Klagemuligheder

Hvem skal du henvende dig til? Siden 1998 har det været muligt for beboere i almene boliger at få en sag afgjort ved beboerklagenævnet

Henvendelser om konkrete tvister imellem lejer og udlejer vil almindeligvis blive henvist til beboerklagenævnet eller domstolene. Beboerklagenævnet kan afgøre uenighed mellem lejer og boligselskaberne om:

 • formkrav ved varslinger
 • indflytningsmangler
 • fraflytninger
 • manglende vedligeholdelse
 • råderet (lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i det lejede)
 • tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud
 • varme- og vandregnskaber
 • fællesantenner
 • ret til fremleje
 • ret til bytte
 • ret til forsættelse af lejemålet
 • husordensager
 • lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • ventelister

Københavns Kommune

Kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer er ikke en klageinstans for beboerne i almene boliger eller beboere i ungdoms- og ældreboliger.

Kommunen kan ikke behandle sager om lejens størrelse, da lejen bestemmes af beboerne og bestyrelser i boligorganisationerne. Kommunen kan derfor kun undersøge om huslejen er sammensat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Enhver beboer har alligevel mulighed for at henvende sig til kommunen om problemer i deres boligorganisation, afdeling eller institution. Drejer henvendelsen sig om overordnede generelle tilsynssager med det støttede byggeri, vil tilsynet normalt tage sagen op og indlede en undersøgelse.

Det kan fx. være i sager om:

 • budget- og regnskabstvister
 • lovligheden af huslejesammensætningen
 • skimmelsvamp

Kommunen kan, hvis den mener, at sagen ikke vedrører direkte, overordnede tilsynsaspekter, være berettiget til at henvise beboerne til at søge konflikten afgjort ved beboerklagenævnet.