Information til foreninger om brug af faciliteter under corona

Regler og retningslinjer i Københavns Kommune, i forhold til hvad og hvordan der er åbent

Senest opdateret  16. november 2020  kl. 10:20

 

Pga. af et stigende smittetal – er restriktionerne blevet strammet.
Det er vigtigt at restriktionerne overholdes, så foreningslivet undgår en fuld nedlukning som i foråret.

Det er den enkelte forening, der er ansvarlig for, at restriktioner som fx forsamlingsforbud og aldersgrænser overholdes.
Reglerne gælder for alle aktiviteter, hvor man ikke sidder ned.
 

Krav om brug af mundbind

Der skal fra den 29. oktober bæres mundbind indendørs før og efter aktiviteten. Kravet gælder dog ikke ved badning, i forbindelse med omklædning mv.

Kravet om mundbind gælder også ansatte på idrætsfaciliteterne, når de befinder sig i områder med offentlig adgang.

Kravet om mundbind er nyt, men vi skal stadig overholde de andre gældende retningslinjer

• God håndhygiejne.
• Aftørring af kontaktflader.
• Overholdelse af afstandskravene.
• Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, skal aktiviteterne tilrettelægges derefter.

Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at komme tilbage til en fuld og hel genåbning.

 

Nye regler for forsamlingsforbuddet

Sundhedsmyndighederne har iværksat følgende tiltag:

• Forsamlingsforbuddet på 50 personer sænkes til 10 personer

Forsamlingsforbuddet for idrætsaktiviteter er fastsat til 10 personer.
Dette gælder både udendørs og indendørs.

Undtaget er dog idrætsaktiviteter for børn og unge, hvor ALLE deltagere er højest 21 år. Her gælder der fortsat et forsamlingsforbud på 50.
Forsamlingsforbuddet på 50 er inkl. trænere, der er nødvendige for forsvarlig afvikling af aktiviteten – også selvom disse er over 21 år.
Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder altså til og med 21 år. Når man fylder 22 år, er man ikke længere undtaget.

Der må ikke være en større forsamling af fx forældre på sidelinjen medmindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod banen.

For alle andre gælder et forsamlingsforbud på 10 personer.
Dvs. at hold, hvor mindst én deltager er mere end 21 år eller ældre, må man kun træne 10 personer inkl. træner.
Der må heller ikke afholdes kampe, stævner eller turneringer med mere end 10 deltagere, hvis mindst én person er over 21 år eller ældre.

Kravet om 4 m2 pr. person gælder fortsat. Og ligeledes muligheden for at opdele aktivitetsfelter i mindre felter, hvis der er tydelig adskillelse, og deltagerne – inklusive trænere - holder sig i sit eget felt.

Det betyder, at der nu højst må være 10 personer til stede samtidig pr. zoneinddeling, når større områder bliver underopdelt.

Nedjusteringen af forsamlingsforbuddet kan give ekstra udfordringer ved afvikling af større stævner og turneringer. Vi opfordrer jer derfor til at tilrettelægge jeres stævner og turneringer, så de overholder de nye retningslinjer.

Derudover bedes I om at have særligt fokus på ventesituationer mellem kampene, så de samme hold/spillere i videst muligt omfang benytter de samme eksklusive venteområder mellem kampene.
Derudover må I meget gerne henvise jeres medlemmer til, at flest muligt møder op omklædt, da der hurtigt kan opstå flaskehalssituationer i forbindelse med brug af omklædningsrum. 

Forsamlingsforbuddet betyder, uanset om der er tale om indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, at hvis der er flere end 10 personer til stede på samme sted, så er det forbudt at afholde det, og deltage i det.

Angående de sociale frivillige foreninger, så er de ikke undtaget fra forsamlingsforbuddet.

Social- og Indenrigsministeriet meddeler, at sociale frivillige foreninger, som udgangspunkt, også er omfattet af forsamlingsforbuddet.

De eneste undtagelser for forsamlingsforbuddet er:

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning til boligen, som kun beboerne råder over. Fælles arealer som en gård og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, falder ikke ind under denne undtagelse.

