Mere tid til borgerne

På Danmarks største arbejdsplads er medarbejdere og ledere ved at gennemføre en historisk stor ledelsesreform. Der er tillid på dagsordenen.

Mere tid til kerneydelserne, øget arbejdsglæde, forbedret produktivitet og mere innovation. Her fortæller Overborgmester Frank Jensen om tillidsreformen, der stille og roligt er ved at forandre Københavns Kommune som arbejdsplads.

Hvad er tillidsreformen?
Det er en helt anderledes måde at arbejde på for både ledere og medarbejdere i kommunen – en slags kulturrevolution eller måske snarere evolution. Vi er i færd med at flytte fokus fra regler, bureaukrati og indberetningskrav til spørgsmålet om, hvad der er bedst for borgerne og hvordan den enkelte medarbejder skaber størst værdi. Som konsekvens skal ledere og medarbejdere måles på borgernes feedback frem for på processer og al mulig skriftlig afrapportering, som der nok har været rigelig af.

Hvad er formålet med tillidsreformen?
Formålet med tillidsreformen er at frigøre tid til kerneopgaverne, give bedre kvalitet, højne arbejdsglæden, mindske omkostningerne og skabe mere innovation. Alt sammen til gavn for københavnerne. Midlet er større tillid til ledernes og medarbejdernes faglighed og dømmekraft. Altså at vi har tillid til, at medarbejderne ude i marken er de bedste til at vurdere en situation og gøre det, der er brug for.

Hvem står bag tillidsreformen?
Det er et bredt politisk flertal og de faglige organisationer, som står bag tillidsreformen. I 2013 vedtog Københavns Borgerrepræsentation ”Kodeks for tillidsbaseret ledelse”, som danner grundlag for vores arbejde med at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Herefter har de enkelte institutioner i tæt samarbejde med fx de faglige organisationer arbejdet videre med konkret at udvikle den tillidsbaserede ledelse og udvikle gode arbejdsgange lokalt.

Hvorfor er der brug for en tillidsreform?
København vokser og hver dag kommer der nye københavnere. Det er positivt for byen. Men i kombination med et loft over serviceudgifterne og besparelser på budgetterne betyder det, at der er et pres på vores services til borgerne. Det er for eksempel hjemmehjælp, kulturtilbud, skoler og dagsinstitutioner. Derfor er der brug for, at bruger vores allerbedste ressource, nemlig medarbejderne, til det, som de er bedst til – nemlig til at møde borgerne i øjenhøjde og ved hjælp af deres faglighed, erfaring og sunde fornuft give den bedste service. Det er også afgørende for, om vi fortsat kan rekruttere gode medarbejdere i København. Tillidsbaseret ledelse er et nøgleord til at skabe gode arbejdspladser og tilfredse medarbejdere, der anbefaler kommunen til andre.

Hvor langt er I nået med arbejdet?
Vi er ved at forandre 30 års indgroet kultur, og det tager selvfølgelig tid. Da man indførte New Public Management i kommunen, tog det 10 år. Tillidsreformen har været på dagsordenen siden 2012, så der går nogle år endnu, før vi er ude i alle kroge af organisationen. Der er fremdrift og vilje fra både ledere, medarbejdere, tillidsfolk og politikere. Men vi har et stort arbejde foran os med at fastholde intensiteten og føre de gode hensigter ud i livet, så vi reelt får en kulturforandring alle steder. Derfor er tillidsreformen også et fast punkt på dagsordenen, fx når direktørerne mødes på tværs af forvaltningerne, ligesom vi i de politiske udvalg jævnligt diskuterer tillid.

Kontakt