Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Særlige anlægsprojekter skal miljøscreenes og nogle skal miljøvurderes inden projektstart. Læs her hvordan.

Ved bestemte typer af anlægsprojekter skal kommunen vurdere påvirkningen på miljøet i en såkaldt miljøvurdering. Først skal du tage stilling til, om projektet falder inden for Miljøvurderingsloven, som angiver, hvilke projekter der skal miljøvurderes.

Projekter som kræver en miljøvurdering

Hvis projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 skal der gennemføres en miljøvurderingsprocedure (VVM). Kontakt kommunens VVM-myndighed på vvm@kk.dk.

Projekter som måske kræver en miljøvurdering

Hvis projektet falder ind under Miljøvurderingslovens bilag 2 skal Miljøstyrelsens ansøgningsskema udfyldes (Word). Læs også Miljøstyrelsens trin for trin vejledning. Det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle spørgsmål om ansøgningen sendes til vvm@kk.dk.  

Hvis projektet er omfattet af både bilag 2 i Miljøvurderingsloven og bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge igennem Byg og Miljø

Kommunen skal give tilladelse

Anlægsarbejdet kan først igangsættes, når kommunen skriftligt har meddelt bygherre, at anlægget enten ikke kræver en miljøvurdering, eller at kommunen har gennemført hele miljøvurderingsprocessen og givet tilladelse til det ansøgte projekt.

 

Kontakt