Information til foreninger om brug af faciliteter under corona

Regler og retningslinjer i Københavns Kommune, i forhold til hvad og hvordan der er åbent eller lukket

Senest opdateret 01. marts 2021 kl. 09:30

Restriktioner for foreninger inden for sport, fritid og kultur i Københavns Kommune

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer, men kun for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det betyder, at det kun gælder for idræts- og foreningsaktiviteter, der er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.

Det gælder dermed ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution.

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder derfor fortsat for alle privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

Det er altid foreningernes ansvar, at reglerne for at gennemføre deres aktiviteter, bliver overholdt.

Alle indendørsfaciliteter er lukkede

Alle kommunale faciliteter og øvrige indendørsarealer, hvor der normalt udøves idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter, holdes lukket for offentligheden frem til og med den 5. april 2021.
Det betyder, at der er lukket for alle kulturhuse, idrætshaller, svømmehaller, foreningslokaler, skoleidrætshaller mv.

Kun udendørs aktiviteter

Ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i de organiserede foreningers og aftenskolers regi hæves forsamlingsloftet fra 5 til 25 personer.

De 25 personer, der maksimalt må være tilstede til den udendørs træning eller kamp, omfatter alle tilstedeværende både børn og voksne. Både udøvere, trænere, dommere og eventuelle tilskuere eller forældre tælles med.

Der må heller ikke afholdes kampe, stævner eller turneringer med mere end 25 deltagere.

Flere hold på samme anlæg eller bane

Man må gerne arrangere træning for flere grupper på det samme idrætsanlæg samtidig.
Man skal blot sikre sig, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner.

Man skal overholde reglerne om tilstrækkelig afstand mellem grupperne – som er mindst 2 meters afstand. Man skal tydeligt afgrænse den ene træningszone fra den anden. Her kan man anvende kegler, toppe, snore, kridt - bare der er en tydelig markering.

Ingen græsbaner endnu

Åbningen af udendørsidrætten, kan desværre ikke foregå på vores mange græsbaner, da vejret endnu ikke tillader at bruge dem. Banerne vil tage skade for resten af forårssæsonen. Det har intet med corona at gøre, men følger helt normal praksis, hvor græsbanerne først åbnes for brug primo-medio april, afhængigt af vejret. Der bliver udsendt et nyhedsbrev, når græsbanerne er klar til benyttelse.

Særligt for børneidrætten

For udendørs idrætsaktiviteter for børn gælder det, at der altid skal være en træner eller anden ansvarlig til stede. Den krævede træner, eller ansvarlige voksne, tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

Særligt for trænere

Man må godt have flere grupper på et anlæg samtidigt, men de kan ikke dele træner. En træner må kun have ansvar for aktiviteter for sin egen gruppe på max 25 personer. Er flere grupper er til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.

Tilhørende indendørs faciliteter som omklædningsrum og toiletter

Indendørs faciliteter, klubhuse og foreningslokaler er fortsat lukkede.
Omklædningsrum og opbevaringsskure vil være åbne. Vi opfordrer til, at de kun bruges til opbevaring og kortvarige ophold, som f.eks. afhentning af nødvendigt udstyr, og at der klædes om og bades hjemme. Der må højst være én person pr. 7,5 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 7,5 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.). Det er tilladt at benytte toiletterne.

Muligheder for indendørsidrætten

Foreninger, der venter på, at deres indendørs faciliteter åbner igen, må gerne rykke træningen udendørs, hvis det er muligt og giver mening. Alle foreninger kan afvikle træning udendørs, i grupper på op til 25 personer inkl. træner, men selvfølgelig kun hvis der er adgang til faciliteter.

Der kommer en ansøgningsrunde, som giver mulighed for, at få del i overskydende tider på de udendørs baner. Vi melder mere ud om mulighederne for det på et senere tidspunkt.

Der arbejdes i øjeblikket på, at finde alternative udendørs muligheder, til de der ikke kan afvikle deres indendørs idræt.

