Du er her

Grundvandssænkning, dræning af grundvand eller tørholdelse af udgravning

Midlertidig bortpumpning af større mængder grundvand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven

Hvis der er behov for at pumpe vand væk for at tørholde byggegruben skal der i nogle tilfælde søges om tilladelse til det. Det gælder for det første, hvis der skal pumpes mere end 100.000 m3/år eller hvis pumpningen skal stå på i mere end to år.

I Indre by og på Christianshavn skal en oppumpning også altid godkendes af kommunen og der er er der særlige restriktioner af hensyn til de game bygninger i området.

Det skal ansøgning om midlertidig grundvandssænkning indeholde

Krav til omfang af ansøgning afhænger af projektets størrelse samt en indledende risikovurdering. En ansøgning bør indeholde følgende:

• Beskrivelse af baggrunden for behovet for bortledning. Herunder af bygge/anlægsprojektet.

• Beskrivelse af bortledningsarrangementet, herunder afsænknings- eller dræningsniveauet.

• Beregning eller overslag over forventet pumpeperiode og forventede oppumpede vandmængder samt udbredelse af grundvandssænkningen. Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger som f.eks. reinfiltration, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse.

• Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi og grundvandskemi.

• Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening, risiko for sætningsskader, risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser. I tilfælde af særligt følsomme forhold omkring risiko ved træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der endvidere være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold.

• Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram.

Ansøgning sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM.

Fra tilladelsen er meddelt, er der en klagefrist på 4 uger. Det er værd at bemærke,
at borearbejde i de fleste tilfælde ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Hvis der bygges i Indre by, skal det fremgå af byggesagen, hvis det planlægges at foretage midlertidig grundvandssænkning
i anlægsfasen. Udformning af fundamenter og dræn skal fremgå af byggesagen.

Ansøgning om byggetilladelse sendes til kommunen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.