Folkeoplysende formål

Foreninger kan have mange forskellige formål. Nogle har et folkeoplysende formål. Andre, hvis formål ikke er folkeoplysende, kaldes ofte frivillige eller sociale foreninger. Forskellen mellem et folkeoplysende og et ikke-folkeoplysende formål kommer ofte til udtryk i foreningens aktiviteter og hvem de er henvendt til.

 • I folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende.
 • I frivillige sociale foreninger laver medlemmerne ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

En godkendt folkeoplysende forening har mulighed for at søge lokaler og tilskud.

Vedtægter og oprettelse af forening

Folkeoplysning, Tilskud og Events har udarbejdet materiale til brug for oprettelse af ny folkeoplysende forening. Herunder også krav og gode råd til foreningens vedtægter.

Ønsker I at oprette en forening skal I være mindst 5 personer, som efterfølgende ønsker at melde sig ind i foreningen.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal I indsende:

 • Referat fra sidste generalforsamling
 • Vedtægter
 • Medlemsliste
 • Ansøgningsskema
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Minimumskrav til vedtægter

 • Foreningens navn og hjemsted
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Betingelser for medlemskab
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
 • Tegningsret
 • Kompetence til fastsættelse af kontingent

Vi anbefaler, at I sender vedtægter til gennemlæsning inden I sender en ansøgning om godkendelse.

Hvilken betydning har en godkendelse?
En godkendelse som folkeoplysende forening gælder både til at søge lokaler og tilskud. Som ny forening behøver man derfor ikke både søge lokaler og tilskud på samme tid. Man kan f.eks. begynde med at søge om lokaler, og eventuelt senere søge om tilskud, hvis der er behov.

Sagsbehandling
Foreninger, der søger lokaler kan få en administrativ godkendelse når foreningen indstilles til godkendelse. Den administrative godkendelse giver mulighed for straks at søge og reservere lokaler via www.interbook.kk.dk og er betinget af, at foreningens godkendes på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Foreninger, der modtager tilskud kan ikke få en administrativ godkendelse. Alle ansøgninger om tilskud skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Skemaer m.v.
Fra menuen Dokumenter kan findes yderligere hjælp til at danne forening og lave vedtægter. Her ligger også ansøgningsskemaer til både lokaler og tilskud.

Lokaler og faciliteter

Reservation af lokaler

Alle lokaler søges og reserveres via selvbetjening på www.interbook.kk.dk

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tider på kommunale idrætsanlæg, svømmehaller, kulturhuse, skoler, boldbaner i parker og specialanlæg.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister kan ses under "Ansøgningsfrister" længere nede.

Fordeling af lokaler er toårig.

Lokaler, der er i overskud ved fordelingsrunderne udbydes som resttider. Resttider kan søges året rundt og behandles i den rækkefølge de modtages i.

Lån af offentlige faciliteter er omfattet af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune, der kan ses i dokumentboksen nedenfor.

Medlemstilskud til børn og unge under 25 år

Tilskuddet gives til foreningens medlemmer under 25 år:

 • aldersgrupperne 0 - 12 år og 19 - 24 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 1
 • aldersgruppen 13 - 18 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 2
 • handicappede medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år modtager tilskudssatsen gange 4
 • handicappede medlemmer over 24 år modtager tilskudssatsen gange 1

Satsen for tilskuddet var i 2014 på 250 kr.  mens den i 2015 er på 238 kr. for hele året.

Vil I lave en anslået beregning af tilskud for henholdsvis 2014 og 2015 kan det ske fra disse regneark. Tilskud 2014 og Tilskud 2015.

Driftstilskud til egne og lejede lokaler

Hvis de lokaler kommunen kan stille til rådighed ikke opfylder foreningens krav, har foreningen mulighed for selv at finde egnede lokaler og søge tilskud til disse.

 • Tilskuddet udgør maksimalt 70 % af foreningens driftsudgifter
 • Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes driftstilskuddet forholdsmæssigt - Bestyrelsesmedlemmer/ledere/instruktører over 25 år tælles ikke med.

Vil I lave en anslået beregning af tilskud for henholdsvis 2014 og 2015 kan det ske fra disse regnearkTilskud 2014 og Tilskud 2015.

Fra og med 2012 er der ikke bevilget driftstilskud til nye foreninger.

