Jordhåndteringsplan

Før du flytter jord fra et kortlagt areal, skal vi godkende en jordhåndteringsplan.

Inden du kan køre jord væk fra en grund, der er kortlagt, skal jorden være undersøgt ved en forklassificering. På baggrund af forklassificeringen skal du udarbejde en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af os, inden du anmelder jordflytningen på Jordweb.

Jordhåndteringsplanen, som du sender til os, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

Situationsplan

Situationsplanen skal være netopdelt i gravefelter (graveplan), og der skal være en plan for hver dybde, hvor der er udtaget prøver. Det skal tydeligt fremgå fra hvilken dybde prøverne er udtaget. Derudover skal hver situationsplan indeholde:

 • Adresse, matrikelnr. og ejerlav. Hvis der er flere matrikler, skal matrikelgrænsen indtegnes.
 • Målestok, nordpil, veje og bygninger, der forbliver på grunden.
 • Angivelse af forureningsgrad/jordmodtager (brug forskellige farver) for hvert felt og eventuel opklassificering af eller brug af 50%-reglen. Læs om 50%-reglen i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3
 • Eventuelle nedgravede olietanke og -udskillere
 • Angivelse af eventuelle hot-spots og deres afgrænsning

Se principskitse af graveplan med forureningsgrad, jordmodtager og opkategorisering.

Beskrivelse

Jordhåndteringsplanen skal desuden indeholde en beskrivelse med følgende oplysninger:

 • Angivelse af prøvefrekvensen (som udgangspunkt en prøve pr. 30 tons)
 • Beskrivelse af prøvetagningsmetoden
 • Analyserapporter fra laboratoriet og samtlige analyseresultater i ét Excelark
 • Beskrivelse af afgrænsning af eventuelle hot-spots
 • Angivelse af jordmængder i de forskellige forureningsklasser/-kategorier
 • Oplysninger om eventuel opklassificering, anvendelse af 50%-regel og angivelse af jordmængder, som ønskes kørt til de enkelte modtagere. Læs om 50%-reglen i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3

Jordhåndteringsplanen sendes til jordforurening@tmf.kk.dk 

 

 

Kontakt