Grundvandssænkning eller tørholdelse af udgravning ved bygge- og anlægsprojekter

Midlertidig bortpumpning af større mængder grundvand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven

Hvis der er behov for at pumpe grundvand væk for at tørholde en byggegrube skal der i nogle tilfælde søges om tilladelse til det. Der skal søges om tilladelse, hvis der skal oppumpes mere end 100.000 m3/år, hvis oppumpningen skal stå på i mere end to år eller hvis oppumpningen er mindre end 300 m fra et vandforsyningsanlæg.

I Indre by og på Christianshavn er der særlige restriktioner af hensyn til de gamle bygninger, derfor skal en oppumpning i de områder altid vurderes af kommunen. Der skal desuden altid en tilladelse til, hvis grundvandet skal reinfiltreres, udledes til åer, søer, havnen eller tilsluttes offentlig kloak. 

Det skal ansøgning om midlertidig grundvandssænkning indeholde:

Krav til omfang af ansøgning afhænger af projektets størrelse samt en indledende risikovurdering. En ansøgning bør indeholde følgende:

  • Beskrivelse af bygge/anlægsprojektet.
  • Beskrivelse af bortledningsanlægget, herunder afsænkningsniveauet.
  • Beregning eller overslag over forventet pumpeperiode og forventede oppumpede vandmængder samt udbredelse af grundvandssænkningen. Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger som f.eks. reinfiltration, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse.
  • Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi og grundvandskemi.
  • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening, risiko for sætningsskader, risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser. I tilfælde af særligt følsomme forhold omkring risiko ved træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der endvidere være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold.
  • Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram.

Fra tilladelsen er meddelt, er der en klagefrist på 4 uger. Det er værd at bemærke, at borearbejdet i de fleste tilfælde ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Ansøgning sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM (vand@tmf.kk.dk)

Kontakt