Ligestilling blandt børn og unge i København

København skal være en by for alle uanset køn og seksualitet. Det starter med at skabe lige muligheder for børn og unge i vores dagtilbud.

I Københavns Kommune arbejder vi for at sikre alle børn lige muligheder i deres opvækst og identitetsudvikling. Det handler ikke om, at piger og drenge skal være ens, men om at alle børn uanset køn, etnicitet, handicap eller social baggrund skal have lige muligheder for at lære, udfolde deres kompetencer og udvikler sig. Derfor arbejder vi for at sikre ligestilling blandt børn og unge i Københavns dagtilbud og folkeskoler.

Ligestilling i Københavns dagtilbud

Arbejdet for at sikre Københavns børn og unge lige muligheder begynder allerede, når børnene er små. Københavns Kommune har igangsat to indsatser, der på forskellig vis sætter fokus på ligestilling, krop og grænser i de københavnske dagtilbud:

  • ”Ligestilling i børnehøjde” skal gøre os klogere på, hvilke muligheder og begrænsninger vores forventninger til køn og kønsforskelle kan skabe for børnenes chancelighed og trivsel, og hvordan det pædagogiske personale i endnu højere grad kan sikre børnene lige muligheder uanset køn ved at være bevidst om de ubevidste normer og forventninger i deres arbejde. 
  • ”Seksuel sundhed i dagtilbud” skal give det pædagogiske personale viden og konkrete redskaber til i endnu højere grad at kunne hjælpe børnene til at udvikle et sundt og positivt forhold til kroppen, at blive bevidste om egne personlige grænser og lære at forstå og respektere andres grænser.

Erfaringerne fra de to indsatser er efterfølgende blevet anvendt til at udarbejde relevant oplysningsmateriale til forældre samt inspirations- og undervisningsmateriale til det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud.

Københavns Kommune havde i budget 16-forhandlingerne afsat 284.210 kr. i 2016 til indsatsen ”Ligestilling i børnehøjde”, og samlet 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017 til indsatsen ”Seksuel sundhed i dagtilbud”. 

Undervisning i normer for seksualitet og bekæmpelse af diskrimination

På folkeskoleområdet støtter Københavns Kommune bl.a. ”Normstormerne” – et undervisningstilbud, hvor unge underviser københavnske folkeskoleelever i normer for køn og seksualitet, hvad det vil sige at være LGBTQ+ (lesbisk, bøsse, biseksuel, transkønnet eller queer), og klæder de unge på til selv at sige fra i forhold til diskrimination og mobning. Formålet med Normstormerne er at skabe mere plads til forskellighed for alle børn og unge i København uanset køn og seksualitet.

Normstormernes undervisere har siden etableringen i 2012 undervist mere end 4.500 københavnske folkeskoleelever i 7.-10. klasse. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Sex & Samfund, AIDS-fonden og LGBT Ungdom.

Københavns Kommune bevilgede ved budget 16 samlet 0,5 mio. kr. årligt til Normstormerne, og projektet fortsætter dermed som minimum frem til 2019.

Du kan læse mere om projektet her.

Undervisning i ligestilling og medborgerskab

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning udarbejdede i forbindelse med ligestillingskonferencen Women Deliver et undervisningsforløb for københavnske 7. klasser kaldet ”Youth Deliver”. Undervisningen skulle klæde de unge på til at have en holdning til ligestilling, få kendskab til ligestillingsproblematikker både i udlandet og herhjemme og få demokratisk selvtillid til selv at deltage i ligestillingsdebatten.

Undervisningsforløbet var gratis for alle københavnske folkeskoler og indebærer bl.a. workshops med Sex og Samfund om kvinders rettigheder i Uganda og Syrien. Det indebærer også besøg på Arbejdermuseets udstilling ”Uhørt Ungdom”. Afslutningsvis vises filmene ”Why Women?” om kvinders rettigheder i 3. verdens lande efterfulgt af en ungdomspolitisk debat om retten til egen krop og danske unges egne muligheder for at engagere sig i ligestillingsdebatten.

Københavns Kommune afsatte ved budget 16 samlet 300.000 kr. til at forberede undervisningsmateriale og forskellige aktiviteter for de nye Youth Deliver-ambassadører i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og bl.a. Sex & Samfund og The Why Foundation.

Du kan læse mere om Youth Deliver-ambassadørernes deltagelse i konferencens afsluttende event her og se de 10 kortfilm om ligestilling, som er udarbejdet af The Why Foundation og er en del af undervisningsforløbet her.

Kampagne for retten til egen krop

I Københavns Kommune arbejder vi også for at fremme seksuel ligestilling i København. Ifølge en nyere Voxmeter-måling foretaget for Amnesty Danmark, mener hver syvende dansker, at voldtægt er selvforskyldt.

Københavns Kommune gennemførte derfor i april 2015 en antivoldtægtskampagne mod victim blaming i samarbejde med Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb og Københavns Politi. Kampagnens budskab var klart: Uanset om den, der har været udsat for overgrebet, har flirtet, klædt sig sexet eller drukket for meget, er voldtægt kriminelt og aldrig offerets egen skyld.

Formålet med kampagnen var at give flere voldtægtsramte mod på at henvende sig til politiet og Center for Seksuelle Overgreb og samtidig at bearbejde københavnernes holdning til voldtægt.  Kampagnen var særligt målrettet unge mellem 15 og 25 år, da problemet med uanmeldte voldtægter og victim blaming er særligt stort blandt denne aldersgruppe.

Du kan læse mere om kampagnen her.

Kontakt