Hvordan kan jeg vide, om en ejendom er områdeklassificeret eller ej?

Hele Københavns Kommune er områdeklassificeret på nær dele af Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Tippen. Det vil sige, at alle boligområder er omfattet af områdeklassificeringen og dermed har anmeldepligt ved flytning af jord. Hvis du er i tvivl, kan du se et kort over afgrænsningen på Københavnerkortet.

 

Hvis der konstateres forurening, der er over afskæringskriteriet bliver grunden så kortlagt?

Ja grunden bliver formentlig kortlagt. Hvis jorden er forurenet over afskæringskriteriet, sender vi resultaterne til Region Hovedstaden, der vil tage stilling til kortlægningen. Hvis jorden du har taget prøver af bliver kørt væk i forbindelse med bygge- anlægsarbejdet, vil Regionen typisk kortlægge grunden på V1. Det er derfor en god idé, hvis du som rådgiver eller entreprenør gør ejeren af grunden opmærksom på, at han vil risikere at få kortlagt ejendommen, og at han muligvis kan undgå en kortlægning ved at udtage prøver i bund og sider af udgravningen. Kontakt evt. Regionen for at få at vide, hvor mange prøver du skal udtage for at undgå en kortlægning. Tlf. 38 66 50 00, mail miljoe@regionh.dk

Hvad forstås ved offentlig vej?

Offentlig vej består af hele vejmatriklen herunder vejkasse, midterrabat samt begge vejrabatter med videre. Jord fra offentlig vej skal anmeldes, da det er omfattet af områdeklassificeringen

 

Hvad er kravene for prøveantal?

Minimum prøveantal ved jordflytning fra V1 og V2 kortlagte arealer er 1 prøve pr. 30 ton.

For fyldjord fra områdeklassificerede arealer og offentlige vejarealer er minimums prøveantal ved jordflytning 1 prøve pr. 120 ton. Ønskes jord fra disse områder anvendt, som uforurenet jord, skal der udtages 1 prøve pr. 30 ton.

 

Skal jeg udtage prøver af intakt jord?

På V1- og V2-kortlagte arealer og på arealer, hvor der er konstateret forurening udover kategori 2, skal der udtages en prøve pr. 50 m2 i den øverste del af det intakte jordlag. Hvis alle prøver er kategori 1, anses resten af det intakte jordlag for også at være kategori 1, og der skal ikke udtages flere prøver. Det kan dog anbefales at tjekke, om jordmodtageren har andre krav til prøveantal for at kunne modtage jorden.

Hvornår kan en forurening siges at være et hot-spot?

Et hot-spot defineres som jordvoluminer med højere forureningskoncentrationer end den omgivende jord. Et hot-spot kan findes som:

Punktkilde-forurening, dvs. når en kilde i et punkt forurenet med en eller flere forureningskomponenter i et større eller mindre afgrænset område. Punktkilde-forureningen kan være med flydende eller faste forureningskomponenter. En punktkilde kan fx være en olietank, olieudskiller, blandingskar eller andet.

Spild, dvs. når der på et areal er forurenet med en eller flere forureningskomponenter i forbindelse med et spild, fx i tilfælde af oliespild ved tankning af køretøjer, brudt emballering af opmagasinerede produkter, fx olie og kemikalier.

Hvordan skal jorden inddeles i graveplanen?

Ved udarbejdelse af graveplaner kan jorden opdeles efter jordmodtager. Jorden kan således opdeles i felter til rensning, deponering eller genanvendelse.

 

Hvad hvis der er byggeaffald i jorden?

Hvis der er tegl, brokker, slagger eller andet affald i jorden, skal det som udgangspunkt sorteres fra. Ellers skal du aftale med det sted, der modtager jorden, at de bortsorterer byggeaffaldet.

 

 

Hvis en grund er kortlagt på V1 eller V2, skal der udtages en prøve pr. 30 tons. Kan man aftale et andet antal prøver ved store partier jord?

Det er muligt at aftale en lavere prøvetagningsfrekvens med Center for Miljøbeskyttelse inden der udtages prøver. Før vi kan give tilladelse til færre prøver, er det vigtigt, at der er lavet en grundig historik for grunden, så alle potentielle forureningskilder er lokaliseret. Hvis der er hot-spots, er det vigtigt, at de bliver afgrænset og fjernet, inden man kører den resterende jord væk med færre prøver.

