Københavns Kommune er Frikommune

Frikommuneforsøg skal give udvalgte kommuner frihed til at afprøve nye måder at løse opgaver på.

Københavns Kommune er udvalgt som frikommune for perioden 2016-2020. At være frikommune giver mulighed for at afprøve nye måder at løse opgaver på. Og det skal give ny viden og praktiske erfaringer, som skal bane vejen for en bedre opgaveløsning i fremtiden.

Frikommuneforsøgene organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forskellige forsøg indenfor et fælles tema. Frikommunerne kan blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer for opgaveløsningen. Frikommunerne skal ansøge om fritagelse fra lovhjemmel i de enkelte forsøg i netværket.

Borgerrepræsentationen godkendte d. 26. maj 2016, at Københavns Kommune skulle ansøge om at blive frikommune. D. 10. oktober 2016 udpegede Økonomi- og Indenrigsministeriet Københavns Kommune til at deltage i to ud af i alt otte frikommunenetværk i perioden 2016-2020. De to netværk er ”Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder” og ”Billige boliger og fleksible boligløsninger”. 

Link til Lov om frikommunenetværk.

Sammenhæng på tværs

Københavns Kommune deltager i frikommunenetværket ”Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder” sammen med Esbjerg, Odense, Randers og Aarhus Kommune.

I netværket gennemføres lige nu et forsøg, hvor kommunernes tilsyn med plejecentre bliver anmeldt på forhånd, frem for nu, hvor kommunerne kommer på uanmeldte tilsynsbesøg på centrene. Forsøget, ”Plejehjemstilsyn - Forsøg med anmeldte plejehjemstilsyn”, varer fra september 2017 til april 2018.

I forsøget kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lave anmeldte tilsyn på kommunens plejecentre i stedet for, som der står loven, at komme uanmeldt. Flere plejehjemsforstandere har efterlyst anmeldte tilsyn, så de er sikre på, at de er til stede, når tilsynene gennemføres. Det er en udvalgt del af plejecentrene i kommunen, der bliver en del af forsøget. I forbindelse med forsøget forventes det, at de anmeldte tilsyn kan bidrage til øget systematisk læring på plejecentrene. Efter forsøget vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemføre en mindre generel evaluering af tilsynskonceptet, herunder også effekten af de anmeldte tilsyn.

I april 2018 starter et nyt frikommuneforsøg op i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Borgere i eget hjem, der er visiteret til personlige pleje og praktisk hjælp samt madservice, kan i forsøgsperioden købe tilkøbsydelser i form af personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice leveret af den kommunale leverandør. Tilkøbsydelserne træder ikke i stedet for ydelser, som borgeren er berettiget til jf. § 83 i lov om social service. Formålet med forsøget er at ligestille de borgere, der i dag vælger den kommunale hjemmepleje med borgere, der benytter private leverandører af hjemmeplejeydelser. Frikommuneforsøget løber frem til 2020.

Kontaktperson: Claus Syberg Henriksen, Afdeling for Data og Analyse, Center for Kvalitet og HR, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Mobil: 24480283, mail: zh9s@suf.kk.dk

Bedre boligløsninger

København deltager i frikommunenetværket ”Billige boliger og fleksible boligløsninger” sammen med Høje-Taastrup, Randers, Roskilde, Favrskov og Aarhus Kommune. Målet med netværket er at skabe boligmuligheder, som kan understøtte eksisterende sociale indsatser, og understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og i højere grad klare sig selv i egen bolig.

I perioden 1. januar – 31. december 2018 gennemfører Socialforvaltningen forsøg med indretning af deleboliger. Det sker fx ved at indrette en almen familiebolig til et kollektivt familieboligbofællesskab.

Kontakt