Almindelig færden og ophold på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. er f.eks. også undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, er f.eks. også undtaget fra forsamlingsforbuddet.

 

Gebyr for brug af faciliteter er foreløbig aflyst

Der vil, foreløbig til og med den 22. november 2020, ikke blive afkrævet gebyr for brug af kommunens faciliteter, da det ikke er muligt at benytte dem fuldt ud.

 

Betalingsidræt og offentlige gæster i svømmehallerne

Det vil fortsat være muligt at dyrke betalingsidræt – dog gælder forsamlingsforbuddet også her. Man vil ved booking af faciliteten blive gjort opmærksom på dette.

I svømmehallerne er det badeværterne, der påser at forsamlingsforbuddet overholdes i forhold til offentlige gæster.

 

Retningslinjerne for faciliteterne er:

• Alle lokaler udstyres med oplysninger om max. deltagerantal inkl. tilskuere.
• Nogle lokaler kan underopdeles til flere aktiviteter, men aldrig til mere end 1 person pr. 4 kvadratmeter.
• Omklædnings- og badefaciliteter kan benyttes, hvis holdet/foreningen sørger for aftørring af kontaktflader efter sig.
• Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter.
• Da omklædningssituationen er den, som giver de største problemer, opfordrer vi til, at man klæder om hjemmefra.
• Det er tilladt at opholde sig i foyerområder, men vi opfordrer generelt til at opholde sig mindst muligt på anlæggene.
• På skolefaciliteter vises der ekstra hensyn og opmærksomhed, mens der stadig er elever på skolen.

I forhold til rengøringen gælder følgende:

• Der er én daglig grundrengøring med særligt fokus på kontaktflader.
• Der er spray (wipes) til rådighed i alle faciliteter.
• Foreninger/arrangører skal aftørre redskaber og kontaktflader før og efter hvert brug.
• Aftørringen skal være afsluttet senest 5 minutter før, tiden udløber.
• Ved betalingsidræt skal betaleren/arrangøren tilrettelægge aktiviteten efter de ovenstående retningslinjer.
• Der er åbent for betalingsidræt i Grøndal MultiCenter, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Prismen.

For svømmehaller og friluftsbade gælder yderligere:

• Der skal foretages personlig afvaskning før brug.
 

Fortsat 500 tilskuere til kampe

Det er fortsat muligt at have op til 500 siddende tilskuere til kampe, hvis m2-kravet kan overholdes. Det gælder også for superligakampe.

Professionel idræt hvor forsamlingsforbuddet ikke gælder

Reglerne om forsamlingsforbud gælder ikke i forhold til professionel idræt.

For fodbold for mænd gælder det de to øverste rækker. For damer den øverste række.

For håndbold gælder det den øverste række for både mænd og damer

For ishockey og badminton ligeså den øverste række.

Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Det betyder også at alle landshold og de bedste nationale ligaer i alle DIF-idrætter er undtaget forsamlingsforbuddet.

 

Specialforbundenes retningslinjer

De enkelte specialforbund har også udstukket deres egne retningslinjer, som er gode at kende, og som skal bruges ved tilrettelæggelsen af aktiviteten.
Her der link til retningslinjerne fra DGI, DIF og DBU:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/...

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/...

https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-...

https://www.svoem.org/_files/corona/udspecificeringafretningslinjerforge...
 

Ingen udendørs skøjtebaner i København denne vinter

Udfordringerne med corona betyder, at skøjtebanen i Enghaveparken ikke åbner.
For at hindre sammenstimlen og mulig kødannelse, med de smitterisici dette vil indebære, bliver der ikke anlagt is på skøjtebanen i Enghaveparken til skøjtesæson 2020/2021. 

Skøjtebanen på Genforeningspladsen åbner heller ikke. Den er i forvejen taget ud af drift, da det ikke har været muligt at få den til at fungere. 

Kulturhusene er åbne

Der vil fremover være krav om brug af mundbind på kulturhusene.
Det er muligt at afholde koncerter, foredrag, teater mv. for siddende publikum efter de hidtidige regler – dvs. hvor man sidder med front i samme retning.

