennyttige og velgørende formål.

Jyllandsposten
Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Støtte fra fonden gives fortrinsvis  på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang.

K:

Knud Højgaards fond
Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål.

Kongehusets fonde
Kongehuset har flere forskellige fonde, der bevilger penge til projekter inden for kultur, sociale tiltag og lignende.

Kulturkontakt nord
Kulturkontakt nord er et nyt samlingssted for nordisk kultursamarbejde. Kulturkontakt nord tager sig primært af rådgivning til professionelle kulturmagere og fungerer som et sekretariat for programmer under Nordisk ministerråd. På siden kan man finde link til forskellige støtteordninger.

Kunst og Interkultur - puljer rettet mod Kunst og interkultur
Center for Kunst og Interkultur har en oversigt over fonde og puljer, der har fokus på kunst og interkultur.

L:

Lauritzen Fonden
Støtter projekter inden for shipping, landbrug, kultur, handel og industri. Vi støtter nordisk og internationalt humanitært arbejde. I særdeleshed er det intentionen med Fonden at støtte uddannelse og træning af unge i ind- og udland og arbejdet for ”den bedst mulige indretning af arbejdspladser for at fremme jobtilfredshed.”

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Legatbogen drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Søgemaskinen er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Lokale og Anlægsfonden 
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Ludvigsens legat 
Fonden yder støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge

M:

Matas Miljøfond
Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer, der plantes på børns legepladser. Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, dagplejeordninger og private kan søge.

Music Export Denmark 
MXD yder tilskud til eksport af dansk musik. Der gives eksportstøtte til branchefolk, pladeselskaber og kunstnere inden for rytmisk musik.

N:

Nationalbanken
Jubilæumsfondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme og udvikling af den kunstneriske udformning og præsentation af danske frembringelser samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle områder. Fonden kan ydermere yde støtte til arbejdet med formgivning og emballering af danske produkter.

Nordea Fonden
Nordea-fonden støtter almennyttige og velgørende formål. Man vægter især sundhedmotionnatur og kultur, der aktivt involverer mange mennesker.

Nordeas Lokalmidler 
Hvis man søger Nordea-fonden om et beløb på mindre end 100.000 kr. til en aktivitet med lokal forankring, skal man aflevere sin ansøgning til sin lokale Nordea.

Nordisk Film Fonden
Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, uddeler ca. fire mio. kr. pr. år til projekter, der har til formål at fremme og bevare dansk film og tv, kunstnerisk og teknisk. Nordisk Film Fonden er den største private fond med det formål at støtte medieindustrien i Danmark.

Novo Nordisk fonden
Fonden yder støtte til erhvervsmæssige tiltag og forskning samt videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Nordisk kulturfond
Formålet med fonden er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder - Færøerne, Grønland og Åland. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde og omfatter både professionelle og amatører. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaller, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning.

Nord-Vest-fonden
Fonden yder støtte til fremme af livskvaliteten og sundheden for fysisk handicappede, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere fortrinsvis bosat i Københavns og Frederiksberg kommune.

O:

Oak Foundation Denmark
Oak Foundation Denmark's formål er i henhold til fundatsen at yde støtte til det sociale område med særlig vægt på projekter, der støtter hjemløse, voldsramte familier, kvinder, udsatte børn og psykisk syge. Fonden har tidligere givet tilskud til kulturelle formål, men er ophørt med det i 2012. .

Obelske familiefond
Det Obelske familiefond med base i Nordjylland dækker i dag hele Danmark. Fondet støtter 1) Forskning og uddannelse, 2) Sociale formål og 3) Kunst og kultur. Fondet gav i 2010 47 mio. kr. til sociale formål. Fondets værdier er at gøre en forskel (ambitiøse og nytænkende projekter), at støtte det professionelle initiativ og at fremme hjælp til selvhjælp.

Ole Kirks Fond
Ole Kirks Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, lokale, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Vi lægger vægt på, at de støttede projekter fremmer værdier som kvalitet, glæde, fantasi, læring og kreativitet. Projekter rettet mod børn, unge og familien som institution prioriteres højt.

Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
Indeholder oversigt over fonde og støtteordninger, primært for musikere og bands.

Oticon fonden
Fondens formål er blandt andet at yde støtte til projekter, der beskæftiger sig med at forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem uddannelse, sociale aktiviteter og anvendelse af ny informationsteknologi. Derudover ydes der støtte til almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål.

P:

PFA fonden - brug for livet
Formålet med PFA Brug Livet Fonden er at støtte initiativer, der hjælper andre til at bruge livet og gør en forskel.

Q:

R:

Realdania Fonden
Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle jer, der arbejder frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et alment sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de lokalsamfund, de indgår i. Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark.

Rockwool Fonden
Der ydes støtte til videnskabelige, humanitære, kunstneriske, sociale eller miljøorienterede projekter, både internationalt og nationalt.

ROSA - Dansk Rock Samråd
ROSA yder råd og vejledning til danske musikere og tilbyder desuden forskellige former for støtte- og efteruddannelsesordninger.

Roskilde festival
Formålet med Roskildefonden er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt til at støtte humanitært, andet almennyttigt og kulturelt arbejde. Fonden modtager ikke længere ansøgninger, men opsøger selv initiativer og projekter, der skal støttes.

S:

Skandia
Yder med fonden Ideer for livet støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark.
Der er særlig fokus på kriminalpræventivt arbejde.

Socialfonden
Socialfonden er en vidtfavnende EU-fond for nytænkning på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område. Målsætningen er en styrkelse af beskæftigelsen og den regionale vækst.

Sonning fonden
Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. i Danmark. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter.

Sparekassen Bornholms Fond
Fondens formål er at yde tilskud til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Der gives tilskud til fritidsaktiviteter, idræt, sport, børne- og ungdomsarbejde, musik, teater, kunst og museer, forskning og kulturbevaring.

T:

Toyota-Fonden
Fonden yder tilskud til samfundsmæssige og velgørende formål, udøvende og skabende kunstnere, medicinsk forskning. Løbende ansøgningsfrist.
Toyota-Fonden, Direktionssekretær Birthe Gersbøll, Dynamovej 10,2730 Herlev. birthe_gersboll@toyota.dk, tlf. 44 50 13 00.

Trygfonden 
Fonden yder støtte til projekter indenfor områderne: Trafiksikkerhed, livreddende førstehjælpkost og bevægelsetryghed ved vandettryghed for ungepatientsikkerhed og brandsikkerhed.

Tuborgfondet 
Tuborgfondet yder støtte til mange forskellige aktiviteter. Der gives bl.a. bevillinger til idrætsforeninger til indkøb af rekvisitter og materiel og til projekter. Derudover gives der støtte til PR materiale, forestillinger og lignende.

U:

V:

V:

Velux fonden
Fonden støtter aktive ældrealdringsforskningøjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden støtter Fonden større projekter med kulturellemiljømæssigesociale eller kunstneriske formål.

Ville Heises Legat
Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge.

Villumfonden
Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling. Der sker uddelinger til større sociale opgaverkulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande.

W:

World Music Denmark
World Music Denmark har forskellige støtteordninger henvendt til verdensmusikken. Af støtteordninger kan blandt andet nævnes; honorarstøtte, aktivitetsstøtte, støtte til markedsføring mm. På deres hjemmeside under punktet WMD - i menuen til venstre - finder du yderligere information om støtteordningerne.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.