Regnskab for medlems- og driftstilskud

Foreninger der har modtaget medlems- og/eller driftstilskud skal aflægge regnskab det følgende år.

Ved samme lejlighed kan også søges tilskud for næste år (eks. I 2015 aflægges regnskab for 2014 og søges tilskud for 2016). Indberetning af medlemstal, kontingent og driftsudgifter sker på www.interbook.kk.dk - på denne side hentes også skemamateriale. Foreninger der skal aflægge regnskab vil få nærmere besked om hvordan dette skal ske.

Fristen for indsendelse af regnskab 2014 og ansøgning 2016 er mandag den 1. juni 2015 kl. 14.00.

Regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er afhængig af, at der er midler i puljen.

 

Lederkurser

Folkeoplysning i Kultur- og Fritidsforvaltningen yder tilskud til lederkurser til godkendte folkeoplysende foreninger med børn og unge.

Der ydes maksimalt tilskud til 80 ppocent af kursusudgiften inkl. transport. Samlet ydes der et maksimalt tilskud på 800 kroner for første kursusdag og maksimalt 400 for efterfølgende kursusdage inklusiv transport.

Lederkurser 4. periode 2015 (1. oktober - 30. november). Frist 4. januar 2016. 
Lederkurser 1. periode 2016 (1. december 2015 - 31. marts 2016). Frist 2. maj 2016. 

Kontakt Robert Dines Rasch robert@kff.kk.dk, hvis I har spørgsmål om lederkurser.

Klubhuspuljen

 • Klubhuspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger
 • Klubhuspuljen er en årlig pulje, der har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København.
 • Klubhuspuljen kan søges til både private og offentlige klublokaler.

Ansøgninger indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen på e-mail: Gudrunn.Vad@kff.kk.dk

Ansøgningsfrist for Klubhuspuljen 2016 er 1. september 2015 kl. 14.00

Retningslinjerne samt ansøgningsskemaer findes her:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Gudrunn Vad tlf. 2117 1306 E-mail: Gudrunn.Vad@kff.kk.dk

Udviklingspuljen for børn og unge

Puljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsaktiviteter for børn og unge under 25 år.

Retningslinjerne for puljen kan ses i dokumentboksen nedenunder.

Se video om Udviklingspuljen

Puljens overordnede mål er, at øge antallet af medlemmer under 25 år og at udvikle foreningernes aktivitetsmuligheder.

Projekter der kan støttes
Der gives støtte til etablering af nye folkeoplysende foreninger, aktivitetsudvikling, rekruttering af nye medlemmer, partnerskaber, samt administrative lettelser.

Der gives tilskud til
Aktivitetsmaterialer, løn og honorarer, samt andre udgifter der vurderes afgørende for projektets succes.

Krav til egenfinansiering
Ved tilskud under 50.000 kr. kræves ingen medfinansiering. 
Ved tilskud på 50.001 kr. og derover kræves en medfinansiering på 50 % af den del af tilskuddet, som overstiger 50.000 kr.

Ansøgningsfrist
Puljen kan søges løbende.

Sådan søger foreningen
Læs retningslinjerne igennem og rekvirer et ansøgningsskema hos lofran@kff.kk.dk.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til lofran@kff.kk.dk eller cx0v@kff.kk.dk, eller telefonisk kontakt til:

Lone Frandsen
lofran@kff.kk.dk
Tlf.: 3366 3871

Lars Eisenhardt
cx0v@kff.kk.dk
Tlf.: 5182 5971

Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune

Formål
Med den nye folkeskolereform stilles der krav om, at skolen åbner sig mere mod omverdenen og øger samarbejdet med kultur- og fritidslivet.

Hvem kan søge
Puljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.

Der er i 2015 og 2016 afsat 2 mio. kr. årligt til puljen.

Der gives tilskud til samarbejde mellem skole og forening med max 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter).
Pr. 1. juni 2015 gives yderligere 1.000 kr. pr. samarbejdsprojekt i tilskud til planlægning af forløbet.
Alle de bevilgede midler øremærkes foreninger i samarbejdsprojektet.

Hvornår kan der søges
Der er løbende ansøgningsfrist og puljen kan søges fra den 1. januar 2015.