I kan benytte mødelokaler og værksteder i alle kulturhusene. I det omfang det er muligt, vil de forskellige kulturhuse også åbne for andre aktiviteter. Fordi kulturhusene er så forskellige i både faciliteter og muligheder, skal I tjekke kulturhusenes egne hjemmesider for information om, præcis hvilke aktiviteter der åbner.
Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert. Det betyder, at der i første omgang kun er fri adgang til caféen i det enkelte kulturhus. Al anden aktivitet i kulturhusene kræver en forudgående reservation eller en aftale med husets medarbejdere.

Gældende regler for kulturinstitutioner med bar- og cafedrift mv 
Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning mht. kulturinstitutioner og arrangementer i idrætshaller med udskænkning, cafe- eller bardrift mv. Her skelnes mellem lokaler, der betragtes som serveringssteder (hvor der er krav om mundbind og lokalet skal lukke kl. 22) og lokaler, hvor det primære formål er kulturelle aktiviteter eller foreningsaktiviteter, som derfor ikke betragtes som serveringssteder (hvor aktiviteten kan fortsætte efter kl. 22 – dog uden servering). Se nærmere på  Kulturministeriets hjemmeside

Kontaktpersoner i KFF

Kultur Ø: Alexander Lehmann, IR4E@kk.dk
Kultur S: Thomas Bøgh, FF5B@kk.dk
Kultur V: Mikkel Simonsen, AL2G@kk.dk
Kultur N: Besar Rakipi, rakipi@kk.dk
Grøndal Multi Center: Nete Kruuse Mikkelsen, J06P@kk.dk
SvømKBH: KFFKP Blå Info, blaainfo@kk.dk 

Retningslinjer

Kulturministeriet har udstedt vejledende retningslinjer.
Hent alle offentliggjorte retningslinjer på Kulturministeriets område.

 

Hent plakater med gode råd

Download og print plakater der husker os på, at coronaen stadig er her, og  at de gode råd fortsat gælder.
De ligger nederst på denne side som pdf-filer til download

 

Hjælpepakker og kompensationsordninger til kultur- og idrætslivet

I forbindelse med de ændrede restriktioner den 23. oktober 2020 har Folketinget forhandlet en ny aftale for kultur- og fritidslivet på plads.

Det betyder bl.a.

- et løft og en forlængelse af puljen til kulturaktiviteter
- et løft af foreningspuljen for forenings- og idrætslivet
- en kompensationsordning for aften-, daghøjskoler m.m.
- et genstartsteam for kultur- og idrætslivet
- arbejdslegater til professionelle kunstnere
- en pulje til biografer
- en nødpulje med diverse kompensationsordninger
 

Det betyder også, at en række kompensationsordninger forlænges

- De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger 
- Kompensationsordningen for arrangører
- Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører mv.
- Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.
- Kunststøtteordningen
- Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. 
- Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
- Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. 
- Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.

Find hjælp, information og vejledning til hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger

Som forening, kunstner eller kulturaktører, så har man selvfølgelig brug for større viden og flere informationer om krav, ansøgninger og frister.
Derfor henviser vi til Kulturministeriets side, hvor de har samlet alle de nødvendige links, forklaringer og guides til, at komme videre og hente viden om et initiativ eller en hjælpepakke.

Hjælp, information og vejledning finder du på Kulturministeriets hjemmeside om hjælpepakker og initiativer:

Hjælpepakker til kulturlivet

 

Foreninger kan søge penge til fællesskaber for ensomme borgere

Der er afsat 50 millioner kr. til bekæmpelse af ensomhed.
De 10 mio. kr. fra den aftale er placeret i en strakspulje til 1000 nye fællesskaber.
Den pulje er nu åben for ansøgninger. 
Puljen kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed.
Det skal være aktiviteter, der giver borgere adgang til sociale fællesskaber, som de ellers ikke har adgang til. Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (og aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Puljen kan søges nu, og alle midlerne skal være uddelt inden jul.
Man kan både ansøge og læse meget mere om puljens ansøgningsfrister og krav inde på følgende link på Kulturministeriets hjemmeside.

Kulturministeriets hjemmeside om puljer, kompensationsordninger, initiativer og tiltag, som følge af COVID-19
 

Kontakt