Du er her

Foranstaltninger

Når Borgercenter Børn og Unge får kontakt med en familie, er der flere handlemuligheder.

Hvis Borgercenter Børn og Unge vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, er der en række muligheder. for at iværksætte foranstaltninger, der kan sikre barnets udvikling og trivsel.

Hvis Borgercenter Børn og Unge vurderer, at barnet/den unge eller familien har brug for særlig støtte, laves der en børnefaglig undersøgelse

På baggrund af undersøgelsen kan Borgercenter Børn og Unge i samarbejde med familien iværksætte forskellige forebyggende foranstaltninger, der har til formål at støtte familien i at håndtere problemerne. 

Familien kan også blive henvist til et af de åbne rådgivningstilbud.

Borgercenter Børn og Unge kan også vurdere, at det er nødvendigt at anbringe barnet/den unge uden for hjemmet i en plejefamilie, på en institution eller i barnets netværk. En sådan beslutning træffer Borgercenter Børn og Unge som udgangspunkt sammen med familien. Under barnets anbringelse er det forsat Borgercenter Børn og Unge, der har myndighedsansvaret og Borgercenter Børn og Unge følger løbende op på barnets trivsel og udvikling.  

Forebyggende foranstaltninger i Borgercenter Børn og Unge  

Familiebehandling

Familiebehandlingen og den socialpædagogiske støtte henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling.

Man inddrager hele familien i behandlingen, så forældrene får støtte til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.

Borgercenter Børn og Unges 8 familiehuse og Suhmsgade er ambulante dagbehandlingstilbud til børnefamilier, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på frivilligt grundlag.

Når en familie skal visiteres til familiebehandling i den lokale enheds familiehus sker visitation ud fra den visitationsprocedure, der er i netop denne enhed. 

Kontakten med familien foregår i familiens eget hjem eller i Familiehuset. Det kan også foregå andre steder, hvis det er mere hensigtsmæssigt, f.eks. møder på skoler, daginstitutioner m.v.

Kontaktpersoner

Der er mulighed for at få tilknyttet en fast kontaktperson til udsatte børn, unge og familier. Kontaktpersonen skal etablere og styrke en positiv relation til barnet/den unge eller familien og give støtte, råd og vejledning.

Socialforvaltningen ønsker fremover at styrke skolefokus i kontaktpersons-arbejdet, så kontaktpersoner også  understøtter barnets eller den unges skolegang og sammenhængen mellem hjem-skole-fritid.

Kontaktpersoner kan fx støtte, rådgive og vejlede børn og unge, 

  • der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter 
  • der har sociale problemer og føler sig ensomme
  • der ikke passer deres skolegang
  • der har det svært med overgangen til voksenlivet.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner er et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. De kan også bruges, hvis et barn har været anbragt og skal flytte hjem igen. 

En sikkerhedsplan skal sikre barnets trivsel og sikkerhed. Fokus er på at give familien og dens netværk en chance for at vise Borgercenter Børn og Unge, at det vi er bekymrede for ikke vil kunne ske i fremtiden. Samtidigt skal den også sikre, at forældrene ikke bliver udsat for uberettiget mistanke eller anklage. 

En sikkerhedsplan indeholder detaljerede aftaler om, hvordan hverdagen omkring barnet skal være, for at barnet kan bo hjemme. Det kan fx være aftaler om, hvem der må være sammen med barnet, og hvem der kan hjælpe, hvis forældrene ikke selv er i stand til at passe barnet.

Planen indeholder også aftaler om, hvad man skal gøre, hvis der opstår nye bekymringer eller sikkerhedsplanen ikke holder. Barnet er informeret om bekymringerne og inddraget i planen, så barnet ved, hvem han/hun skal henvende sig til, hvis der er behov for hjælp. Planen evalueres og justeres løbende, og rettes til efter barnets alder og de nye behov, der måtte opstå i barnets hverdag.

Aftalerne laves på netværksmøder sammen med familien, venner og professionelle, der også indgår i planen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.