Brug af kemikalier

Gennemgå nedenstående tjekliste, når du skal lave din § 19-ansøgning til anvendelse af kemiske produkter

Når kemiske produkter, der anvendes i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde kommer i kontakt med jord og grundvand, så skal der forinden indhentes en § 19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

Her skal du blandt andet have tilladelse

Situationer, der kræver tilladelse kan typisk være projekter, hvor følgende stoffer anvendes: 

 • Støbeprodukter
  • Cement/beton (primært tungmetalindhold)
  • Additiver til cement/beton
 • Tætningsprodukter
  • PU-skum
  • Akrylatgel
  • Epoxyharpiks
 • Tunnelborekemikalier
  • Smøremidler
  • Skumprodukter
 • Vandbehandlingskemikalier (i forbindelse med reinfiltrationsanlæg)
  • Flokkuleringsmidler

Vejledende tjekliste til ansøgning om §19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til brug af kemiske produkter

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre, rådgiver, entreprenør (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Oplysninger om udførende underentreprenør, der skal anvende de ansøgte produkter (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Referencer (certifikater e.l. for det udførende personaler, når der bruges tætningsprodukter
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Beskrivelse af projektet

 • Teknisk projektbeskrivelse (kort og præcis)
 • Oversigt over ansøgte produkter (én produkttype pr. ansøgning)
 • Datablade/MSDS
 • Produktleverandør/-underleverandør (navn, kontaktoplysninger)
 • Teknisk beskrivelse af anvendelsen for de ansøgte produkter
  • Hvad skal de pågældende produkter bruges til?
  • Hvor skal produkterne bruges og i, hvilken dybde (skitse)?
  • Beskrivelse af produkternes kontakt med jord og grundvand ved anvendelsen (gerne med skitse)
  • Håndtering af affald i form af spild og produktrester
 • Forventet forbrug
  • Max. dagligt forbrug (evt. relativt pr. m2 eller pr. meter tunnel)
  • Totalt forventet forbrug
 • Komplet liste over indholdsstoffer (specificeret for hvert produkt)
  • Primære indholdsstoffer (aktivstoffer)
  • Additiver (biocider, antioxidanter, m.m.)
  • Urenheder/biprodukter (f.eks. monomerrester)
  • Reaktions-/spaltningsprodukter (ved anvendelsen)
  • Forventede nedbrydningsprodukter (i vand- og jordmiljøet)

Indholdsstoffer skal angives med:

 • Navn (IUPAC)
 • CAS-nr
 • EC/EINECS-nr
 • Klassificering
   
 • Dokumentation for anvendelse af BAT (Best Available Techniques) ved valg af produkter
 • Ved substitution skal nye produkter sammenlignes med eksisterende produkter i forhold til BAT
 • Hvis der ikke er tale om substitution af allerede godkendte produkter, skal ansøger redegøre for, at der er foretaget en udvælgelse med udgangspunkt i BAT
   
 • Miljøscreening og risikovurdering (én screening/vurdering pr. produkttype)
  • Miljøscreening af alle indholdsstoffer med angivelse af miljødata (med referencer) for fysisk-/kemiske egenskaber, økotoksikologi, aerob og anaerob nedbrydelighed, mobilitet og bioakkumulering i jord- og grundvand
  • Vurdering af tab, udvaskning, spild mv. ved anvendelsen
  • Risikovurdering for kritiske indholdsstoffer fra miljøscreeningen i forhold til spredning af jord- og grundvandsforurening ved anvendelse af produkterne. Risikovurderingen skal omhandle såvel den akutte situation (f.eks. ved injicering) som påvirkningen over længere tid og skal indeholde en beskrivelse af anvendte forudsætninger, beregningsgrundlag, modelleringsværktøj m.m.

Håndtering af jord og grundvand

 • Håndtering af jord, der kommer i kontakt med produkterne og som skal bortskaffes
  • Forventet koncentration af kritiske indholdsstoffer i jorden
  • Forslag til håndtering af jorden
 • Håndtering af grundvand, der kommer i kontakt med produkterne og som skal reinfiltreres eller afledes til kloak
  • Forventede koncentrationer af kritiske indholdsstoffer i grundvandet
  • Forslag til håndtering af grundvandet

Monitering

 • Egenkontrol for grundvandsforurening
  • Forslag til monitering (hvor, hvordan, hvor ofte)
  • Forslag til analyseparametre
  • Overvejelse omkring alternative kontrolparametre (indikatorstoffer) i tilfælde af dyre/tidskrævende analysemetoder

Sagsbehandlingstid for § 19-tilladelse  

Vejledende sagsbehandlingstid for §19-tilladelse til brug af kemiske produkter er 4 - 8 uger, når sagen er fuldt oplyst, inklusive nødvendige oplysninger om produkterne. Hvis anvendelsen af de kemiske produkter sker i nærheden af HOFOR eller Frederiksberg Forsynings vandindvindingsområder, sendes udkast til tilladelsen i høring hos de berørte parter, hvilket vil forlænge sagsbehandlingstiden. 

 

Ansøgningen sendes til msba@tmf.kk.dk 

 

 

Kontakt