Du er her

Affald til deponering

Byggeaffald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, skal deponeres på losseplads

Mørtelpuds, keramik, leca, glasuld og nyt eternit er eksempler på affald, der skal til losseplads hos AV-Miljø. Materialerne må gerne blandes sammen og skal blot anmeldes på bygningsaffald.dk.

Læs mere om hvilke materialer, der skal til losseplads i  sorteringsvejledningen (pdf)

Affald med asbest

Støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald skal køres til deponi hos AV Miljø. Inden asbestaffaldet køres væk skal det være deklareret hos deponiet. Du deklarerer asbestaffaldet på AV miljøs hjemmeside.

Hele eternitplader i små mængder (max 100 kg pr. dag) kan afleveres på genbrugspladsen. Brug kraftige, lukkede plastsække til plader, der er itu. Du kan få sække af genbrugsvejlederen.

Du kan læse om regler for asbestarbejde i forhold til arbejdsmiljø på hjemmesiden "Arbejdsmiljø i Danmark".

Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald, fx. affald med høje koncentrationer af PCB eller bly, må ikke komme på losseplads, men skal til specialbehandling. Se grænseværdierne for hvornår miljøfarlige stoffer skal på losseplads, og hvornår de skal på specialdepot som farligt affald.

Kontakt