Om bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om alkoholbevillinger, nattilladelser og bestyrergodkendelser.

Bevillingsnævnet er nedsat i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager som efter restaurationsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Sammensætningen af Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven. De nærmere regler for arbejdet i Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af otte medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand for nævnet, 5 medlemmer vælges af Borgerrepræsentationen, et sagkyndigt medlem og en repræsentant for politiet vælges af politidirektøren. Nævnet vælges for en fireårig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Dertil er der udpeget tre observatører fra brancheorganisationer og en observatør fra lokaludvalgene, som er til stede uden stemmeret på nævnsmøderne.

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er: 

 • Franciska Rosenkilde (formand) (Å)
 • Simon Simonsen (A)
 • Henrik Appel Esbensen (A)
 • Marcus Knuth (C)
 • Jens Kjær Christensen (Ø)
 • Knud Holt Nielsen (Ø)
 • Rikke Skov Bonde (Københavns Politi)
 • Liselotte Hohwy Stokholm (sagkyndigt medlem)

Observatørerne i Bevillingsnævnet er:

 • Kaare Friis Petersen (HORESTA)
 • Jeppe Møller-Herskind (DRC)
 • Morten Søndergaard (3F)
 • Bent Lohmann (Lokaludvalgene)

Kontakt