Du er her

Handicappolitik

I Københavns Kommune har vi en handicappolitik, der skal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere.

På den måde er vi med til at sikre, at alle byens borgere - herunder også de handicappede - sikres ens vilkår og rettigheder i mødet med samfundet. 

København skal være en by, hvor alle byens borgere kan leve det liv, de ønsker, og hvor borgere, der føler sig hæmmet på grund af deres handicap, får mulighed for at bidrage til samfundet på lige fod med alle andre. Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en handicappolitik, der er med til at synliggøre, at Københavns Kommunes værdigrundlag gælder for alle borgere.

Københavns Kommunes handicappolitik tager både udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og i FN's standardregler om Lige Muligheder for Handicappede. Handicappolitikken skal derfor også medvirke til at fremhæve handicapaspektet i kommunens service og udvikling. 

Samme rettigheder som alle andre

Københavns Kommunes vision er, at handicappede – borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller som er hæmmede i deres møde med samfundet – sikres samme rettigheder og vilkår som andre ved i videst muligt omfang at kunne tage ansvar for eget liv, at have valgmuligheder og indflydelse på kommunen og dens serviceydelser samt at have muligheder for at leve et godt, sundt og indholdsrigt liv på egne præmisser med nødvendig støtte.

Respekt for forskellighed

Københavns Kommune ønsker, at borgere, der føler sig hæmmet på grund af deres handicap, får mulighed for at deltage i og bidrage til samfundslivet på lige fod med andre. Forudsætningen for at alle kan deltage og bidrage ligeværdigt i samfundslivet er, at de fysiske omgivelser er udformet ud fra en universel tankegang om tilgængelighed for alle og respekt for forskellighed. Handicapaspektet skal derfor inddrages i kommunens planlægning på alle politikområder, lige muligheder og tilgængelighed indtænkes og sikres i forhold til fysiske omgivelser og adgang til undervisning, oplysning, kultur, arbejde, kommunikation og deltagelse i den demokratiske proces.

Overordnede planer og politikker

I 2015 vedtog Socialudvalget én samlet socialstrategi, der sætter den politiske retning og vision for det specialiserede socialområde, herunder handicapområdet. Strategien skal være med til at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser i Socialforvaltningen fx mellem overgangen fra barn til voksen. Samtidig giver strategien plads til, at ledere og medarbejdere lokalt kan udfolde og udvikle deres faglighed og viden og sammen med københavnerne skabe gode veje til målet om livskvalitet og social mobilitet. 
Læs mere om Socialstrategien

Klik nedenunder for at se København Kommunes samlede handicappolitik.

Københavns Kommunes Handicappolitik 
Bilag 1 - Kompensationsmuligheder for de forskellige handicapgrupper

Klik nedenunder for at se den samlede handleplan 2013-2014 for Københavns Kommunes Handicappolitik

Den samlede handleplan 2015-2017 for Københavns Kommunes Handicappolitik

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.