Kontaktpersoner i Kultur- og fritidsforvaltningen

De forskellige idrætsforbunds retningslinjer

De enkelte specialforbund har også udstukket deres egne retningslinjer, som er gode at kende, og som skal bruges ved tilrettelæggelsen af aktiviteten. Her er information fra DGI, DIF og DBU:

www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-coron...

www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler

Professionel idræt er undtaget en del af restriktionerne

Forsamlingsloftet på 25 gælder ikke for den professionelle idræt.
Og indendørsfaciliteter må godt benyttes af den professionelle idræt.

Professionel idræt inkluderer i denne forbindelse følgende:

  • DIF-forbunds seniorlandshold
  • Deltagere ved senior VM, EM, OL eller World Cup
  • Atleter der er tilknyttet Team Danmark
  • Atleter som figurerer på en OL/PL-bruttolist
  • Fodbold: de tre øverste seniorrækker for mænd og de to øverste for kvinder
  • Håndbold: de to øverste seniorrækker for både mænd og kvinder
  • Øvrige DIF-anerkendte idrætsgrene: den øverste seniorrække eller det øverste senior-konkurrenceniveau

Kultur - og fritidsforvaltningen koordinerer eliteaktiviteterne og giver foreningerne besked om hvilke faciliteter, der kan benyttes. Er der tvivl om hvorvidt ens aktivitet er omfattet af ovenstående definition, kan man kontakte specialkonsulent hos Team Copenhagen Jeppe Haugaard på jh@teamcopenhagen.dk.

Tilskuere er ikke tilladt ved professionel idræt.

Hent plakater med gode råd

Hvis jeres forening har brug for plakater eller materiale med corona-vejledning, så har Sundhedsstyrelsens udarbejdet en hel del om forebyggelse af smittespredning, som frit kan downloades og printes. De ligger på deres hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-materiale

Hjælpepakken til det københavnske kultur- og fritidsliv

Fordi Covid-19 krisen fortsætter ind i 2021, påvirker det også tilskudsmodtageres mulighed for at efterleve aktivitetsmålene for 2021. De økonomiske konsekvenser bliver afhjulpet med en forlængelse af aftalen, så tilskudsmodtagere med driftstilskud ikke reduceres i tilskud selvom aktiviteter ændres, indskrænkes eller aflyses som følge af Covid-19 krisen. Med en forlængelse af ordningen, ønsker udvalget at give tilskudsmodtagerne en tiltrængt sikkerhed for vilkårene for tilskuddene fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tilskudsmodtagere skal stadig aflægge regnskab for udgifterne på de vilkår, der er beskrevet i tilskudsaftalen. Hvis man som tilskudsmodtager også er omfattet af statslige kompensationsordninger, så skal det fremgå ved regnskabsaflæggelsen, så forvaltningen kan føre tilsyn med, at man ikke modtager dobbelt kompensation for udgifter. Beslutningen vedrører ikke tilskud givet i medfør af folkeoplysningsloven.

Statslige hjælpepakker og kompensationsordninger

Folketinget forhandlet en aftale for kultur- og fritidslivet på plads.

Find information og vejledning til hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger

Som forening, kunstner eller kulturaktører, så har man selvfølgelig brug for større viden og flere informationer om krav, ansøgninger og frister.
Derfor henviser vi til Kulturministeriets side, hvor de har samlet alle de nødvendige links, forklaringer og guides til, at komme videre og hente viden om et initiativ eller en hjælpepakke.

Hjælp, information og vejledning finder du på Kulturministeriets hjemmeside om hjælpepakker og initiativer på hjemmesiden: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer

Andre links til retningslinjer og informationer

Kulturministeriet har samlet deres information om corona på kulturområdet på hjemmesiden: https://kum.dk/aktuelt/covid-19

Hjemmesiden coronasmitte.dk har også samlet det, der gælder omkring sport, fritid og kultur, på hjemmesiden: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/sport-fritid-og-kultur

Kontakt