Vesterbrogade

Det drejer sig om strækningen mellem Colbjørnsensgade og kommunegrænsen til Frederiksberg. Det er i alt ca. 1,5 km. Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele kørebanen med støjreducerende asfalt, samt genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende. Desuden renoverer og optimerer vi trafiksignaler.

Se yderligere information under faneblad for Vesterbrogade lige ovenover.

Ved Vesterport

Ved Vesterport - mellem Hammerichsgade og Trommesalen – vil vi helhedsgenoprette fra foråret 2017 og frem til slutningen af året. Strækningen er kun på ca. 0,2 km, men fordi der skal afvikles meget trafik samtidig med anlægsarbejdet vil arbejdet blive påvirket.

En del af strækningen er desuden en vejbro, hvilket kræver særlige tekniske løsninger. Vi genopretter hele kørebanen med støjreducerende asfalt, samt genopretter de dele af afvandingen, cykelstier og fortove der er genopretningskrævende. Desuden renoverer og optimerer vi trafiksignaler.

Frue Plads

Den historiske naturstensbelægning kan tilbageføres til 1850’erne og består dels af en skifferflisebelægning nærmest Københavns Universitet og en brostensbelagt del som anvendes af turistbusserne. Det er et krav, at der genoprettes med respekt for den historiske naturstensbelægning, men det kan ikke forventes at 100 % af naturstensmaterialerne kan genbruges, derfor har vi særlig fokus på genanvendelse og indbygning af nye materialer.

Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele pladsen samt genopretning af de dele af afvandingen, der er genopretningstrængende.

Store Kannikestræde

Helhedsgenopretningen omfatter en genopretning af hele belægningen fra facade til facade. Det er et krav, at der bibeholdes betonfliser i kørebanearealet, mens der ønskes mere granit i fortovsareal. Belægningen kommer med andre ord til at indeholde mindre beton og mere granit. Mønstret i belægningen bliver i lighed med andre sekundære gågader i Indre By.

Utterslevvej / Rådvadsvej

Utterslevvej/Rådvadvej forbinder bydelene Bellahøj og Emdrup og har en samlet længde på ca. 2 km. Vejen udgøres af fortov, cykelsti, to spor samt parkering på en del af strækningen. Som hovedregel genopretter vi altid 1:1. Dog kan der i visse tilfælde vise sig muligheder for at udføre mindre ændringer der afviger fra 1:1. På Utterslevvej/Rådvadvej er der fx overvejelser i forhold til at oprette flere bump for at sænke hastigheden på hele strækningen.

Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele kørebanen samt genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende. Desuden renoverer og optimerer vi trafiksignaler.

Amager Boulevard

Amager Boulevard mellem Langebro og Amagerfælledvej er ca. 1 km. Vejen er omgivet af Christianshavns Vold på den ene side og større kontorbyggerier på den anden side.

Dele af fortov og cykelsti blev genoprettet i 2016, så i 2017 genopretter vi det resterende samt vejbanen og afvandingen, så den samlede vej er renoveret og genoprettet med en forventet levetid på 12-15 år.

Englandsvej

Den første strækning af Englandsvej er allerede i gang med at blive genoprettet.

Der arbejdes i øjeblikke fra Amagerbrogade frem til Lygtemagerstien. Fortovet på højre side er brudt op, og fodgængere og cyklister er henvist til at dele arealet på cykelstien. Først når højre fortov, cykelsti og højre del af vejbanen er færdig, rykker vi over til modsatte side af vejen og fortsætter der.

Folehaven

Genopretning og skybrudssikring af Folehaven i Valby

Fra juni til november 2017 vil der blive anlagt skybrudsledninger og -bede, samt genoprettet fortove og cykelstier, mens genopretningen af kørebanerne først vil blive udført i maj til juni 2018. Udlægning af asfalt kræver stabile plusgrader og særligt den støjreducerende asfalt, som udlægges på Folehaven, er temperaturfølsom under udlægningen, og derfor lægges den ikke i vinterhalvåret.

Langt den største del af arbejdet er planlagt til at blive udført indenfor almindelig arbejdstid og med mest mulig hensyntagen til trafikafviklingen. Der er dog enkelte processer af projektet der kræver noget mere plads og disse arbejder vil derfor blive udført som weekend- og natarbejde af hensyn til trafikafviklingen i hverdagene.

Vi vil sørge for at informere beboerne i området, hvis der arbejdes udenfor almindelige arbejdstider.

Se ilustrationer af Folehaven

Kommunen fortsætter med at helhedsgenoprette de kommende år

Det er hensigten fortsat at helhedsgenoprette for at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på vejområdet. Omfanget afhænger af, hvor mange midler, der bevilges til genopretning i de kommende års budgetforhandlinger.

Vi gør hvad vi kan for at mindske generne fra anlægsarbejdet

Der er stillet høje krav til entreprenøren om at indtænke fremkommelighed og fremdrift i deres projektering. Det betyder i praksis, at vi blandt andet opdeler nogle af strækningerne i etaper, så anlægsarbejdet så vidt muligt generer minimalt. Det betyder også, at vi presser meget på med hensyn til tempoet, så gene perioden bliver så kort som mulig.

Når det er sagt, betyder det ikke, at arbejdet ikke vil medføre gener for såvel beboere som trafikanter. Anlægsarbejde er desværre ikke noget der hverken foregår stille eller usynligt, så vi bruger vores erfaring til at mindske generne, men fjerne dem kan vi desværre ikke.