Ansøgningen sendes pr. mail til skole-foreningssamarbejde@buf.kk.dk. Afvent en automatisk bekræftelse på at ansøgningen er modtaget. Der sendes et tilsagnsbred eller uddybende spørgsmål, når ansøgningen er behandlet.
Se mere om samarbejdspuljen og find ansøgningsskema via nedenstående links:

Om samarbejdspuljen

Udfyld ansøgningsskema

CVR-nummer og digital postkasse

Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle foreninger der har et CVR-nummer at oprette en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Den er gratis og giver hurtig adgang til sikker digital post.

Den digitale postkasse får juridisk samme status som en fysisk postkasse. Det vil sige, at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

 

Erklæring om indhentelse af børneattester

Alle foreninger og aftenskoler skal en gang årligt afgive erklæring om, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes uanset foreningen har medlemmer under 15 år eller ej.

Erklæringen skal sendes til Folkeoplysning, og er en forudsætning af at modtage tilskud eller benytte lokaler.

Erklæringen findes i ansøgningsmaterialet for nye foreninger, i dokumentsamlingen nedenfor,

Foreninger med medlemmer under 15 år skal hos Politiet indhente børneattest for ledere, trænere og andre i foreningen, der enten har eller har mulighed for at få direkte kontakt med børn under 15 år. Papirblanket kan hentes på Interbook samt på Politiets hjemmeside. Her kan attesten også indhentes digitalt. På Politiets hjemmeside kan læse mere om kravet til at indhente børneattester.

Bemærk at Folkeoplysning kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder reglerne for indhentelse af børneattester.

Ansøgningsfrister

Lokaler og faciliteter

Fordeling af lokaler og faciliteter er toårig.

Indendørs faciliteter

 • 1. februar 2016 kl. 14.00. Gælder perioden august 2016 -  juni 2018.
  Der er ingen ansøgningsfrist i 2015, da det er besluttet at forlænge alle bookinger med et år.

Udendørs faciliteter

 • 1. september 2015 kl. 14.00. Gælder for perioden november 2015-oktober 2017 (vintersæsonerne 2015-16 og 2016-17, samt sommersæsonerne 2016 og 2017).

Tilskud til lederkurser

 • 4. maj 2015 for periode 1. Kurser afholdt i perioden december 2014 - marts 2015
 • 3. august 2015 for periode 2. Kurser afholdt i perioden april - juni 2015.
 • 2. november 2015 for periode 3. Kurser afholdt i perioden juli -september 2015.
 • 4. januar 2016 for periode 3. Kurser afholdt i perioden oktober - november 2015.

 

Medlems- og/eller driftstilskud

 • 2. februar 2015 kl. 14.00. Nye foreninger, der søger tilskud for perioden marts - december 2015.
 • 1. april 2015 kl. 14.00. Nye foreninger, der søger tilskud for perioden maj - december 2015.
 • 3. august 2015 kl. 14.00. Nye foreninger, der søger tilskud for perioden september - december 2015.
 • 1. oktober 2015 kl. 14.00. Nye foreninger, der søger tilskud for hele 2016.

Nye foreninger er alle foreninger, der ikke har modtaget tilskud i to år.

 • 1. juni 2015 kl. 14.00. Alle foreninger, der har modtaget medlems- og/eller driftstilskud i 2014 skal aflægge regnskab og søge for 2016.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Ønsker du at modtage nyheder til foreninger og aftenskoler kan du tilmelde dig nyhedsbrev her.

Lån af lokaler for sociale foreninger og projekter

Sociale foreninger, projekter og selvorganiserede grupper kan låne lokaler på samme vilkår som godkendte folkeoplysende foreninger.

For sociale foreninger gælder:
•    At de skal være almennyttige
•    At de skal have vedtægter svarende til kravene til godkendte, folkeoplysende foreninger

Andre foreninger, projekter og selvorganiserede grupper
•    Foreninger og projekter, der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som folkeoplysende forening, kan låne kommunale faciliteter i projektperioden. 
•    Selvorganiserede grupper kan låne kommunale faciliteter i tilskudsperioden, hvis de opnår tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

Vilkår for lån af lokaler
Lån af offentlige lokaler sker i henhold til de gældende retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune, som fremgår af www.kk.dk/fritid.

Ved lån af offentlige lokaler accepterer foreningen vilkår for benyttelse af lokalerne, som fremgår ovennævnte retningslinjer.

Benyt ansøgningsskemaet til sociale foreninger og projekter i dokumentboksen.