Paragraf 8-ansøgning efter jordforureningsloven

Gennemgå nedenstående tjekliste, når du skal lave din ansøgning til bygge- og gravearbejde på forurenet grund (§8-ansøgning)

Vejledende tjekliste til ansøgning efter jordforureningslovens § 8

 

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Nuværende og tidligere anvendelse

 • Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads eller offentlig legeplads
 • Fyldestgørende miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen - herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldningen.Terræn, Geologi, grundvand og overfladevand
 • Beskrivelse af geologiske og hydrogeologiske forhold på og omkring lokaliteten, herunder angivelse af grundvandsinteresser og indvindingsopland. Pejledata og stømningsretning skal fremgå.

Projektbeskrivelse (bygge- eller anlægsarbejde)

 • Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (udformning af terrændæk/gulvopbygning, rørføringer, kælder mm.)
 • Bygges der oven på forurenet jord?
 • Hvad sker der med nedgravede tanke og installationer?
 • Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvilke dybde graves der til? Hvor graves der? 
 • Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan
 • Vedlæg tegninger og situationsplan over de kommende bygninger.

Ændring til følsom anvendelse i eksisterende bygninger

 • Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, byggeår, trappeopgang, kælder, nuværende og fremtidig rørføring, udformning af terrændæk/gulvopbygning. Beskrivelse af gulvets stand.
 • Er der følsom anvendelse af den nederste etage (kælder, stue)?
 • Har der været håndteret/anvendt forurenende stoffer i den eks. bygning (renseri, olietanke, trikar, kemikalier mm)?

Forureningsforhold

 • Forureningsstatus på grunden: ”V1”, ”V2”, ”V1og V2”, delvist kortlagt eller områdeklassificeret
 • Efterlades der restforurening efter bygge-/anlægsarbejdet er afsluttet?
 • Beskrivelse af eksisterende/efterladt forurening, hvilke medier er der konstateret forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt? Minimum to medier (jord/grundvand/poreluft) skal være undersøgt.
 • Undersøg og beskriv spredningsveje såsom kloakker, elevatorskakte, faldstammer, riste i terrændæk mm.
 • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?

Afklaring af risiko

 • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
 • Er der risiko for afdampning af forurening til ude- og indeklima på ejendommen? (evt. JAGG-beregning)
 • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? (evt. JAGG-beregning)
 • Er der risiko for øget forurening af overfladevand?

Afværgetiltag (forureningsfjernende og forureningsafskærende tiltag)

 • Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af forureningssituationen?
 • Beskriv omfanget af evt. afværgetiltag
 • Beskriv etablering af evt. byggetekniske foranstaltninger for indeklimasikring (ventilation, membran mv.)
 • Giv forslag til analyser til dokumentation for, at forureningen er fjernet. 
 • Skal der foretages monitorering efter afslutning af projektet? Vedlæg et forslag til plan for monitering.

Bilag 

 • Situationsplan. På situationsplanen indtegnes placering af tidligere, nuværende og evt. kommende bygninger inkl. rørføring, potentielle forureningskilder, herunder tanke, smøregrav mm. Af situationsplanen skal forureningsudbredelse, koncentrationsniveauer, undersøgelsespunkter (tidligere og nye), grundvandsstrømning ligeledes fremgå. Der skal være nordpil, målestok og matr.nr., adresse og dato på situationsplanen. Situationsplanerne kan opdeles til separate planer, men der skal være en samlet.
 • Boreprofiler
 • Feltdataskemaer (poreluftsprøvetagning, indeklimamålinger og prøvetagning af vand herunder pejledata mm.)
 • Analyserapporter
 • Beregninger for risikovurdering (JAGG – nyeste version)
 • Evt. tidligere forureningsundersøgelser

Ansøgningen sendes til jordforurening@kk.dk 

Se dokumentationskrav for uforurenet jord, der skal udlægges på ubefæstede arealer.

 

Kontakt