Skal der søges om § 19-tilladelse til genanvendelse af kategori 2-jord?

Ja, som udgangspunkt skal du søge om § 19-tilladelse til at genanvende kategori 2-jord

Hvis man har udtaget en prøve pr. 120 tons fordi ejendommen er områdeklassificeret og det viser sig, at jorden er forurenet over kategori 2, skal der så udtages prøver pr. 30 tons?

Hvis du konstaterer en forurening, udover det, der svarer til kategori 2 jord (bilag 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen) skal du udtage prøver pr. 30 tons jord. Det er vores erfaring, at der ofte er olie i fyldjorden i København, og du skal derfor påregne, at en prøvetagningsfrekvens på en prøve pr. 30 tons kan blive nødvendig på områdeklassificerede områder. Indtil der er fastsat kriterier for indhold af kulbrinter i kategori 2 jord, anvendes Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

 

Hvad er 50 %-reglen?

Et jordparti kan kategoriseres samlet ved af 50 %-reglen. Jordpartiet skal repræsenteres af mindst tre prøver og følgende skal være overholdt:

Gennemsnittet for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori/klasse. 
Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori/klasse med mere end 50 %

Er der nogen steder i København, hvor det ikke er nødvendigt at udtage prøver?

I princippet skal du ikke udtage prøver fra landzone, der ikke er omfattet af områdeklassificeringen eller er kortlagt. I Københavns Kommune vil det sige i et område på Kalvebod Fælled. Kommunen har mulighed for at udpege større områder indenfor byzone som analysefri. Indtil videre har vi ikke planer om at udtage områder fra analysepligten

Skal jeg sende analyseresultater sammen med anmeldelsen?

Hvis der er lavet forklassificering af jorden skal analyseresultaterne vedlægges anmeldelsen.

Hvis du ønsker at anvende 50 %-reglen er det bedst at indføre analyseresultaterne i et regneark, hvor du også angiver min. og max.-værdier for hver parameter samt udregner gennemsnitskoncentrationen for hver forureningsparameter.

Er der ikke lavet forklassificering, og skal jorden til kartering, sendes anmeldelsen uden bilag.

Skal små mængder jord også anmeldes?

Jordmængder under ½ m³ kan afleveres på en genbrugsstation. Hvis jorden kommer fra en områdeklassificeret grund skal jordflytningen ikke anmeldes til kommunen. Kommer jorden derimod fra en kortlagt grund, skal jordflytningen anmeldes.

Jordmængder over 1 m³ skal anmeldes til kommunen uanset om jorden kommer fra en områdeklassificeret grund eller en kortlagt grund.

Kan kategori 1-jord flyttes frit?

Kategori 1 jord kan flyttes frit indenfor Københavns Kommune, men skal anmeldes og godkendes af Kommunen forinden.

Skal jeg også anmelde ren jord?

Ja, al jordflytning fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes.

 

Hvad er et godkendt modtageanlæg?

Anlæg der har godkendelse til at modtage og håndtere jord, der skal karteres, deponeres eller renses. Kommunen kan oplyse om hvilke godkendte modtageanlæg, der findes i kommunen.

Kan jeg godt køre jorden til et godkendt anlæg i en anden kommune?

Hvis der er tale om jord, der kan renses, stiller vi det krav, at jorden skal renses og ikke deponeres. Hvorhen I vil køre jorden til rensning eller jord, der ikke kan renses til deponi, har vi som kommune ikke indflydelse på. Af miljø- og klimahensyn anbefaler vi, jorden køres til nærmeste modtager.

Kan intakt jord køres frit hvorhen man vil?

Du kan køre den rene intakte jord (kategori 1), hvorhen du vil indenfor Københavns Kommune, men skal være opmærksom på, at de enkelte modtagesteder kan have særlige krav til prøveantal og grænseværdier. Jordflytningen skal anmeldes og godkendes af kommunen forinden.

Straksanmeldelser, hvordan fungerer det?

Jord fra områdeklassificerede områder, der skal til et godkendt anlæg kan køres umiddelbart efter anmeldelsen som en straksflytning. Hvis du har fået godkendt en jordhåndteringsplan for jordarbejde på et kortlagt areal, kan du også køre jorden til et godkendt anlæg umiddelbart efter anmeldelsen, det vil sige som en straksflytning. Du behøver ikke at afvente kvittering fra Center for Miljøbeskyttelse.