Du er her

Ansøgning om udledning af spildevand til recipient

Gennemgå nedenstående tjekliste, når du skal lave din ansøgning om udledning af spildevand til recipient

Vejledende tjekliste til ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af spildevand til recipient  

 

Generelle retningslinjer

 • Der må ikke udledes miljøfremmede stoffer i en sådan mængde, at det er til skade for vandmiljøet. Kommunens vilkår for stofindhold i udledningen fastsættes efter det konkrete vandområdes miljøtilstand og robusthed samt under hensyn til eksisterende belastning og udledninger.
 • Udledningen skal som udgangspunkt finde sted under vandoverfladen og må ikke bevirke ophvirvling af materiale fra havbund. Endvidere må udledningen ikke give anledning til æstetiske gener, okker problemer eller synlige spor af olie eller andre stoffer, der kan fremkalde uacceptabel farve, lugt eller uklarhed.
 • Overfladevand fra de fleste tage samt andre ikke-trafikerede arealer kan udledes til marine områder efter rensning i sandfang.
 • Overfladevand fra parkeringsarealer samt mindre veje kan udledes til marine områder efter rensning i sandfang og olieudskiller.
 • Overfladevand fra større veje skal ledes til spildevandskloak/fælleskloak.
 • Grænsen mellem større og mindre veje afgøres af den daglig trafikbelastning og er som udgangspunkt ved 5000 biler pr. døgn.

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Beskrivelse af projektet

 • Beskrivelse af baggrunden for behovet for udledning
 • Beskrivelse af projektet

Udledningen

 • Permanent eller midlertidig udledning
 • Startdato for udledning
 • Slutdato for udledning (ved midlertidig udledning)
 • Hvilken type vand ønskes udledt (grundvand, lænsevand, overfladevand, drænvand…)
 • Vandmængder
 • Maksimal vandføring (l/s – m3/t)
 • Udledningspunkt i UTM Euref 89 koordinater (X: ; Y:)
 • Angivelse af om der sker anden (eksisterende eller planlagt) udledning fra samme udledningspunkt

Risikovurdering

 • Er grunden jordforurenet (Hvis ja, på hvilket vidensniveau)
 • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø (herunder risikovurdering for recipienten)

Renseforanstaltninger

 • Er der planlagt renseforanstaltninger
 • Hvis udledningen forudsætter en omfattende indsats til vandbehandling, skal ansøger - til belysning af anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi (BAT) - oplyse hvilke vandbehandlingsmetoder, der har været vurderet i forbindelse med projektering

Overfladetyper/materialer (ved permanent udledning)

 • Hvilke materialer lander vandet der udledes på (X m2 beton, X m2 tagpap af typen X…)

Bilag

 • Vandanalyseresultater
 • Simpelt oversigtskort med udledningspunkt indtegnet

Ansøgning sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM (vand@tmf.kk.dk)

Sagsbehandlingstid for tilladelse til udledning

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til udledning: 12 uger

 

 

 

Kontakt