Du er her

Centre i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forvaltningens centre og sekretariater understøtter udvikling, drift og support af Børne- og Ungdomsforvaltningens kerneområder.

Center for Policy

Center for Policy har ansvar for at udarbejde gode og helhedsorienterede politiske sager samt administrative og politiske beslutningsoplæg for forvaltningens samlede virksomhed. Centeret er organiseret i tre grupper: 

 • Ressourcer
 • Fagligt indhold og kvalitet
 • Organisation og ledelse

Center for Policy sikrer overblikket over den politiske sagsportefølje, interessentvaretagelsen og årshjulet for faste sager. Centeret driver Effektiviseringsprogrammet, FSR-programmet og Organisations- og kulturforandringsprogrammet.

Center for Policys hovedfunktioner:

 • Det politiske budget og regnskab
 • Strategi og policy for effektiviseringer, omlægninger, kapacitet og anlæg
 • Strategi og policy for fagligt indhold og kvalitet i alle BUFs kerneydelser
 • Initiere og klargøre større forandringstiltag og reformer
 • Faglige årshjul og opfølgning på mål for faglig kvalitet
 • Organisationsudvikling – implementering af BUF-2015 og kulturforandring
 • Strategisk ledelses- og kompetenceudvikling

Fagligt Center

Fagligt Center har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager faglig support af høj kvalitet. Centeret varetager support-, drifts- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med områdeforvaltning, skoler, institutioner og familier med udgangspunkt i deres behov.

Centeret er organiseret i seks grupper:

 • Dagtilbud og Fritid
 • Skole og Ungdom
 • Inklusion, Integration og Sundhed
 • Visitation og Tilsyn
 • Analyse og Erfaringsopsamling
 • Kompetenceudvikling, Kommunikation og Ressourcer 

Fagligt Centers hovedfunktioner:

 • Support, drift og udvikling af den faglige kvalitet på 0-18-årsområdet – i tæt samarbejde med områderne
 • Udvikling af nye tilgange til faglig support og kompetenceudvikling
 • Faglig understøttelse af reformer
 • Drifts- og udviklingsopgaver, der kræver særlig faglig viden
 • Faglig kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
 • Overordnet ledelse og styring af bydækkende enheder (Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU), Børnecenter København (BCK), Børne- og Ungdomstandplejen (BUT), Uddannelsescenter UiU og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (ABU) og den regionale enhed Skoletjenesten.

Administrativt Ressourcecenter

Administrativt Ressourcecenter har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager administrativ support af høj kvalitet. Centeret varetager opgaver på tværs af økonomi, fysik, kapacitet, ledelsesinformation og digitalisering.
Centeret er organiseret i syv grupper:

 • Faciliteter og mad
 • Økonomi-, anlægs- og kapacitetsstyring
 • Eksekvering af byggesager
 • God administrativ praksis
 • Ledelsesinformation, data og analyser
 • Internt sekretariat
 • Digitalisering og it 

Administrativt Ressourcecenter har fire tværgående spor: 

 • Stærkt samarbejde med Københavns Ejendomme
 • Stærkt samarbejde med KS
 • Decentralt rettet support
 • Borgerettede services.

Administrativt Ressourcecenters hovedfunktioner:

 • Ressourcestyring – økonomi, IT, kapacitet og bygninger 
 • Styringsvilkår for alle enheder i BUF
 • Ledelsesinformation og analyse
 • Udbud, indkøb og kontraktstyring
 • Effektive og sammenhængende administrationsmodeller
 • Samarbejde med KK koncernenhederne om leverancer
 • Konkrete ydelser fx madordninger, vedligehold m.v.
 • Overordnet ledelse og styring af Dagplejen, Pladsanvisningen, Forældrebetalingen, Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.