Forebyggelse af radikalisering

Københavns Kommunen arbejder aktivt med at forebygge radikalisering. En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til indsatsen.

Københavns Kommune nedsatte i januar 2015 en ekspertgruppe, som havde til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan styrke indsatsen mod radikalisering af unge og nedbringe antallet af radikaliserede unge.

Ekspertgruppen er kommet med en række anbefalinger til indsatsen, som har dannet baggrund for en ny samlet strategi og handleplan for Københavns Kommunes indsatser til forebyggelse af radikalisering. Fokus er på kommunens indsats og samspil med øvrige myndigheder, herunder det kriminalpræventive område.

Storbyer i Europa er udfordret af en stigende radikalisering blandt unge. Det gælder også København, som oplever et stigende antal henvendelser om radikalisering. I 2014 modtog Københavns Kommune 60 bekymringshenvendelser. Heraf blev der iværksat indsats i forhold til 22 af bekymringerne. De samme tal for 2015 var 100 bekymringshenvendelser, hvoraf 18 endte i iværksættelse af indsatser.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger og kommunens strategi og handleplan samt VINK’s handleplan nederst på siden.

Internationalt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 

Radikalisering og ekstremisme er grænseoverskridende fænomener, og det er derfor væsentligt at trække på internationale erfaringer for at håndtere de udfordringer, det afføder lokalt. Derfor er Københavns Kommune medlem af flere internationale netværk som samarbejder omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, der kan føre til vold og andre former for kriminelle handlinger.

Som medlem af disse internationale netværk får København mulighed for at hente inspiration og læring fra mange forskellige byer, om hvordan de arbejder med at forebygge ekstremisme.

Strong Cities Network
I september 2016 indtrådte Københavns Kommune i det globale netværk Strong Cities Network. Strong Cities Network er et globalt netværk af byer med fokus på at forebygge ekstremisme. Formålet med netværket er at skabe en platform for at samarbejde og videndele om, hvordan byer kan medvirke til at forebygge ekstremisme. Strong Cities Network blev etableret i 2015 og består af en række større og mindre byer fra hele verden, heriblandt New York, Beirut, London, Paris, Århus, Stockholm og Oslo. Strong Cities Network sekretariatsbetjenes af den engelske non-profit organisation Institute for Strategic Dialogue.

Nordic Safe Cities
I august 2017 indtrådte Københavns Kommune officielt i det nordiske bynetværk Nordic Safe Cities. Nordic Safe Cities er et netværk af nordiske byer, som har til formål at fremme videndeling og samarbejde omkring forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. De nordiske lande har historisk set et særligt fællesskab og ligner i mange henseender hinanden, hvilket danner et godt udgangspunkt for at hente inspiration og læring om at forebygge radikalisering og skabe trygge og inkluderende byer. 
Nordisk Ministerråd står Nordic Safe Cities og finansierer driften af netværket.

Rådgivning om radikalisering

Københavns Kommune har en rådgivningsenhed for bekæmpelse af radikalisering. Her kan forældre, pædagog og lærerere få vejledning, hvis deres barn/elev viser tegn på at være radikaliseret.

Kontakt

+45 33 17 29 29