Du er her

Ansøgning om udledningstilladelse

Her kan du se, hvad en ansøgning om udledningstilladelse til et vandområde skal indeholde

Generelt

Baggrund for ansøgningen.

Hvem der ansøger samt generelle oplysninger om baggrund for ønsket om udledning. Fremsendes ansøgning af rådgiver, skal det tydeligt fremgå hvem der ansøges på vegne af.
Lokalisering: Adresse/beskrivelse af beliggenhed. Stedangivelser skal om muligt ske på kortbilag med angivelse af udledningspunkt. Placering af udledningspunkt skal desuden angives ved UTM 32-koordinater.Ved koteangivelser skal det fremgå, om der er anvendt enheden DNN, KN eller DVR90. Københavns Kommune har anvendt DVR90 siden 1.1.2005.

Udledninger

Udledningspunkt: Beskrivelse af udledningspunktets udformning samt beskrivelse af hvorledes vandet ledes hen til udledningspunktet, f.eks. trykledning eller gravitationsledning. Oplysninger om hvorvidt der sker anden (eksisterende eller planlagt) udledning fra samme udledningspunkt.

Hydrauliske forhold: Angivelse af vandmængder og maksimale vandføringer (l/s – m3/t) fordelt på udledningspunkter. Maksimale nedbørsbetingede udledninger beregnes ud fra 5 års regnhændelse. Vurdering af eventuelle ændrede afstrømningsforhold i forhold til eksisterende forhold, herunder recipientens kapacitet og oversvømmelsesrisiko ved den aktuelle udledning, suppleret med evt. driftsrutiner for udledningen.

Tidsperiode: Angivelse af hvor længe ansøger forventer, at udledningen skal opretholdes. Forventet starttidspunkt for den ønskede udledning angives.

Indhold i udledning: Angivelse af vandkvaliteten, evt. ved fremsendelse af analyseresultater. Det bør forinden drøftes med Center Miljøbeskyttelse, Vand og VVM hvilke parametre der skal analyseres for.

Rensning: Hvis ansøger vurderer, at vandkvaliteten ikke kan overholde vandkvalitetskravene, skal ansøger foreslå relevant renseforanstaltning med en redegørelse for forventet renseeffekt. Hvis udledningen forudsætter en omfattende indsats til vandbehandling skal ansøger til belysning af anvendelsen af ”bedst tilgængelig teknologi” oplyse, hvilke alternative vandbehandlingsmetoder, der har været vurderet i forbindelse med projektering, samt begrunde hvorfor disse er forkastet i forhold til det ansøgte.

Beskrivelse af eventuelle alternativer til udledningen, f.eks. anvendelse til sekundavand. Ansøger skal give en kortfattet begrundelse for fravalg af alternativer.

Regulering af vandløb eller søer

•Tidsperiode/ tidsplan. 
•Beskrivelse af planlagte ændring herunder: Vandløbets skikkelse, vandløbets forløb, brink, bundforhold, bundkote, detailplan, oversigtskort. 
•Hydrauliske konsekvenser af projektet. 
•Beskrivelse af projektets gennemførelse.

 
Tilladelsen

En tilladelse kan indeholde vilkår vedrørende:

•Udløbets udformning. 
•Vandets kvalitet herunder indhold af ilt, fosfor, kvælstof, jern, suspenderet stof, miljøfremmede stoffer etc. 
•Evt. rensning af vandet inden udledning. 
•Maksimal vandføring. 
•Vilkår om at udledningen ikke må forårsage erosion, oliefilm eller synlige kalk- og okkerudfældninger. 
•Evt. øvrige vilkår til sikring af miljømæssige og hydrauliske forhold.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.