Bygge- og gravearbejde på områdeklassificeret grund

Her kan du se hvad du skal gøre, når du skal bygge nyt eller renovere på en områdeklassificeret grund.

Jorden skal undersøges og jordflytning skal anmeldes

Du er ansvarlig for, at den overskudsjord, der skal køres væk fra et byggeprojekt bliver anmeldt til kommunen og kommer til det rigtige modtageanlæg. For at kunne finde det rigtige modtageanlæg skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er. Du kan derfor vælge mellem to muligheder:

Enten

Få lavet analyser af jorden inden den køres væk. Der skal udtages minimum en prøve pr. 120 tons fyldjord. Hvis jorden skal kunne bortskaffes som ren jord, skal der udtages en prøve pr. 30 tons. Prøverne skal analyseres for olie, PAH´er og tungmetallerne bly, cadmium, kobber og zink. Hvis du finder et hotspot med forurening ud over Kategori 2 jord, skal det afgrænses ud mod den øvrige jord med 1 prøve pr. 30 tons. Hvis der skal køres intaktjord fra arealer med en konstateret forurening, skal der som udgangspunkt udtages 1 prøve pr. 50 m2 fra den øverste del af jorden. Vær opmærksom på, at jordmodtagere kan have supplerende krav til analyser mv., fx at intakt jord altid skal være dokumenteret ren med analyser.

Eller

Køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Uanset hvor du vælger at køre jorden hen, skal du anmelde jordflytningen til kommunen.

Liste over karteringsanlæg, når jorden kan køres straks efter anmeldelse

Når jorden er anmeldt, kan den køres til anlæg

Hvis lettere forurenet jord skal køres til et godkendt modtageanlæg, kan du køre jorden straks efter anmeldelsen, uden at vente på svar fra kommunen. Skal jorden ikke køres til et godkendt anlæg, men en støjvold, tip eller golfbane, skal du afvente svar. Kommunen har en sagsbehandlingstid på op til 4 uger.

Genanvendelse af jord

Når du har et byggeprojekt, hvor der er overskudsjord, som du ønsker at genanvende, skal du i de fleste tilfælde indhente en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 før du kan genanvende jorden. Det skal du uanset om grunden er kortlagt som forurenet eller ej, og også selvom jorden blot skal bruges et andet sted på samme matrikel.

Se tjekliste for ansøgning om genanvendelse af jord

Hvis du støder på en ukendt forurening

Hvis du laver en undersøgelse af jorden inden den flyttes, og det viser sig, at der f.eks. er olie i jorden, eller hvis du støder på en uforudset forurening under gravearbejdet, skal du kontakte Center for Miljøbeskyttelse. Du skal kontakte os, fordi olie ikke er en almindelig komponent i lettere forurenet jord, og der kan derfor være tale om forurening fra en olietank e.l.

Hvis der konstateres en uforudset forurening på grunden, kan vi kræve at arbejdet standses, indtil der er skabt et overblik over hvor stor og kraftig forureningen er. Er forureningen kraftig, og vi skønner, at der er risiko for sundheden for de mennesker, der bor eller færdes på grunden, sender vi forureningsoplysningerne til Region Hovedstaden. De vurderer om grunden skal kortlægges på V2. En uforudset forurening kan betyde en forsinkelse af arbejdet, og vi anbefaler derfor, at du forinden orienterer dig om tidligere aktiviteter på arealet, og om der er nedgravede olietanke. Ud fra disse oplysninger er det en god idé at lave en forureningsundersøgelse i god tid, inden gravearbejdet skal i gang.

Der skal en halv meter ren jord ovenpå

Når der skal bygges en ny bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus på en grund, er det et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet.

Dette gælder også, hvis der udføres tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder, f.eks. nyanlægningen af en have på en grund, der i forvejen anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.

Alternativet er, at etablere en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Kontakt