Bygge- og gravearbejde på kortlagt grund

Når du skal bygge eller lave om på en kortlagt grund skal du have en miljøtilladelse inden du går i gang

Når din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal du søge Center for Miljøbeskyttelse om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås f.eks. tilbygning eller omlægning af have.

Du skal også søge, hvis du vil ændre anvendelsen af et erhvervslokale til bolig.

Når vi har givet en tilladelse til arbejdet, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for dig, hverken når du opholder dig i boligen eller i haven.

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. Se, hvilke oplysninger vi har brug for i din ansøgning i § 8-tjeklisten.

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte os.

Skal du flytte jord ?

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3 (svarer til 2 tons), har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Du skal foretage anmeldelsen elektronisk via www.jordweb.dk Har du en vogmand til at køre jorden kan du lave aftale med ham om, at han sørger for anmeldelsen. 

Du, eller det firma som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er. Du kan nu vælge mellem to muligheder:

  1. Få lavet analyser af jorden inden den køres væk. Der skal udtages en prøve pr. 30 tons jord, og prøven(erne) skal analyseres for olie, PAH´er og tungmetallerne bly, chrom, cadmium, kobber, nikkel og zink. Afhængig af baggrunden for kortlægning skal prøverne måske analyseres for flere stoffer. Spørg os, hvis du er i tvivl.
  2. Køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Har du mindre end ½ m3 jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsstation, hvor du blot skal oplyse navn, og hvor jorden kommer fra.

Hvis du har en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du bruge den, når du skal flytte jord.

Vil du ud af kortlægningen ?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan komme ud af kortlægning, eller spørgsmål til om du kan få ryddet op på din grund, skal du kontakte Region Hovedstad, Koncern Miljø på tlf. 48 20 50 00, da det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i Københavns Kommune.

På Regionens hjemmeside kan du læse mere om Regionens opgaver på miljøområdet, herunder kortlægning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.