Paragraf 19-ansøgning efter miljøbeskyttelsesloven

Hvis du både har ren jord og forurenet jord i dit projekt, skal du genanvende den rene jord inden den forurenede jord.

Vejledende tjekliste til ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19

 

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Nuværende og tidligere anvendelse

 • Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads eller offentlig legeplads
 • Miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldning. Terræn, Geologi, grundvand og overfladevand

Projektbeskrivelse (bygge- eller anlægsarbejde)

 • Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygning mv.)
 • Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvor stor er udgravningen (dybde, bredde, længde) ? Hvor graves der? Hvor genanvendes jord? Hvor mellemdeponeres jord? Hvor mange tons jord skal der opgraves, og hvor mange tons forventes genanvendt?
 • Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan
 • Vedlæg tegninger og situationsplan over den kommende indretning af lokaliteten
 • Tidsplan eller oplysning om projektets start- og sluttidspunkt

Forureningsforhold

 • Forureningsstatus på grunden: ”V1”, ”V2”, ”V1og V2”, delvist kortlagt eller områdeklassificeret
 • Beskrivelse af evt. forurening af området hvor jorden udlægges og hvor jorden opgraves, hvilke medier er der konstateret forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt? 
 • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?

Afklaring af risici

 • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
 • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? 

Bilag 

 • Situationsplan. På situationsplanen indtegnes placering af et evt. mellemdepot, området for hvor jorden kommer fra, hvis det er fra samme matrikel eller mht. genanvendelse i vejareal, området fra hvor jorden ønskes genanvendt, tidligere, nuværende og evt. kommende bygninger. Der skal være nordpil, målestok og matr.nr., adresse og dato på situationsplanen. 
 • Boreprofiler
 • Analyserapporter
 • Evt. tidligere forureningsundersøgelser

Ansøgningen sendes til jordforurening@tmf.kk.dk

 

Kontakt