Støttekriterier

Projektet skal indeholde flere af følgende elementer;

 • Fremme kildesorteringen. 
 • Have inspirationsværdi.
 • Et fysisk element - altså konkret infrastruktur til øget affalds/ressource håndtering i boligforeninger eller i gårdmiljøer.
 • Have udbredelsespotentiale. 
 • Borger- eller brugerinddragelsesaspekt.
 • Konkret informations/adfærds-ændringskampagne.
 • Implementere allerede eksisterende viden, gerne med inspiration fra andre projekter (åbner på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside)

Projektet skal være i overensstemmelse med Ressource- og Affaldsplan 2018’s formål og indsatser

Projekter, der kan søges til

Der kan søges støtte til projekter, som gennem formidling, aktiviteter, events, fysisk infrastruktur, indretning og/eller samarbejde - kan bidrage til at minimere affald, fremme kildesortering og øge genanvendelsen.

Det vægtes positivt, hvis projektet:

 • Rummer et element af samskabelse mellem borgere, erhverv og kommunen.
 • Har potentiale til at skabe grøn vækst.
 • Har potentiale til at skabe sociale relationer

Projekter, der ikke kan opnå støtte

 • Der ydes ikke tilskud til projekter, som tilgodeser enkeltpersoner.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, som gentages hvert år eller igangværende projekter.
 • Der ydes ikke støtte til forplejning.

Størrelse af tilskud og betaling af skat

Der kan søges om tilskud op til 100.000 kr. pr. projekt.
Der er mulighed for at opnå fuld finansiering, men det vil blive vægtet positivt, hvis der er medfinansiering.

Max. 15 % må bruges på materiel.
Max. 50 % må bruges på løn

Skal der betales skat af tilskud
Tilskud modtaget fra genanvendelsespuljen er skattepligtigt og udbetalinger indberettes til skat. 

Foreninger med almennyttig eller velgørende formål er som udgangspunkt fritaget for at betale skat af tilskuddet.

Hjælp fra forvaltningen

Alle projekter, der opnår støtte, kan få individuel faglig sparring til projektets planlægning, dog op til 10 timer pr. projekt.

Inden ansøgningen udarbejdes, opfordres ansøgere til at have en projektudviklingssamtale over telefonen, med henblik på at blive vejledt om hvad der skal til, for at gøre et projekt relevant for puljen og dens formål.

Behandling af ansøgninger

De indkomne ansøgninger vurderes, af et af forvaltningen nedsat udvalg, umiddelbart efter ansøgningsfristen. Det tilstræbes, at ansøgere får svar fire uger efter ansøgningen er modtaget. Udvalget kan have behov for at justere eller præcisere en ansøgning, før der kan gives tilsagn.

Betingelser for tildeling af tilskud

De nærmere betingelser for tilskuddet aftales efter at projektet har fået tilsagn, hvorefter der bliver udarbejdet en specifik samarbejdsaftale.

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet i forhold til samarbejdsaftalen, skal forvaltningen underrettes, så der på ny kan tages stilling til om tilskuddet kan bevilges.

Hvem kan søge støtte

Foreninger, borgere, ildsjæle, start-ups med flere. 

Virksomheder kan også søge, såfremt projektet er målrettet affalds-ressource projekter, øget sortering og adfærdsændringer hos borgere. 

 

Kontaktoplysninger og ansøgningsfrist

Støttekriterierne gælder for 2017. Københavns Kommune forbeholder sig ret til at justere på kriterierne for 2018.

Ansøgningen sendes elektronisk til: Ditte Maria Hansen, cw19@tmf.kk.dk, Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen. Spørgsmål, vejledning og eventuelle kommentarer, relateret til ansøgningerne, vil ligeledes blive håndteret af Ditte Maria Hansen.

Ansøgningsfristen for 2017 er den 22. oktober.

Evaluering og regnskab

Alle projekter som har modtaget tilskud skal som minimum indsende:

 • En evaluering (se separat bilag)
 • Regnskab
 • Minimum et elektronisk billede fra projektet, som forvaltningen har ret til at bruge i forbindelse med formidling af projektet/ puljen. 
 • Projektet skal være afsluttet senest 12 måneder efter tilsagn om støtte. 

Ovenstående skal indsendes senest 13 måneder efter opstart af projekt.

Det forventes at projektet er igangsat max. 2 måneder efter at det økonomiske tilsagn er givet.

Herudover vil projektdeltagerne blive inviteret til en inspirationsaften, for at formidle relevante resultater til kommende ansøgere af genanvendelsespuljen.

 

Hvad ansøgningen skal indeholde

Udover et ansøgningsskema og budget skal ansøgningen indeholde en projektbeskrivelse på max fem A4-sider.

 • Projektbeskrivelsen skal indeholde:
  • Baggrund for projektet 
  • Mål og forventede effekter 
  • Aktiviteter 
  • Tidsplan 
  • Målgruppe 
  • Detaljeret budget 
  • Metode for inddragelse 
  • Udbredelsespotentiale

Herunder redegør for gårdkarakteristika – størrelse, indretning og adgangsforhold

 

Skema til ansøgning, budget og evaluering

Ansøgningsskema

Budgetskema

Evalueringsskema (Udfyldes og indsendes sammen med regnskabet)

Ansøgningen sendes elektronisk til: Ditte Maria Hansen, cw19@tmf.kk.dk, Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen