Information om ansøgning af godkendelse som aftenskole i Københavns Kommune

Vejledning til ansøgning om godkendelse som aftenskole i Københavns Kommune

Generel information om ansøgning om godkendelse som ny aftenskole i Københavns Kommune

Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgningen vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalgets førstkommende møde

Udover det udfyldte ansøgningsskema skal I indsende:

1. Aftenskolens vedtægter

2. Kopi af underskrevet referat fra sidst afholdt generalforsamling

3. Budget for tilskudsperioden

4. Evt. kursusprogram/nærmere beskrivelse af aftenskolens kurser

5. Beskrivelse af udgifternes art og budget (hvis der ansøges om støtte til handicapbetingede udgifter)

 

Information om tilskud til aftenskoler

Københavns Kommune yder tilskud til godkendte aftenskoler. Tilskuddet kan primært bruges til lønudgifter.

Almen undervisning

For almindelig undervisning, også kaldet almen undervisning, dækker tilskuddet maksimalt 1/3 af udgiften til lærerlønnen.

Instrumentalundervisning

Der ydes et forhøjet tilskud til instrumentalundervisning, som giver mulighed for at gennemføre undervisning på små hold. Tilskuddet dækker maksimalt 7/9 af udgiften til lærerlønnen.

Handicapundervisning

Der ydes ligeledes et forhøjet tilskud til undervisning for personer, der er handicappede i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Her dækker tilskuddet ligeledes maksimalt 7/9 af udgiften til lærerlønnen.

Foredrag

Det maksimale tilskud til foredrag er 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer. Har man aftalt et honorar på mindre end det, der svarer til lønnen for 6 undervisningstimer, vil tilskuddet være 1/3 af det aftalte honorar.

Debatpuljen

Alle aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede løntilskud til den såkaldte debatpulje. Disse midler skal benyttes til at gennemføre debatskabende aktiviteter.

Tilskud til lederløn

Der kan søges tilskud til løn til aftenskolens leder. Tilskuddet kan højst være på 13 % af det samlede tilskud til lærerløn i løbet tilskudsåret.

Tilskud til handicapbetingede udgifter

Målet med midlerne er at give mulighed for at få dækket ekstra udgifter til handicapkørsel, tekniske hjælpemidler mv. til personer, der på grund af et handicap ellers er afskåret fra at deltage i aftenskolekurser.

Forklaring til erklæringen om indhentelse af børneattester:

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter personale, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22.09.08, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23.10.08).

Derudover er alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pålagt pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14.06.04 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5 i lov nr. 1523 af 27.12.09). Erklæringen afgives en gang årligt. Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal dermed undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22.09.08, samt § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23.10.08).

Opløsning af foreningen

Hvis jeres aftenskole opløses i tilskudsperioden, skal Folkeoplysning omgående underrettes skriftligt. Desuden skal foreningens regnskab hurtigst muligt afsluttes.

Mere information og vejledning

For mere information og vejledning til ansøgningsskemaet kontakt aftenskole@kk.dk

Kontakt