Politiske udvalg

Borgerrepræsentationen har nedsat et økonomiudvalg og seks stående udvalg. Hvert af de stående udvalg har en borgmester som formand, og formanden for økonomiudvalget er overborgmesteren.

Udvalgene træffer afgørelser i sager inden for deres fagområde. Overordnede afgørelser træffes i Borgerrepræsentationen.

Udvalg under Borgerrepræsentationen

Det er Borgerrepræsentationen, der bestemmer, hvilke stående udvalg der skal være i København. I alle kommuner skal der være et Økonomiudvalg, der skal tage sig af opgaver i forbindelse med kommunens budget og regnskab m.v.

I København er der et Økonomiudvalg, hvor overborgmesteren er formand og 6 stående udvalg, der hver har en borgmester som formand.Udvalgene er ansvarlige for hver deres fagområde. Udvalgenes medlemmer vælges af Borgerrepræsentationens partier efter forholdstalsvalg, således at den politiske repræsentation i udvalgene afspejler repræsentationen i Borgerrepræsentationen.Lukkede udvalgsmøder - Tavshedsligt

Møderne i udvalgene er ikke åbne for offentligheden, men sker for lukkede døre. Der er ikke hjemmel til, at udvalgene eller kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udvalgsmøder skal være offentlige. Det hensyn, der ligger bag dørlukningen, er at medlemmerne skal have mulighed for en fri og åben debat under udvalgsmøderne.

Som udgangspunkt er alle oplysninger om forhandlinger i et udvalgsmøde fortrolige, uanset hvilke forhold de vedrører. Et udvalgsmedlem må dog frit referere sine egne udtalelser fra et udvalgsmøde, men må ikke citere/referere, hvad de andre medlemmer har sagt. Derimod må udvalgsmedlemmet godt udtale sig om, hvad beslutningen blev på den enkelte sag/det enkelte dagsordenspunkt - med mindre sagen/dagsordenspunktet er fortroligt. Ligeledes må udvalgsmedlemmet referere hvilke medlemmer der har deltaget på mødet og hvad de har stemt i sagen, mindre sagen som nævnt er fortrolig.

Enkeltpersoner eller mindre grupper kan få foretræde

Enkeltpersoner eller mindre grupper, der ikke er ansat i kommunens tjeneste, kan anmode om fat få foretræde i en sag, der er på dagsordenen i udvalgsmødet. Formålet er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag på dagsordenen. Der afsættes 10-15 minutter til foretræde, hvor man kort kan fremføre synspunkter om en konkret sag på dagsordenen. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen. Den egentlige politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede døre. Under hvert enket udvalg kan du læse mere om foretræde. 

Hvad besluttes der på udvalgsmøderne?

Borgerrepræsentationens beslutninger forberedes i udvalg. Det sker ved, at udvalget drøfter det materiale, som forvaltningen har fremlagt, og kommer med en indstilling til Borgerrepræsentationen. Derudover træffer udvalgene også selvstændigt beslutninger indenfor deres ressortområder uden at forelægge sagerne for Borgerrepræsentationen.

Enhver indstilling fra et fagudvalg, der omhandler økonomiske eller administrative forhold og som skal videre til beslutning i Borgerrepræsentationen, skal forbi Økonomiudvalget inden indstillingen forelægges Borgerrepræsentationen.